مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

2 استادیار آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 مربی گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه
تاکنون آزمایشات متفاوتی برای غربالگری دیابت بارداری معرفی شده اند. این مطالعه با هدف مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتا با تست تحمل گلوکز خوراکی100گرموتعیین نقطهبرش مناسب ازقند پلاسما انجام شده است.
روش کار
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که بر 242 مادر باردار در شهر کرج طی سال های 1387-1385 انجام شد. زنان بعد از انجام تست غربالگری گلوکز 50 گرم، در صورت قند پلاسمای یک ساعته 130mg/dl≤، تحت آزمون گلوکز خوراکی 100 گرم سه ساعته قرار گرفتند. ارزش تشخیصی قند ناشتا و قندهای ساعات 1تا 3 بر اساس شاخص سطح زیر منحنی ROC با یکدیگر مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های من ویتینی و کای دو انجام شد.
نتایج
آزمون غربالگری گلوکز خوراکی 50 گرم در 100 نفر مثبت شد. سپس آزمون 100 گرم گلوکز خوراکی تشخیصی برای این تعداد انجام گردید که 36 نفر مبتلا به دیابت بارداری شناخته شدند. با استفاده از سطوح زیر منحنی برای قند ناشتای پلاسما (0/75)، یک ساعنه (0/87)، دو ساعته (0/95) و سه ساعته (0/75) مشخص گردید که قند خون ناشتا با نقطه برش 91mg/dl≤ دارای حساسیت 63/89٪ و ویژگی 76/56٪ برای تشخیص دیابت بارداری است. در تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم نیز، قند ساعت دوم با نقطه برش 153mg/dl≤ دارای بالاترین حساسیت (91/67٪) و ویژگی (89/06٪) می باشد.
نتیجه گیری
قند خون دو ساعته با نقطه برش 153mg/dl≤ بهترین حساسیت و ویژگی را در تشخیص دیابت بارداری داشت. بنابراین جهت غربالگری دیابت بارداری تست گلوکزخوراکی 100 گرم پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Diagnostic Value of Fasting Plasma Glucose with 100 Gram Oral Glucose Tolerance Test in Gestational Diabetes Mellitus Screening

نویسندگان [English]

  • Mani Mirfeizi 1
  • Mohamad Asghari jafarabadi 2
  • Mahnaz Shoghi 3
1 Associate Professor of midwifery, Azad university of Karaj, Karaj,Iran
2 Associateof Biostatistics, Tabriz University of medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Senior lecturer of nursing, Azad university of Karaj, Karaj,Iran
چکیده [English]

Introduction
Many different tests have been introduced for screening of gestational diabetes mellitus (GDM).The Objectives of this study were comparison of diagnostic value of fasting plasma glucose (FPG) with 100 gram oral glucose tolerance test (OGTT) and determining the suitable cut-off point of plasma glucose with best sensitivity and specificity for diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM).
Materials and Methods
This study was a clinical trial and Carried out on 242 women in Karaj-Iran. After doing 50 gram glucose challenge test (GCT), if 1-hour plasma glucose was ≤130 mg/dl, the 3 hours 100 gram OGTT was performed. The diagnostic values of FPG and 1, 2 and 3 hours plasma glucose were compared by receiver operating characteristic curve (ROC).
Results
Overall 50 gram GCT was positive in 41/3%. Then 100 gram OGTT for these was performed, 36% were identified as GDM. With using below surface of ROC curve for FPG (o/75), 1-hour (0/87), 2-hour (0/95) and 3-hour (0/75) plasma glucose determined that FPG with cut-off point ≤91 mg/dl had 63.89% sensitivity rate and 76/56% specificity rate for diagnosis of GDM. However, 2-hour plasma glucose with cut-off point ≤153 mg/dl had highest level of sensitivity rate (91/67%) and specificity rate (89/06%).
Conclusion
Two-hour glucose with cut-off point ≤153 mg/dl had the best sensitivity and specificity rate in diagnosis of GDM. Therefore, 100 gram OGTT recommended for screening of GDM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fasting plasma glucose (FPG)
  • Oral glucose tolerance test (OGTT)
  • ROC curve
1- Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ GL, Hauth JC, KD W. Williams obstetrics. 22nd ed. New York: McGraw
Hill; 2005.
2- Kashi Z, Borzouei SH, Akhi O, Moslemizadeh N, Zakeri H , Mohammadpour R, et al. Diagnostic value of fasting
plasma glucose in screening of gestational diabetes mellitus. Iran J Diabetes Lipid dis 2006; 6:67-73.
3- Keshavarz M, Wah Cheung N, Babaee GR, Kalalian Moghadam H, Ajami ME. Gestational diabetes in Iran:
incidence, risk factors and pregnancy outcomes. Diabetes Clin Pract 2005; 69:279-286.
4- Afkhami Ardakani M, Rashidi M. Gestational diabetes. Med J Hormozgan 2006; 11:1-11.
5- Expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. report of the expert comitte on the
diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes care 2003; 26:20.
6- Mukesh M, Agarwal-Gurdeep S, Dhat. Fasting plasma glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus.
Arch Gynecol Obstet 2007; 275:81-87.
7- Aguiar L, Matos H, Gomes M. Could fasting plasma glucose be used for screening high risk outpatient for
geststional diabetes mellitus? Am Diabetes Assoc 2009.
8- Rey E, Hudon L, Michon N, Saint-Louis P. Fasting plasma glucose versus glucose challenge test :screening for
gestational diabetes and cost effectiveness. Clin Biochem. 2004 Sep;37(9):780-4.
9- Bamber D. The area above the ordinal dominance graph and the area below the receiver operating characteristic
graph. J Mathemat Psychol 1975; 12:387-415.
10- Delong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating
curves: A nonparametric approach. Biometrics 1988; 44:837-845.
11- Hanley JA, McNeil BJ. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC curve).
Radiology 1982; 143:839-843.
12- Zar JH. Biostatistical Analysis. New York: Pearson Press; 1998.
13- Pedula KL, Hiller TA, Schmidt MM, Mullen JA, Charles MA, Pettitt DJ. Ethinic difference in gestational oral
glucose screening in a large US population. Ethn dis 2009; 19:414-419.
14- Agarwal MM, Dhatt S , Othman Y, Gupta R. Gestational diabetes :Fasting capillary glucose as a screening test in a
multi -ethnic, high-risk population. Diabet Med 2009; 26:760-765.
15- Mirfeizi M, Azarian A, Mirheidari M. Analysis of the incidence of gestational diabetes and risk factors in pregnant
women-IRAN 2oo8. Presented at 8th international congress on obstetrics and gynecology, 5-9 NOV 2009, Tehran, Iran.