بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ،ایران

3 استادیار بیماریهای ریه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 استاد بیماریهای ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

5 دانشیار بیماریهای ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
افتراق بین پلورزی سلی و سایر علل پلورزی گهگاه مشکل و نیازمند اقدامات تهاجمی است .در سالهای اخیر مارکرهای بیولوژیک متعددی برای این مهم به کار گرفته شده اند.هدف از انجام این مطالعه بررسی ارزش اینترفرون گاما در تشخیص پلورزی سلی بود
. روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی موردی از سال 1387-1386 در بیمارستان قائم مشهد انجام شده است .جمعیت مورد مطالعه شامل 70 بیمار مبتلا به ریزش جنب که در بخش ریه بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شده بودند.تشخیص پلورزی سلی بر اساس بررسی میکروبیولوژیک مایع پلور و بیوپسی پلورگذاشته شد. تیتر گاما اینترفرون به روش "الیزا"در تمام این بیماران اندازه گیری شد و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون توکی برای معنی دار بودن اختلاف بین گروه ها استفاده شد.
نتایج
بیماران در نهایت در سه دسته مبتلا به پلورزی سلی، ریزش جنب بدخیم و پلورزی با علت شناخته شده غیرسل- غیر بدخیم قرار گرفتند. حساسیت وویژگی گاما اینترفرون در تشخیص پلورزی سلی به ترتیب معادل 60 و 96% بود.
نتیجه گیری
گاما اینترفرون یک مارکر با ارزش در تشخیص پلورزی سلی است ولی باید در نظر داشت که در مواردی بدون وجود سل تیتر ان ممکن است افزایش یابد و یا مواردی از پلورزی سلی که تیتر گاما اینترفرون پایین تر ازطبیعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Gamma-Interferon in diagnosis of Tuberculosis Pleurisy Lung diseases & TB research center

نویسندگان [English]

 • Amir Asnaashari 1
 • Hoshang Rafatpanah 2
 • Mosaieb Shahriar 3
 • Mohammad Towhidi 4
 • Davood Attaran 5
 • Mohammad T. Shakeri 6
 • Seiedeh Sedigheh Fatemi 7
 • Atefeh Amiri Darban 7
1 Assistant professor of pulmonology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Immunology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of pulmonology, Zahedan University of medical sciences, Zahedan, Iran
4 Professor of pulmonology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associated professor of Pulmonology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
6 Associated professor of biostatistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
7 M.D, Immunology research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Differential diagnosis between Tuberculosis pleurisy and Non Tuberculoses pleural effusion can be sometimes difficult and needs invasive diagnostic methods. In recent years, several biological markers have been found to be diagnostic markers of Tuberculosis pleurisy. The aim of this study was assessment of the value of Gamma-Interferon in the diagnosis of TB pleurisy.
Materials and Methods
We studied 70 patients with pleural effusion who had been admitted to Ghaem hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Interferon gama level was measured by "ELISA" method. The diagnosis of tuberculosis was based on microbiologic study of pleural fluid plus pleural biopsy.
Result
Altogether Twenty patients had tuberculosis pleurisy (44.44%), 21 patients had malignant pleural effusion (46.67%) and 4 patients had pleural effusion with various non TB non malignant etiologies (8.9%). The sensitivity, specificity of Gamma-Interferon in TB pleurisy were 60% and 96% respectively.
Conclusion
INFγ is a valuable indicative marker for diagnosis of tuberculosis pleurisies’ but we should consider situations with high level of INFγ without any evidence of TB and also Tuberculsis Pleurisy patients with INFγ level lower than diagnostic threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamma- Interferon
 • Pleural Effusion
 • Tuberculosis
 • Tuberculosis pleurisy
1- Lights R.Tuberculous pleural effusions.In:Lights R,editor.Textbook of pleural
disease.4thed.Philadelphia:Lippincot:Williams and Wilkins; 2001.p.182-195.
 2- Ferrer J. Pleural tuberculosis. Eur Respi J 1997; 10:942-947.
 3- World Health Organization. Global Tuberculosis control, WHO Report 2001.Switezerland
WHO/CDC/TB/2001.p.287.
 4- Frank W. Tuberculous pleural effusions. Eur Respi J 2002; 150:1190-1194.
5- Ferrer S. Pleuraltuberculosis: incidence, pathogenesis, diagnosis, and treatment. Curr opin pulm Med 1996; 2:327-
334.
6- Bueno CE, Clemente G, Castro BC. Cytotologic and bacteriologic analysis of fluid and pleural biopsy specimens
with Cope's needle. Arch Intern Med 1990; 150:1190-1194.
7- Poyraz B, kaya A, Ciledag A, Oktem A, Gonvllu V. Diagnostic significance of Gamma-Interferon in Tuberculoous
pleurisy. Tuberk Toraks 2004; 52:211-217.
8.KKim Y, Lee SY, Kwon SS, Kim KH, Moon HS, Song JS, et al. Gamma-Interferon and Soluble Interleukin 2
Receptor in Tuberculouse Pleural Effusion. Lung 2001; 179:175-184.
9- Surendra K, Sharma DK, Mitra AB, Ravindra MM, Mehra NK. Cytokine polarization in milliary and pleural
tuberculosis. J Clin Immunol 2002; 22:345-352.
10- Chen YM, Yang WK, Peng JW, Tsai CM, Perng RP. An analysis of cytokine status in the serum and effusions of
patients with tuberculous and lung cancer. Lung Cancer 2001; 31:25-30.
11- Ito M, Kojiro N, Shirasaka T, Moriwaki Y, Tachibana I, Kokubu T. Elevated levels of soluble interleukin-2
receptors in tuberculous pleural effusions. Chest 1990; 97:1141-1143.
12- Porcel JM, Gazquez I, Vives M, Pérez B, Rubio M, Rivas MC. Diagnosis of tuberculous pleuritis by the
measurement of soluble interleukin-2 receptor in pleural fluid. Int J Tuberc Lung Dis 2000; 4:975-979.
13.Goppi A, Madhavan S, Sharma S, Sahn S.Diagnosis and treatment oftubercolous pleurisy in 2006. Chest 2007;131.
14- Villena V, Lopez-Encuentra A, Echave-Sustaeta J, Martin-Escribano P, Ortuno-de-Solo B, Estenzo-Alfaro J.
Gamma-Interferon in 388 immunocompromised and immunocompetent patients for diagnosing pleural tuberculosis.
Eur Respir J 1996; 9:2635-2639.
15- Ribera E, Ocana I, Martinetz Vasquez JM. High level of Gamma-Interferon in tuberculous pleural effusion. Chest
1998; 93:308-311.
16- Jiménez Castro D, Díaz Nuevo G, Pérez-Rodríguez E, Light RW. Diagnostic value of adenosine deaminase in
nontuberculous lymphocytic pleural effusions. Eur Respir J 2003; 21:220.
17- Villegas, MV, Labrada, LA, Saravia, NG. Evaluation of polymerase chain reaction, adenosine deaminase, and
interferon-gamma in pleural fluid for the differential diagnosis of pleural tuberculosis. Chest 2000; 118:1355