نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص اورولوژی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
امروزه با انجام آزمایش تومورمارکرPSA برای مردان بالاتراز 50 سال که حتی از نظربالینی درتوشه رکتال یافته ای نداشتند تعداد افرادی که باسرطان پروستات شناخته می شوند بیشترشده است ولی تشخیص نهایی بابیوپسی پروستات است. روش بیوپسی سنتی پروستات از طریق پرینه با انگشت کارایی ندارد وروش بیوپسی باراهنمایی سونوگرافی ترانس رکتال 14-10 گانه که دراین مقاله نتایج آن موردنظر می باشد اولین بار درمشهد با تعداد 196 بیمار گزارش می شود
. روش کار
این مطالعه به صورت مقطعی از سال 1388-1385 در بیمارستان امام رضا ) ع( مشهد انجام شده است . 196 بیمارکه یا درتوشه رکتال پروستات یافته غیرطبیعی داشته اند یا PSA بالاتر از 10 ng/ml یا و PSA بین -ng/ml10 4 داشته و نسبت Free PSA به Total PSA کمتر از 20% بوده است جهت بیوپسی انتخاب شده اند . بیوپسی با راهنمایی سونوگرافی ترانس رکتال و سوزن با طول 22 میلیمتر و به تعداد 14-10 عدد به عمل می آید ونمونه های ه ب دست آمده هرکدام جداگانه جهت آسیب شناسی ارسال می گردد .
نتایج
با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد . نتایج از 196 بیمار آسیب شناسی در73 بیمار /37 )2%) سرطان پروستات را گزارش نمود و در 14بیمار PIN (% )1/7 (نتوپلازی انترااپی تلیال در و) 108 ب یمار /55 )1%) خوش خیم گزارش نمود . یک مورد نیز بافت ارسالی کافی نبود . در14 بیمار بیوپسی 10 گانه سرطان پروستات را نشان نداد 1/7( %) که با بیوپسی18-14 در 25% سرطان گزارش شد . بین سن بیماران و FPSA و TPSA ارتباط معنی داری وجود نداشت . بین گلسیون اسکور و TPSA (توتال ) ارتباط معنی داری وجودداشت . اما بین GS و FPSA ارتباط معنی داری وجود نداشت .
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که امروزه بیوپسی ترانس رکتال14-10 گانه باراهنمایی سونوگرافی و انجام بیوپسی 10 گانه نسبت به روش کلاسیک از قدرت بالاتری در تشخیص سرطان پروستات برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Result of Transrectal Ultrasound Guided 10-14 Cores Biopsies of the Prostate

نویسندگان [English]

  • Reza Mahdavi 1
  • Keyvan Aghamohammadpour 2
  • Mohammad Hadi Shakibi 3
1 Professor of Urology, Mashhad University of medical Science Mashhad, Iran
2 Resident of Urology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
3 Urologist, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The diagnostic tool in prostate cancer is prostate biopsy but recently classic biopsy has low efficacy. In recent years, trans-rectal ultrasound guided prostate biopsy is a standard method in prostate cancer diagnosis. In the present study, we report our experience about ultrasound guided 10-14 core prostate biopsies at a hospital in Mashhad.
Materials and Methods
The study included 196 men with PSA values of ≥10 ng/ml or 10 ng/ml ≥PSA level ≥4 ng/ml and Free PSA/ Total PSA ratio was less than 20%. These patients underwent transrectal ultrasound (TRUS)-guided 10-14 core prostate biopsy.
Results
Of the 196 patients, cancer in 73 patients (37.2%), intraepithelial neoplasia in 14 patients (7.1%) and benign prostatic hyperplasia in 108 patients (55.1%) were diagnosed. Transrectal ultrasound guided 10-14 core prostate biopsy diagnosed prostatic cancer in 25% of 14 patients who had no prostatic cancer with traditional biopsy. There were non significant associations between age and total and free PSA. There was a non significant correlation between the free PSA and Gleason score, but there was a significant correlation between the Gleason score and total PSA.
