ارزیابی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیارداخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیارفلوشیپ فوق تخصصی مولکولارپاتولوژی و سیتوژنتیک ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری شامل روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی می باشد. اخیرا وجود تفاوتهای آنتی- ژنی گونههای مختلف هلیکوباکتر پیلوری در مناطق جغرافیایی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی ارزش تشخیصی آزمایش آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری ( Helicobacter pylori stool Antigen, HpSA) در قیاس با سه روش تشخیص تهاجمی و غیرتهاجمی دیگرمی باشد.
روش کار
این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی مقطعی بر 52 بیمار با علامت سوءهاضمه در سال 1387 در بیمارستان قائم مشهد انجام شد. هیچیک از بیماران مورد درمان ریشهکنی برای هلیکوباکتر پیلوری قرار نگرفته بودند. نمونههای بیوپسی آندوسکوپی از ناحیه آنتر و تنه معده بیماران جهت انجام آزمایش اورهآز سریع و بررسی بافتشناسی گرفته شد. آزمایش اوره تنفسی و HpSA نیز با توجه به دستور العمل کارخانههای سازنده انجام گردید. بیمارانی که نتیجه دو آزمایش از مجموع سه آزمایش دیگر آنها (بررسی بافتشناسی، اورهآز سریع و اوره تنفسی) مثبت بود به عنوان موارد آلوده به هلیکوباکترپیلوری در نظر گرفته شدند (استاندارد طلایی). ارزش تشخیصی تست HpSA با روش تحلیل منحنی ROC وبا استفاده از نرمافزار MedCalc شد.
نتایج
23 نفر از بیماران مرد و 29 نفر زن با میانگین سنی 42/3 سال بودند. شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بین مطالعهشوندگان 67/3% بود. تحلیل ROC با سطح زیر منحنی برابر با 94/6% معنیدار بوده (p=0/0001) و نقطه برش برابر با 0/1 تعیین شد. حساسیت، ویژگی، و ارزشهای اخباری مثبت و منفی آزمایش HpSA به ترتیب 97 ،%94/1 ،%91/4% و 84% به دست آمدند. وضعیت عفونت هلیکوباکترپیلوری ارتباط معنیداری با سن و جنس بیماران نداشت. مقادیر HpSA با افزایش بار باکتری در بررسی بافتشناسی، افزایش معنیداری نشان میدادند.
نتیجه گیری
در جمعیت مورد مطالعه، ثابت شد که آزمایش HpSA میتواند به عنوان یک روش تشخیصی دقیق، ساده و غیر تهاجمی در تشخیص اولیه عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Accuracy of Helicobacter Stool Antigen in Dyspeptic Patients before Eradication Therapy

نویسندگان [English]

 • Sakineh Amoueian 1
 • Farideh Moradi moghadam 2
 • Abbas Esmailzadeh 2
 • Armin Attaranzadeh 3
 • Mehdi Rahimi 4
 • Mehdi Montazer 4
1 Associated Professor, Department of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Department of Gastroenterology, Mashhad University of Medical Sciences
3 Resident of Pathology, Department of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences
4 Resident of Pathology, Department of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to assess and compare the diagnostic accuracy of Helicobacter pylori stool antigen (HpSA) test with three other invasive and non-invasive diagnostic methods.
Materials and Methods
A total of Fifty-two dyspeptic patients were included. None of the patients had previous eradication therapy for Helicobacter pylori. Endoscopic biopsy samples were obtained for histology examination and Rapid Urease Test (RUT). Urea Breath Test (UBT) and HpSA were also performed. Patients were considered Helicobacter pylori positive when 2 of 3 tests (histology examination, RUT and UBT) were positive (gold standard). Diagnostic accuracy of HpSA was assessed performing a Receiver Operating Curve (ROC) analysis.
Results
Twenty-threeWere men and 29Were women, with a mean age of 42.3 years of the Palients.The prevalence of Helicobacter pylori infection was 67.3%. ROC curve analysis was showed a significant area under curve of 94.6% (p=0.0001). Cut-off value was estimated to be 0.1. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of HpSA was 91.4%, 94.1%, 97% and 84%, respectively.
