بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 رزیدنت گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیماری عروق کرونر به عنوان اولین عامل مرگ و میر در کشورهای غربی اسـت و پـیش بینـی مـی شـود تـا سـال
2020 عمده ترین علت ناتوانی بشر باشد . با توجه به شیوع روز افزون بیماری های عروق کرونر تـشخیص و درمـان
به موقع و پیشگیری از عوارض، از اهمیت بالایی برخوردار اسـت . در ایـن راسـتا تعـداد زیـادی از بیمـاران مراجعـه
کننده برای ارزیابی درد قلبی، قادر به انجام تست ورزش تشخیصی نیستند که در ایـن بیمـاران، دوبوتـامین اسـترس
اکوکاردیوگرافی یک روش مناسب، کم هزینه، در دسترس و ایمن است . با توجه به قدمت کم دوبوتامین اسـترس
اکوکاردیوگرافی در ایران و خصوصا استان خراسان، هدف این مقاله بیان توصیفی 500 بیمار مراجعه کننـده بـرای
انجام دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی به منظور تشخیص ایسکمی یا میزان زنده بودن میوکارد به بیمارستان قائم
(عج) می باشد.
روش کار
این مطالعه توصیفی، در 500 بیمار مراجعه کننده با علائم و نشانه های ایسکمی ارجاع شده جهت انجام دوبوتـامین
استرس اکوکاردیوگرافی در فاصله بهار1385 لغایت اسفند1386 به بخش اکوی بیمارستان قـائم (عـج)انجـام شـده
است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
تـا 20)55 /70±11/2سنی ومیانگین بودند زن (%45/4)نفر 227 مردو (%54/6)نفر 273 کننده بیمارمراجعه 500 ازمیان
80 سال) بود. 46/8% بیماران مبتلا بههیپرتانسیون سیستمیک، 39/8% بیماران مبتلا بههیپرکلسترولمی، 29/5% بیماران مبتلا
بهدیابت، 12/6% بیماران سابقهمصرف سیگار،11/1% سابقه ی انفارکتوس قبلیمیوکارد، 8% دارایسابقه خانوادگیمثبت
ازنظرقلبی، 8% مبتلا بهنارسایی مزمن کلیهو 5% مبتلا به چاقی بودند. ازبین بیماران مراجعه کننده 345 نفر(69%) جهـت
تشخیص ایسکمی میوکارد، 132 نفر(26/4%) با سابقهبیماری قلبی جهت بررسی زنـده بـودن میوکـاردودرصـد احتمـال
سودمندی ازاقدامات تهاجمی بعدی مراجعه کردند و 23 نفـر(4/6%) جهـت بررسـی تـوامایـسک می ومیـزان زنـده بـودن
میوکاردمراجعه کردند.
 (EF :45- %54 ) خفیف اختلال (%25 /3 )نفر 121 ،(%55<EF)طبیعی (%26/8)نفر 168 در چپ سیستولیکبطن عملکرد
خصوص در.شد گزارش (EF <%35)شدید اختلال (%26/8)نفر 128 ،(EF :35-%44)متوسط اختلال (%12/8)نفر 61 ،
عوارضناشی ازتست استرس 402 نفر(80/5%) دچارعارضهای نشدند ودر 98 نفر(19/5%) عوارضتست بهصورت
آریتمی غیر خطرناک،PVC وتپش قلب و تهوع ولرز شدید وسایرعوارض خفیف گزارش گردید.
نتیجه گیری
دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی کم خطر و ایمن است که در بیمارانی که قادر بـه انجـام
تست ورزش نیستند با حداقل عوارض وبا اطمینان بالا قابل انجام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dobutamin Stress Echocardiography Complications in 500 Patients Referred to Ghaem Hospital

نویسندگان [English]

  • Afsoon Fazlinejad 1
  • Leila Hosseini 2
  • Sara Hosseini 3
  • Homa Falsoleiman 1
  • Seyed Hashem Daneshsani 1
1 Associated professor of Cardiology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran
2 Rezident ofCardiology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran
3 Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran
چکیده [English]

