ارزیابی نسبت بیلیروبین به آلبومین ه ب عنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان - دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بابل، ایران

2 استاد نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دستیار تخصصی بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بابل، ایران

4 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بابل، ایران

چکیده

مقدمه
سالهاست که معیار طلائی انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید، حداکثر بیلیروبین توتال سرم بوده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اهمیت نسبت بیلیروبین به آلبومین(B/A ) و مقایسه آن با حداکثر بیلیروبین توتال، ه ب عنوان معیاری برای انجام تعویض خون انجام گردید
. روش کار این مطالعه کارآزمایی بالینی از سال 1389-1387 در بیمارستان کودکان امیر کلا دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. از بخش نوزادان، NICU و درمانگاه بیمارستان کودکان امیرکلا 90 نوزاد رسیده با تعداد مساوی در 3 گروه: هیپربیلیروبینمی شدید نیازمند به تعویض خون، هیپربیلیروبینمی پاتولوژیک نیازمند به فتوتراپی و نیز نوزادان طبیعی بدون بیماری خاص یا فقط دارای زردی فیزیولوژیک وارد مطالعه شدند. در کنار آزمایشات رایج در زردی با انجام بیلیروبین و آلبومین مقدار B/A محاسبه گردید. نوزادان نارس، کوچک برای سن حاملگی، هیپربیلی روبینمی مستقیم و سن پس از تولد کمتر از سه روز از مطالعه خارج شدند. تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارSPSS انجام و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی و مثبت و خطر نسبی برای نسبت بیلیروبین به آلبومین به عنوان شاخصی جهت انجام تعویض خون، ارزیابی شد .ند
نتایج
میانگین±انحراف معیارنسبتB/A درگروه تعویض خون6 0847± /0 9870/ و در گروه فتوتراپی4 1680± /0 5480/ و در نوزادان سالم1 7677 ± /0 5061/ بود. سطح نقطه برش نسبت B/A درحد4 50/ می باشد که براساس آن ارزش اخباری مثبت و منفی آن به ترتیب 75 % و100% می باشد .
نتیجه گیری
عدد 5/4 برای نسبت B/A در نوزادان تعویض خون شده در مقایسه با سطح بیلیروبین به تنهائی از ارزش بالائی برخوردار است و انجام آن در کنار بیلیروبین به عنوان تست کمکی و مکمل توصیه می گردد، اگرچه مطالعات بیشتری در نوزادان ایرانی توصیه می شود

کلیدواژه‌ها


1- American Academy of Pediatrics, Provisional Committee for Quality Improvement and Subcommittee on
Hyperbilirubinemia. Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Pediatrics
1994; 94:558–562.
2- Dennery PA, Seidman DS, Stevenson DK. Neonatal hyperbilirubinemia. N Engl J Med 2001; 344:581-590.
3- Ahlfors CE, Herbsman O. Unbound Bilirubin in a Term Newborn with Kernicterus. Pediatrics 2003; 111:1110-1112.
4- Khosravi N, Samaei H, Mojdehi Azar K. Serum Albumin level in full term neonates in Shahid Akbar Abadi
Hospital. J Iran Univ Med Sci 2001; 23:17-15.
5- Rosenthal P. Assessing liver function and hyperbilirubinemia in the newborn, National Academy of Clinical
Biochemistry. Clin Chem 1997; 43:228.
6- American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of Hyperbilirubinemia in the
Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics 2004; 114:1138.
7- Ahlfors CE. Criteria for exchange transfusion in jaundiced newborns. Pediatrics 1994; 93:488-494.
8- Buchanan N, Moodley GP, Strickwold B, Eyberg C, Rothberg AD. A laboratory investigation into bilirubin binding
in neonates. S Afr Med J 1977; 51:197-199.
9- Funato M, Tamai H, Shimada S, Nakamura H, Vigintiphobia. Unbound Bilirubin, and Auditory Brainstem
Responses. Pediatric 1994; 93:50-53.
10- Hulzebos CV, van Imhoff DE, Bos AF, Ahlfors CE, Verkade HJ, Dijk PH. Usefulness of the bilirubin/albumin ratio for
predicting bilirubin-induced neurotoxicity in premature infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008; 93:F384-388.
11- Behjati Ardakani Sh, Ghobadi Dana V, Ziaee V, Haghi Ashtiani MT, Esmaeeli Djavid G, Alijani M, et al.
Bilirubin/Albumin ratio for predicting acute Bilirubin-induced neurologic dysfunction. Iran J pediatr 2011; 21: 28-32.
12- Amin SB, Ahlfors C, Orlando MS, Dalzell LE, Merle KS, Guillet R. Bilirubin and serial auditory brainstem
responses in premature infants. Pediatrics 2001; 107:664-670.
13- Robertson AF, Karp WB, Brodersen R. Comparison of the bilirubin concentration and the bilirubin/albumin ration
with the bilirubin-binding ability in neonatal serum. J Pediatr 1998; 132:343-344.