بررسی شروع زودرس تغذیه دهانی در موارد آناستوموز روده ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز مرکز تحقیقات سلامت کودکان تبریز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دستیار فوق تخصص جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دستیار جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 پزشک عمومی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه
تحقیقات فراوانی در مورد تغذیه زود هنگام در بیماریها و جراحی های مختلف صورت پذیرفته است، ولی در مورد تغذیه زودرس بعد از آناستوموز روده ای به خصوص در بین کودکان تحقیقات زیادی انجام نشده و از طرفی با توجه به عدم انجام چنین مطالعه ای در کشور ما، هدف از این مطالعه با در نظر داشتن اهمیت تغذیه در کودکان اثرات شروع تغذیه زودرس بعد از آناستوموز روده ای در کودکان است .
روش کار
این مطالعه کار آزمایی بالینی از سال 1388-1387 در بیمارستان کودکان تبریز انجام شده است.کودکان با آناستوموز روده ای براساس عوارض شروع تغذیه، عوارض گوارشی، عوارض جراحی آناستوموز، مدت زمان بستری و کارکرد شکمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و مقایسه اطلاعات از آزمون های تی تست و کای اسکوئر استفاده شد
. نتایج
میانگین آغاز حرکات روده ای در گروهی که تغذیه دهانی از روز سوم شروع شده بود، 2 85± /0 74/ روز و میانگین آغاز حرکات روده ای در گروه دیگر، 3 05± /0 69/ روز بود (p = /0 383). همچنین این دو گروه براساس طول مدت بستری با هم مقایسه گردیدند که این اختلاف معنی دار بود (p< /0 001 ).
نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و مشابهت نتایج با تحقیقات دیگر و با توجه به اولویت فاکتور تغذیه در کودکان و شیرخواران، توصیه می گردد نتایج در ابعاد گسترده تر بیمارستانی کاربردی به کار گرفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Early Oral Feeding in Intestinal Anastomosis in Children Admitted in Tabriz Children Hospital Child Health Research Center- Tabriz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saeed Aslan Abadi 1
  • Davud Badbarin 2
  • Asghar Esmailzadeh 3
  • Navid Elmdust salimi 4
1 Professor of pediatrics Surgery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Assistant professor ofpediatrics Surgery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Assistant of General Surgery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 General M.D, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Early feeding improves the outcome of patients with trauma and burns, although, few studies have examined its use after gastrointestinal (GI) anastomosis. A randomized controlled trail that compared an early regular diet with the conventional postoperative dietary management to determine GI complications and mortality after major GI anastomosis was conducted. The secondary purpose of this trial was to evaluate the incidence of postoperative ileus after major GI anastomosis with early feeding in comparison with the conventional diet. The purpose of this study was to compare early feeding with traditional postoperative dietary management for improvment of postoperative gastrointestinal (GI) symptoms.
Materials and Methods
We conducted a prospective randomized controlled study. This was a study of 80 patients who were randomly allocated to early feeding beginning with liquid diet, 3 days postoperative, whereas those in the traditional feeding group were given a regular diet with normal bowel sounds.
Results
The incidence of postoperative ileus did not differ between the two groups. However, there was no significant difference in the rate of intraoperative complications such as, leakage of anastomosis, mesenteric embolus, wound infection, and wound dehiscence between the groups. Also, there were no Considerable Variation in mortality between the two groups. There was noticeable contracst in time of bedridden between the two groups (p<0.001).
Conclusion
Early feeding in GI anastomosis seems to be safe, well tolerated, and was not associated with increased postoperative GI complaints including ileus and postoperative complications such as wound dehiscence, infection, leakage, anastomosis, and mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive imposition
  • Early feeding
  • Gastrointestinal anastomosis
1- Royal Infrmar. Intestinal anastomosis. Br Med J 2006; 28:1002-1003.
2- Inomata T, Ninomya H, Nagai T. A simple method of intestinal anastomosis in rat. EXP Anim 2005; 54:117-122.
3- Ashkkanani F, Krukowski Z. Intestinal anastomosis. The medicine publishing company 1td. Surg Wound Heal 2006;
23:104-107.
4- Lewis S, Egger M, Topic S. Early feeding versus “nil by mouth” after gastrointestinal surgery. BMJ 2001; 32:1-5.
5- Danak A, Schwartz S, Brunicardi F. Schwart’s principle of surgery, 8th edition. Blackwell Sci 2005; 12:942-947.
6- Bohm B, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L.Tolerance of early oral feeding operation of the lower
gastrointestinal tract: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Pub 2005; 74:955-962.
7- Fanaie SA, Ziaee A. Safety of early oral feeding after gastrointestinal anastomosis: a randomized clinical trial.
Surgery 2005; 67:165-168.
8- Nascimento JE, Viciana P, Colmenero J, Pachon J. Early feeding after intestinal anastomosis. Rev Assoc Med Bras
2004; 48:348-352.
9- Stewart BT, Sonmez E, Tevfik MR, But AD. Early feeding after intestinal .Infect Dis 2006; 72:817-820.
10- Petrellu NJ, Rahmi K, Durak A, Yildiz O, Aygen B, Sumerkan B. Early feeding after intestinal: analysis of factors
that may predict failure. Ann Surg Oncol 2001; 8:796-800.
11- Sagar S, Harland P, Shields R. Early postoperative feeding with elemental diet. BMJ 2003;23:293-295.
12- Schroeder D, Gillanders L,Mahr K, Hill GL. Effects of immediate postop- erative enteral nutrition on body
composition, muscle function, and wound healing. J Parenter Enteral Nutr 1991;15:76-83.
13- Binderow SR, Cohen SM,Wexner SD, Nogueras JJ. Must early postoperative oral intake be limited laparoscopy.
Dis Colon Rectum 1994; 37:584-589.
14- Sanjay MS, Rajesh MS, Rahul MS, Nisha MD. Early enteral nutrition following gastrointestinal anastomosis. Ann
Surg 2008; 222:73-77.
15-Carr CS, Ling KD, Boulos P, Singer M. Randomised trial of safety and efficacy of immediate postoperative enteral
feeding in patients undergoing gastrointestinal resection. BMJ 1996; 312:869-871.Early feeding, Gastrointestinal
anastomosis, digestive 312(4),869-71.