Conclusion
This study shows that the TRUS-guided 10-14 core biopsies yield a better prostate cancer detection rate than the classic biopsy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biopsy
  • Gleason score
  • Prostate specific antigen
  • Prostate
1- Tobias-Machado M, Verotti MY, Arago AY, Rodrigues AO, Borelli M, Wroklawski ER. Prospective randomized
controlled trial comparing three different ways of anesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Int Braz J
Urol 2006; 32:172-179.
2- Kariotis I, Philippou P, Volanis D, Serafetinides E, Delakas D. Safety of ultrasound-guided transrectal extended
prostate biopsy in patients receiving low-dose aspirin. Int Braz J Urol 2010; 36:308-316.
3- Bulbol MA, Hout R, Shaar A, Madi A. The distribution of non malignant conditions in patients referred for prostate
biopsy. A J Urol 2000; 4; 45-47.
4- Galetti TP, Dalmoro F, Bulbol MA, Hout R, Shaar A, Madi A. The distribution of non malignant conditions in
patients referred for prostate biopsy. A J Urol 2004; 4:45-47
5- Eisenberg ML, Davies BJ, Cooperberg MR, Cowan JE, Carroll PR. Prognostic Implications of an Undetectable
Ultrasensitive Prostate-Specific Antigen Level after Radical Prostatectomy. Eur Urol 2010; 57:622-630
6- Rigatti P, Schulman C. Transrectal ultrasound prostatic biopsy in the PSA Era :introduction. Eur Urol supp 2002;
2:1-2
7-Allen EA, Kahane H, Epstein JI. Repeat biopsy strategies for men with atypical diagnoses on initial prostate needle
biopsy. Urology 1998; 52:803.
8- Babaian RJ. Extended field prostate biopsy enhances cancer detection. Urology 2000; 55:45.
9- Carter HB, Hamper UM, Sheth S, Sanders RC, Epstein JI, Walsh PC. Evaluation of transrectal ultrasound in the early
detection of prostate cancer. J Urol 1989; 142:1008-10010.
10- Chang JJ, Shinohara K, Hovey RM, Montgomery C, Presti JC Jr. Prospective evaluation of systematic sextant
transition zone biopsies in large prostates for cancer detection. Urology 1998; 52:89-93.
11- Cho JM, Woo S, Lee K, Yoon K, Keun T. Safety and efficacy of combind transrectal ultrasound-guided prostate
biopsy and transurethralressection of the prostste. Korean J Urol 2010; 51:101-105.
12- Montironi R, Mazzucchelli R, Scattoni V, Bostwick DG. Pathological findings in TRUS prostatic biopsy
diagnostic,prognostic and therapeutic importance. Eur Uro Supp 2002; 2:60-75
13- Dyavan B, Remiz M, Marberger M. When and how aprostatic re-biopsy should be performed? Eur Uro Supp 2002;
2:52-59
14- Moreno Alarcó n C, Ló pez González PA, Ló pez Cubillana P, Doñ ate Iñ íguez G, Ruiz Morcillo JC, Olarte Barragán
EH, et al. Morbidity and risk factors of transrectal prostate biopsy. Actas Urol Esp 2010; 34:531-536.
15- Breslin JA, Turner BI, Faber RB, Rhamy RK. Anaerobic infection as a consequence of transrectal prostatic
biopsy. J Urol 1978; 120:502-503.
16- Brown RW, Warner JJ, Turner BI, Harris LF, Alford RH. Bacteremia and bacteruria after transrectal prostatic
biopsy. Urology 1981; 18:145-148.
17- Hori S, Sengupta A, Joannides A, Balogun-Ojuri B, Tilley R, McLoughlin J. Changing antibiotic prophylaxis for
transrectal ultrasound-guided prostate biopsies: are we putting our patients at risk? BJU Int 2010 [Epub ahead of print]