اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 -استادیار گوش و حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشیار جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 -متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران

6 فوق تخصص جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بای پاس قلبی ریوی یکی از شایعترین اعمال جراحی است که در بسیاری از بیمارستان ها انجام می شود حدود 50% بیماران طی این عمل دچار عوارض جراحی می گردند. از این عوارض که امروزه مورد توجه قرار گرفته است افت شنوائی می باشد.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی بر 200 بیمار در بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1389-1387 انجام شد.در این مطالعه از بیماران تحت عمل جراحی بای پاس قلبی ریوی روز قبل عمل، روز بعد از عمل و در صورت افت شنوائی به فاصله یک هفته تست اتواکوستیک ایمیسیون انجام شد. بیماران براساس نوع عمل به دوگروه عمل با پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS انجام شد.مقایسه های لازم با آزمون های تی زوج، مک نمار و تی مستقل انجام گرفت.
نتایج
میزان افت شنوائی بعد از عمل بای پاس12% بود. میزان افت شنوائی نهائی در گروه عمل شده با پمپ 14/3% و در گروه بدون پمپ6/7% بود. (p=0/09 ) در بررسی ارتباط تست شنوائی قبل عمل با تست شنوائی نهائی در گروه عمل با پمپ (p<0/005 ) ارتباط معنی دار بود. در مردان با افت شنوائی18/6% در گروه عمل با پمپ (p=0/002 ) و در خانم ها با افت شنوائی 7/4% در گروه عمل با پمپ و18/2% در گروه عمل بدون پمپ بودند (p=0/1 ). در بیماران با افت شنوائی4/2% در فرکانس 1500و2000 هرتز 12/5% در فرکانس 2500و3000 هرتز و 83/3% در فرکانس 3500 و4000 هرتز بود.
نتیجه گیری
افت شنوائی به دنبال بای پاس قلبی ریوی نسبتا شایع است (12%) و در گروه با پمپ قلبی ریوی شایعتر است.افت شنوائی به دنبال بای پاس در فرکانس های بالا رخ می دهد و در جنس مرد شایعتراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cardiopulmonary Pump on Hearing Loss after Cardiopulmonary Bypass Graft

نویسندگان [English]

  • Reza Jalaeian taghadomi 1
  • Mohmmad Reza Majidi 2
  • Hasan Abbasi 3
  • Asadollah Mirzaee 4
  • Leila Bahadorzadeh 5
  • Ali Azari 6
1 Associate professor of anesthesiology Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
2 Assistant professor of otolaryngology,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
3 Anesthesiologist, Birjand University of medical sciences,Birjand, Iran
4 Associate professor of cardiosurgery,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
5 surgeon,Yazd University of medical sciences,Yazd, Iran
6 cardio surgeon, Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Coronary artery bypass graft is one of the most common surgeries in hospitals. Almost 50% of patients have complications. One of these complications is hearing loss.
Materials and Methods
Coronary artery bypasses grafting patients having inclusion criteria participated. One day before surgery, One day after surgery and if patients had hearing loss, the next week otoacoustic emission test was done. Patients were divided in to two groups: on pump and off pump bypass surgeries.
Results
Hearing loss occurred in 12%. Hearing loss in on-pump patients was 14.3% and in off-pump was 6/7% (p=0.09). The relation of preoperative OAE test and final OAE was tested and it was significant (p<0.005). In male patients, hearing loss in on-pump operation was 18/6% (p=0.002) and in females in on-pump operation was 7/4% and in off-pump operation was 18.2 %( p=0.1). Hearing loss occurred in 4/2% in 1500, 2000 HZ; 12/5% in 2500, 3000 HZ and 83/3% in 3500, 4000 HZ.
Conclusion
It after coronary artery bypass graft is rather Frequents (12%) and is more common in on-pump surgery, and occurs in high frequency. hearing loss is more common in male patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary Artery Bypass
  • cardiopulmonary pump
  • Hearing Loss
  • Otoacoustic emission test
1- Sprung J, Bourke D, Contreras M, Schroeder DR, Beighley CM, Wilson GA , et al. Perioperative hearing
impairment.Anesthesiology 2003; 98:241-257.
2-. Arenberg IK, Allen GW, Deboer A. Sudden deafness immediately followi cardiopulmonary bypass. J Laryngol Otol
1972; 86:73–77.
3- Wright JL, Saunders SH. Sudden deafness following cardio-pulmonary bypass surgery. J Laryngol Otol 1975;
89:757–759.
4-Plasse HM, Spencer FC, Mittleman M, Frost JO. Unilateral sudden loss of hearing:an unusual complication of cardiac
operation. J Thorac Cardiovasc Surg 1980;79:822-826.
5- Ness JA, Stankiewicz JA, Kaniff T, Pifarre R, Allegretti J. Sensorineural hearing loss associated with aortocoronary
bypass surgery:a prospective analysis. Laryngoscope 1993;103:589-593.
6- Shapiro MJ, Purn JM, Raskin C. A study of the effects of cardiopulmonarybypass surgery on auditory function.
Laryngoscope 1981; 91:2046–2052.
7- Cervantes Escarcega JL, Lopez Luciano J, Fernandez F, Molina E, Barragan
R, Olvera S. Sudden deafness in patients undergoing cardiac surgery with extracorporeal
circulation. Arch Inst Cardiol Mex 1988; 58:447–451.
8- Walsted A, Andreassen UK, Berthelsen PG, Olesen A. Hearing loss after cardiopulmonary bypass surgery. Eur Arch
Otorhinolaryngol 2000; 257:124–127.
9- Wright JL, Saunders SH. Sudden deafness following cardio-pulmonary bypass surgery. J Laryngol Otol 1975;
89:757–759.
10- Aytacoglu BN, Ozcan C, Sucu N, Gorur K, Doven O, Camdeviren H, et al. Hearinh loss in patients undergoing
coronary arterybypass grafting with or with out extracorporeal circulation. Med Sci Monit 2006; 12:CR 253-259.
11- Donne AJ, Waterman P, Crawford L, Balaji HP.A single-blinded case controlled study on effects of
cardiopulmonary circulation on hearing during coronary bypass grafting. Clin Otolaryngol 2006; 31:381-385.
12- Iriz A, Cagli K, Gocer C, Dursun E. Effects of open heart surgery on hearing thresholds measured by high
frequency audiometry. J Laryngol Otol 2008; 122:795-798.
13- Shapiro MJ, Purn JM, Raskin C.A study of the effects of cardiopulmonary bypass surgery on audiometry
function.Laryngoscope 1981;91:2046-2052.
14- Donne AJ, Waterman P, Crawford L, Balaji HP.A single-blinded case controlled study on effects of
cardiopulmonary circulation on hearing during coronary bypass grafting. Clin Otolaryngol 2006; 31:38.