Introduction
Coronary artery disease is the first etiology of mortality in
Western countries and it was predicted,that up to the year 2010 it would be the main cause of human morbidity. With Respect to the increasing frequency of coronary artery disease, proper diagnosis, treatment and prevention of complications have a great importance. Many patients with chest pain could not perform diagnostic ETT, so in this group dobutamin stress echocardiography was a suitable low cost, safe, accessible & exercise independent modality of stress. Regarding the recent usage of dobutamine stress echocardiography in our country & especially in khorasan province,the aim of this descriptive study was to present 500 patients whom referred to Ghaem hospital echocardiography laboratory for ischemic diagnosis or viability assessment or both.
Materials and Methods
This study consisted of 500 patients, 273 males (54.6%) ,and 227 Females (45.4%0), 20-80 years old and also were symptomatic for ischemia. These cases were referred to Ghaem echo lab for ischemia/ viability detection between 1385-1386.
Results
Our study Patients had: systemic hypertension (46.8%), hypercholesterolemia (39.8%), diabetes (29.5%), smoking (12.6%), previous MI (11.1%) positive family history 8% CRF (8%) and obesity (5%). Among patients 345 (69%)were referred for ischemia detection, 132 (26.4%) referred for viability assessment , 23 (4.6%) for both of them, the left ventricular systolic function was normal in 168 (26.8%), mildly abnormal in 25.3%, moderate dysfunction in 12.8%, severe dysfunction in 128 patients with complication consideration, 402 patients (80.5%) had no complication and in the other patients (19.5%) test complication were occurred as arhythmia, PVC, palpitation, vomiting, nausea, rigor and the other mild complications.
Conclusion
Dobutamine stress echocardiography is an exercise independent stress modality with good safety and low level of complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary Artery Disease
  • Dobutamine
  • Stress Echocardiography
  • Viability
1- Geleijnse ML, Fioretti PM, Roelandt JR. Methodology, feasibility, safety and diagnostic accuracy of dobutamine
stress echocardiography. J Am Coll Cardiol 1997; 30:595-606.
2- Marwick TH. Imaging techniques of stress echocardiography. Heart 2003; 89:113-118.
3- Poldermans D, Fioretti PM, Boersma E, Cornel JH, Borst F, Vermeulen EG, et al. Dobutamineatropine stress
echocardiography and clinical data for predicting late cardiac event s in patients with suspected coronary artery disease.
Am J Med 1994; 97:119–25.
4- Poldermans D, Fioretti PM, Boersma E, Bax JJ, Thomson IR, Roelandt JR, et al. Long-term prognostic value of
dobutamine-atropine stress echocardiography in 1737 patients with known or suspected coronary artery disease: A
single-center experience. Circulation 1999; 99:757-762.
5- Trippi JA, Lee KS, Kopp G, Nelson DR, Yee KG, Cordell WH. Dobutamine stress tele-echocardiography for
evaluation of emergency department patients with chest pain. J Am Coll Cardiol 1997; 30:627–632.
6- Hung MJ, Wang CH, Cherng WJ.Can Dobutamine Stress Echocardiography Predict Cardiac Events in
Nonrevascularized Diabetic Patients Following Acute Myocardial infarction. DOI 10.1378/chest.116.5.1224
Chest 1999; 116:1224-1232.
7- Abreu JS, Di genes TC, Farias AG, Morais JM, Paes Junior JN. Safety and feasibility of dobutamine-atropine stress
echocardiography in octogenarian patients. Arq Bras Cardiol 2005; 85:198-204.
8- Sawada SG, Segar DS, Ryan, T, Brown SE, Dohan AM, Williams R,et al. Echocardiographic detection of coronary
artery disease during dobutamine infusion. Circulation 1991; 83; 1605-1614.
9- Marwick TH, D'Hondt AM, Mairesse GH, Baudhuin T. Comparative ability of dobutamine and exercise stress in
inducing myocardial ischaemia in active patients. Br Heart J 1994; 72:31-38.
10- Pingitore A, Picano E, Colosso MQ, Reisenhofer B.The Atropine Factor in Pharmacologic Stress
Echocardiography. J Am Coil Cardiol 1996; 27:1164-1170.
11-Picano E, Mathias WJr, Pingitore A, Bigi R. Safety and tolerability of dobutamine-atropine stress echocardiography:
a prospective, multicentre study. Echo Dobutamine International Cooperative Study Group. Lancet 1994; 344:1190-
1192.
12- Zahn R, Lotter R, Nohl H, Schiele R, Bergmeier C, Zander M, et al.Feasibility and safety of dobutamine stress
echocardiography: experiences with 1,000 studies. Z Kardiol 1996; 85:28-34.
13- Mertes H, Sawada SG, Ryan T, Segar DS, Kovacs R,Foltz J, et al. Symptoms, adverse effects, and complications
associated with dobutamine stressechocardiography. Experience in 1118 patients. Circulation 1993; 88;15-19.
14- Minardi G, Manzara C, Pulignano G, Pino PG, Pavaci H, Sordi M.
 Feasibility, safety and tolerability of accelerated dobutamine stressechocardiography. Cardiovascular Ultrasound
2007; 5:40.