تغییرات قبل و بعد از پیوند کلیه مایعات بدن و مقایسه آن با افراد طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار نفرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 فوق تخصص کلیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 پزشک عمومی ، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
در این مطالعه به ارزیابی وضعیت مایعات بدن ، قبل و 2 هفته اول پس از پیوند کلیه در مقایسه با افراد سالم به روش بیوامپدانس پرداخته شده است. روش کار این یک مطالعه مقطعی و مورد شاهدی است که دربخش پیوند کلیه بیمارستان امام رضا )ع( در سال 1388 انجام شد . وضعیت مایعات بدن در 23 بیمارتحت پیوندکلیه در روز قبل از همودیالیز و روز قبل از پیوند، به وسیله روش بیوامپدانس بررسی شدند.پس از پیوند نیز از روز اول تا هفتم و چهاردهم پس از پیوند وضعیت مایعات بدن بررسی گردید . نتایج با27 فردشاهدسالم نیز مقایسه شد . اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و از آزمون های تی، اندازه ای تکراری و نرم افزار اکسل و مینی تب استفاده شد . نتایج میزان تغییرات مایعات بدن پس از پیوند نسبت به قبل ازپیوند کمتر بود . %TBW از روز 7 شروع به افت کرد و در روز 14 این کاهش نسبت به قبل از پیوند تفاوت معنی داری نشان داد. در بیماران دیالیزی تفاوت مایعات بدن در نحوه انتشار مایعات (ECW/ICW) نسبت به افراد سالم بارز بود . درگیرندگان پیوند، وضعیت مایعات در هفته اول تفاوتی با افراد سالم نداشت ول ی نحوه انتشار مایعات در هفته دوم متفاوت بود . در افراد سالم %TBW در مردان نسبت به زنان بیشتر بود ولی تفاوت دیگری در ECW%,ICW%,ECW/ICW وجود نداشت. در گیرندگان پیوند نیز این اختلاف بین دو جنس بارز بود. نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که وضعیت مایعات بدن نیاز به زمان طولانی به منظور رسیدن به حد طبیعی دارد و در طی دو هفته اول بعد از پیوند احتمالا عواملی مانند داروهای پیوند وعوارض پره رنال خفیف، سبب تغییرات شدید در وضعیت مایعات بدن بخصوص نحوه انتشار مایعات (ECW/ICW) می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Body Fluid Composition Before and Early after Renal Transplantation and comparing it with Normal Persons

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Sharifipour 1
  • Masih Naghibi 2
  • Masoud Mohebi 3
  • Abbassali Zeraati 1
  • Maryam Hami 1
  • Boshra Hasanzamani 4
  • Farnaz Kalani Mogaddam 5
1 Associate professor of Nephrology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Endocrinology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Internal Medicine,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Nephrologist,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 General MD, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
In this study we evaluated the body composition before and two weeks after kidney transplantation and compared it with the healthy people by BIA.
Materials and Methods
A total of 23 progressive renal failure patients who attended the transplantation were recruited for this study. The control group included 27 graft donors .Patients were checked one day before hemodialysis and a day before transplantation, by BIA. After transplantation, body composition was assessed between days 1-7 and on the 14th day of post transplantation. The control group included 27 graft donors.
Result
The comparison of body composition between two groups (donors and recipients) showed significant changes before hemodialysis and after transplantation, and TBW% decreased from the 7th day post transplantation. The Main cause of low level of TBW% was the decrease in ECW% and ECW/ICW from the beginning of 2nd week after transplantation. Just TBW% in normal males was different from that it normal females but in recipients there was no difference between males and females.
Conclusion
The body composition takes a long time to reach to the normal level and two weeks after transplantation some agents are probably responsible for intense changes of body composition including drugs and mild prerenal azotemia specially on the 2nd week after transplantation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body composition
  • Bioelectrical Impedance Analysis
  • Renaltransplantation
1- Bary GB. Determining body composition in adults. Available from www. Up to Date.com, Accessed Jun, 20, 2009
2- El Haggan W, Vendrely B, Chauveau P, Barthe N, Castaing F, Berger F, et al. Early evolution of nutritional status
and body composition after kidney transplantation. Am J Kidney 2002; 40:629.
3- van den Ham ECH, Kooman JP, Christiaans MHL, van Hooff JP, et al. Relation between steroid dose, body
composition and physical activity in renal transplant patients. Transplantation 2000; 69:1591.
4- Van der kooy K, Seidell J. Techniques for the measurement of visceral fat: a practical guide. Int J Obes Relat Metab
Disord 1993; 17:187-196.
5- Coroas A, De oliviera J, Sampaio S, Borges C, Tavares I, Pestana M, et al.postrenal transplantation body
composition:different evolution depending on gender. J Ren Nutr 2007; 17:151-156.
6- Coroas A, De oliviera J, Sampaio S, Borges C, Tavares I, Pestana M, et al. Bioimpedance analysis highlights changes in
body composition at the early stages of impairment of kidney transplant function. J Ren Nutr 2004; 14:157-163.
7-Wang H, Boey L, Morad Z. Body composition by bioelectrical Impedence Analysis in renal transplant
recipients.Transplant Proc 2004; 36: 2186-2187.