شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آلرژی و ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد آمار، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

4 استادیار انکولوژی زنان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

5 استادیار قلب، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه
آسم و رینیت آلرژیک به همراه کهیر از جمله بیماریهای مهم و شایع درهر جامعه ای هستند. هدف از این مطالعه تشخیص آلرژنهای هوایی از راه تست پوستی پریک در بیماران فوق در استان مازندران، ساری می باشد.
روش کار در این مطالعه توصیفی-مقطغی تست پوستی پریک برای آلرژنهای هوایی در بیماران آسمی، رینیت آلرژیک یا هر دو و کهیر که ازنظر بالینی و تستهای پاراکلینیک اثبات شده اند و شرایط انجام تست پوستی پریک را داشتند انجام شد. 809 بیمار مراجعه کننده به کلنیکهای طوبی و بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بین سالهای 1386 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفتند. آلرژنهای مختلف هوایی از جمله مایتها ( DF,DP )، سوسک، پر، آسپرژیلوس و آلترناریا، پیگوید، گزنه، افرا، بلوط و سایرین انتخاب گردیدند. این تست به همراه کنترلهای منفی (نرمال سالین) و مثبت(هیستامین) انجام شده است . اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. نتایج از تعداد 809 نفر، 350 نفر مرد(43%) و 459 نفر زن (57%) بودند. سن افراد مورد مطالعه بین 5 تا 50 سال بود که بیشتر بین سنین 42/5 )20-10%) قرار داشتند. از بین آلرژنها، مایت ها بیشترین شیوع را داشتند و مایت فارینا در کل بیماران آسم، رینیت آلرژیک یا هر دو و کهیر برابر 32% بود. مایت پتریسینوس در 33% موارد مثبت بود. سوسک در22% و پر در9% مثبت بوده اند و سایر آلرژنها از صفر تا 10 درصد متفاوت بوده ند، بجز کاندیدا که در 28% موارد مثبت شد. IgE توتال در 54% از بیماران وا ئوزینوفیلی نیز در 35% از بیماران افزایش داشت. نتیجه گیری در منظقه شمال کشور با آب و هوای گرم و مرطوب (ساری) حساسیت به مایت ها از شیوع بالاتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skin Prick test in Asthmatic, Allergic Rhinitis and Urticaria Patients

نویسندگان [English]

  • Javad Ghaffari 1
  • Houshang Rafatpanah 2
  • Alireza khalilian 3
  • Zeinab Nazari 4
  • Rahman Ghaffari 5
1 Assistant professor of Allergy Mazandaran University of medical sciences,Mazandaran,Iran
2 Assistant Professor of ImmunologyMashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
3 Professor of Statistic, Mazandaran University of medical sciences,Mazandaran,Iran
4 Assistant Professor of Gynecology-Oncology, Mazandaran University of medical sciences,Mazandaran,Iran
5 Assistant Professor of Cardiac surgery, Mazandaran University of medical sciences,Mazandaran,Iran
چکیده [English]

Introduction
Asthma, allergic rhinitis and urticaria are common diseases in the world. The aim of this study was to investigate the aeroallergen by skin prick test in patients, in Mazandaran province, Sari (Iran).
Materials and Methods
This was a prospective study of skin prick test of aeroallergens in patients with asthma, allergic rhinitis or both and urticaria based on clinical and Para clinical criteria. Eight hundered and nine cases were referred to Tooba and Boo-Ali allergic centers in Mazandaran University of Medical Sciences between December 2006 and July 2010. The aeroallergens were included; House dust mites (DF, DP), Coach Roach, Feather, Aspergillus, Alternaria, Pigweed, Nettle, Oak, Maple and others. Negative (normal saline) and positive controls (histamine) were applied for all patients.
Results
Atotal of Three hundred and fifty out of 809 cases were males (43%) and 459 cases were Females (57%). The age range was between 5 and 50 years old, 42.5 percent (n= 340) of patients had ages between 10 and 20 years old. In asthma , allergic rhinitis or both and urticaria , the prick test DF 32% , DP 33% ,Cockroach 22% and feather 9 were positive. Other allergens were positive between 0 and 10 percent, except candida which was 28% positive. Total IgE levels and Eosinophil count was increased in 54 and 35 percent of cases, respectively.
Conclusion
Due to warm and humid weather in north of Iran (Sari), house dust mites are more common.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • Allergic Rhinitis
  • Chronic urticarial
  • Skin Prick Test
1 - International Consensus Report on diagnosis and management of rhinitis. International rhinitis management
working group. Allergy 1994; 49:1-34.
2- van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, et al.Consensus statement
on the treatment of allergic rhinitis.European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy
2000;55:116-134.
3- Howarth PH, Von Mutius E, Martinez FD. Allergic and non allergic rhinitis. Natural history, development and
prevention of allergic disease in childhood. In: Middleton's allergy principles and practice. USA: Mosbey; 2003.p.
1391-1407.
4- Morris MJ. Asthma.2005.Available at : http://www.emedicine.com/med/topic177.htm
5. Smith JM. Epidemiology and natural history of asthma,allergic rhinitis, and atopic dermatitis (eczema). In: Middleton EJr,
Reed CE, Ellis EF (editors). Allergy: Principles and Practice. 2nd ed. Mosby, St. Louis; 1983.p.771–803.
6- Grossman J. One air way, one Disease. Chest 1997; 111:11–16.
7- Guide for asthma and allergic rhinitis management and prevention. 2008.Available at: http://www.gina.com
8- Milgram H, Leung DYM. Allergic rhinitis. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson text book of
pediatrics. Philadelphia: W.B Sunders; 2004.p. 759-760.
9- Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and perennial rhinitis: clinical presentation and medical history.
Thorax 1991; 46:895-901.
10- Kashef S, Amin M.Prevalence of aeroallergens in allergic rhinitis in Shiraz. Iran J Allergy Asthma Immunol
2003; 3 :185-188.
11- Farhoudi A, Razavi A, Chavoshzadeh Z, Heidarzadeh M, Bemanian MH, Nabavi M.Describtive study of 226
patients with allergic rhinitis and asthma. Iran J Allergy Asthma Immunol 2005; 4:99-101.
12- Movahedi M, Moin M, Farhoudi A. A comparison between diagnostic clinical tests and herbal geography in
allergic patients in Tehran and Karaj cities. Iran J Allergy Asthma Immunol 2000; 1:29-31.
13- Bener A,Safa W, Abdulhalik S. An analysis of skin prick test reactions in asthmatics in a hot climate and desert
environment. Allerg Immunol (Paris) 2002; 34:281-286.
14- Sener O, Kim YK, Ceylan S, Ozanguc N, Yoo TJ. Comparison of skin tests to aeroallergens in Ankara and Seoul .
J Inestig Clin Immunol 2003;13:202-208.
15- Pumhirun P, Towiwat P, Mahakit P. Aeroallergen sensitivity of Thai patients with allergic rhinitis. Asian Pac J
Allergy Immunol 1997; 15:183-185.
16- Chew FT, Lim SH, Goh DY, Lee BW . Sensitization to local dust-mite fauna in Singapore. Allergy 1999;
54:1150-1159.
17- Ontiveros CR, lopez SM; Cerino JR. Aeroallergens detected by skin prick test in children with respiratory allergy
from the South of mexico city. Alergia Immunol Pediatr 1995; 1:112–116.