بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
اختلالات خلقی دوقطبی انواعی از اختلالات شدید و پایدار هستند که تقریبا در 1% بزرگسالان ظاهر می شوند. کودکان والدین با اختلال خلقی دو قطبی در معرض خطر بالا برای اختلالات خلقی می باشند. با توجه به این که تاکنون مطالعه ای در ایران در این زمینه انجام نشده است، هدف از این مطالعه ارزیابی اختلالات روانی در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی است.
روش کار
این مطالعه موردی شاهدی است در سال 1385-1384در بیمارستان ابن سینا و قائم مشهدانجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 184 کودک از 58 والد دوقطبی یک و 185 کودک از 57 والد کنترل در سنین 18-6 سال بودند. همه والدین با استفاده از پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنی (SADS-L) و کودکان باپرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنی برای کودکان سنین مدرسه (K-SADS) توسط رزیدنت روان پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تایید تشخیص اختلالات روان پزشکی مصاحبه بالینی با کودک و والد توسط فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان انجام گرفت
. نتایج
آزمون با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر بررسی شد. نتایج فراوانی اختلالات روانپزشکی در کودکان والدین دوقطبی بالاتر از کودکان والدین گروه کنترل بود. در جمعیت فرزندان والدین اختلال دوقطبی در مقایسه با گروه شاهد طیف اختلالات دوقطبی(16برابر) افسردگی(3/37) اختلال بیش فعالی– نقص توجه(5/57) سوء مصرف مواد(3/46) اختلال شخصیت ضد اجتماعی(5/75) و اختلالات اضطرابی(2/5) شانس بروز بالاتری داشتند (p=0/000 ).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که کودکان والدین دوقطبی در خطر افزایش یافته ای از نظر بروز اختلالات روان پزشکی هستند. این کودکان باید از نظر علائم روانی مورد غربالگری قرار گرفته و در صورت لزوم برای ارزیابی روانی و درمان ارجاع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare Frequency of Psychiatric disorders in off-springs of Bipolar patients to control group

نویسندگان [English]

  • Paria Hebranei 1
  • Fateme Moharreri 2
  • Fateme Behdani 1
1 Child &adolescence psychiatrist Department of Psychiatry Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran
2 Child &adolescence psychiatrist Department of Psychiatry Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran
چکیده [English]

Introduction
Bipolar mood disorders are severe and permanent disorders occurring approximately in 1% of the adults. Children of parents with Bipolar disorder are at risk for mood disorders. So we decided to evaluate psychiatric disorders in children of bipolar patients.
Materials and Methods
This is a case control study. 184 children of 58 bipolar parents and 185 children of 57 control parents participated in the study, all them Were between the ages of 8 and 15 years. Diagnosis was made by two psychiatrist based on DSM-IV criteria and using K-SADS and SADS.
Results
Psychiatric disorders were more common in bipolar patiens offspring than control group Affective disorders were the most common diagnosis, (16 times) ADHD were the next one (5.57), and substance abuse (3.46), Antisocial personality disorder (5.75), Anxiety disorder (2.5) down the rate. (pv=0/000)
Conclusion
the results of this study suggest that children of bipolar parents have an increased risk of developing psychiatric disorder, the children of bipolar patients need to be screened for psychiatric symptoms and referred for psychiatric evaluation and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency
  • Mood disorders
  • Off-spring
  • psychiatric disorders
1- Bauer M, Pfennig A .Epidemiology of bipolar disorders. Epilcpsia 2005; 46:8-13.
2- Merikangas kR, Prusoff BA, Weiss man MM. Parental concordance for affective disorders: Psychopathology in
offspring. J Affect Disord 1988; 15:279-290.
3- Lish JD, Dime-Meenan S, Whybrow PC, Price RA, Hirschfeld RM .The national depressive and manic depressive
association (DMDA) survey of bipolar members. J Affect Disord 1994; 31:81-294.
4- Change KD, Steiner H, Kettcr TA. Psychiatric Phenomenology of child and adolescent bipolar offspring. J Am
Acad Child Adolesc psychiatry 2000; 39:453-460.
5- Reichart CG , Wols M, Hillegers MH, Ormel J, Nolen WA, Verhulst FC. Psychopathology in the adolescent
affspring of Bipolar parents. J Affect Disord 2004; 78:67-71.
6- Henin A, Biederman D, Mick E, sachs GS, Sachs GS, Hirshfeld-Becker DR, Siegel RS, et al. Psychopathology the
offspring of parents with bipolar disorder: a control led study. Biol Psychiatry 2005; 58:559-561.
7- Carlson GA, Wcintraub S.Childhood behavior problems and bipolar disorder-relationship or coincidence. J Affect
Disord 1993; 28:143-153.
8- Chand K, steincr H, Ketter T.Studies of offspring of parents with bipolar disorder. Scmin Med Genet 2003; 123:26-35.
9- Anderson CA, Hammcu CL. Psychosocial outcomes of unipolar depressed, bipolar, medically ill and normal women:
A longitudinal study. J Consult Clin Psychol 1993; 61:448-454.
10- Duffy A, Alda M, Kutcher S. A prospective study of the offspring of bipolar parents responsive and no responsive
to Lithium treatment. J Clin Psychiatry 2002; 63:1171-1178.
11- Endicott J, spitzer LR. A diagnostic interview the Schedulc for Affective Disorders and Schizophrenia. Arch Gen
Psychiatry 1978; 35:837-844.
12- Ghanizadeh A, Mohammadi MR .A Psychometric properties of the Farsi translation of the Kiddie schedule for
Affective Disorder and Schizophrenia- Present and Lifetime Version. Bio Med Central Psychiatry 2006;15:6-10.
13- Lalame M, IIodins S, IaRoche C. Children of parents with bipolar disorder: a metaanalysis of risk for mental
disorders. Can J Psychiatry 1997; 42:623-631.
14- LaRoche C, Lester E, Benierakis C, Marrache M, Engelsmann F, et al. Children of parents withmanic-depressive
hllness: a follow-up study. Can J Psychiatry 1987; 32:563-569.
15- Duffy A, Alda M, Kutcher S, Fusee C, Grof P. Psychiatric symptoms and syndromes among adolescen children of
parents with lithium- responsive or litium nonresponsive bipolar disorder. Am J Psychiatry 1998; 155:431-433.
16- wals M, Hillegers MH, Reichart CG, Ormel J, Nolen WA, Verhulst FC. Prevalence of psychopathology in children
of a bipolar parent. J AM Acad child Adolesc Psychiatry 2001; 1094-102.
17- Gregarious Scrbanescu M, Chrisodorescu D, Jipescu I, Totoescu A, Marinescu E, Ardelean V.
 Psychopathology in children aged 10-17 of bipolar parent:Psychopathology rate and correlates of the severity of the
psychopathology. J Affect Disord 1989; 16:167-179.
18- Bowring MA, Kovacs M. Difficulties in diagnosing manic disorders among children and adolescents. Am Acad
Child Adolcsc Psychiatry 1992; 31:611-614.
19- wicki w, Angst J. Hypomania in a 28-to 30-year-old cohort. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1991; 240:339-348.
20- Masi G, Toni G, perugi G, Travierso MC, Millepiedi S, Mucci M, et al. Externalizing disorders in consecutiveiy
referred children and adolescents with bipolar disorder. Compr Psychiatry 2003; 44:184-189.