HpSA level significantly increased with increasing in bacterial load.
Conclusion
HpSA was proved to be a highly accurate, simple and non-invasive test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection before treatment in dyspeptic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dyspepsia
 • Helicobacter pylori
 • HpSA
 • RUT
 • UBT
1- Bojary MR, Foroozandeh M, Alvandi AH, Hashemi SM, Masjedian F, Nazifi A. Study of the CagA gene prevalence in
Helicobacter Pylori strains isolated from patients with upper gastrointestinal disorders in Iran. Govaresh 2004; 9: 176-180.
2- Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and liver disease. 8th ed.
Philadelphia:Saunders; 2006.
3- Hasler V, Owyang C. Approach to the patient with gastrointestinal disease. In: Braunwald E, Hauser S, Fauci A.
Harrison’s principles of internal medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.p 966-978.
4- Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: a systematic review.
Helicobacter 2004; 9:347-68.
5- Al-Humayed SM, Ahmed ME, Bello CS, Tayyar MA. Comparison of 4 laboratory methods for detection of
Helicobacter pylori. Saudi Med J 2008; 29:530-532.
6- Leszczynska K, Jakoniuk P, Namiot Z. The study of the presence of HpSA antigens in the faeces in Helicobacter
pylori infection. Med Dosw Mikrobiol 2007; 59:51-58.
7- Hooton C, Keohane J, Clair J, Azam M, O’Mahony S, Crosbie O, et al. Comparison of three antigen assays with the
13C–urea breath test for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection and monitoring treatment outcome. Eur J
Gastroenterol Hepatol 2006; 18:595-599.
8- Islam S, Weilert F, Babington R, Dickson G, Smith AC. Stool antigen testing for the diagnosis and confirmation of
eradication of Helicobacter pylori infection: a prospective blinded trial. Intern Med J 2005; 35:526-529.
9- Syam AF, Rani AA, Abdullah M, Manan C, Makmun D, Simadibrata M, et al. Accuracy of Helicobacter pylori Stool
antigen for the detection of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients. World J Gastroenterol 2005; 11:386-388.
10- Faruqui AN, Majid U, Ahmad L, Khalil M, Hassan MU. Helicobacter pylori stool antigen test (HpSA) for the
diagnosis of gastric infection. J Coll Physicians Surg Pak 2007; 17:316-319.
11- Adiloglu Ak, Isler M, Goren I, Candir O, senol A, Onal S, et al. Quantitative correlation of Helicobacter pylori stool
antigen (HpSA) test with the severity of H. pylori-related gastritis. Tohoku J Exp Med 2007; 212:159-167.
12- El–Nasr MS, Elibiary SA, Bastawi MB, Hassan A, Shahin Y, Hassan L, et al. Evaluation of a new enzyme
immunoassay for the detection of Helicobacter pylori in stool specimens. J Egypt Soc Parasitol 2003; 33:905-915.
13- Zambon CF, Basso D, Navaglia F, Mazza S, Razetti M, Fogar P, et al. Non-invasive diagnosis of Helicobacter
pylori infection: simplified 13C-urea breath test, stool antigen testing, or DNA PCR in human feces in a clinical
laboratory setting. Clin Biochem 2004; 37:261-267.
14- Falsafi T, Valizadeh N, Sepehr S, Najafi M. Application of a stool antigen test to evaluate the incidence of
Helicobacter pylori infection in children and adolescents from Tehran, Iran. Clin Diagn Lab Immunol 2005; 12:1094-
1097.
15- Veijola L, Myllyluoma E, Korpela R, Rautelin H. Stool antigen tests in the diagnosis of Helicobacter pylori
infection before and after eradication therapy. Word J Gastroenterol 2005; 11: 7340-7344.
16- Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M, Erdamar S, Dirican A, et al. Comparison of two different stool antigen
tests for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter 2004;
9:657-662.