دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 199-253 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس

صفحه 199-205

عبدالحسن کاظمی؛ جفری رابسون؛ دیوید دنینگ؛ علی زارعی محمود آبادی؛ عباسعلی جعفری


2. اختلالات تنفسی در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره

صفحه 206-213

زهره یزدی؛ مجید سررشته داری؛ محمد علی زحل


3. روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداول

صفحه 214-221

سعادت میر صدرایی؛ مهدی فرزادنیا؛ فاطمه حیدری؛ مهدی رحیمی؛ هادی جباری نوقابی؛ ثریا کاخی


7. بررسی مقایسه ای سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به آسم و گروه کنترل

صفحه 240-244

فاطمه بهمنش؛ عبداله بنی هاشم؛ سیمین هیرادفر؛ الهام انصاری


8. بررسى رابطه اضافه وزن و چاقى با سن منارک و وضعیت تغذیه دختران 15-11 ساله شهر مشهد

صفحه 245-253

منیر دهرى؛ محمد صفریان؛ مجید حاجى فرجى؛ آناهیتا هوشیارراد؛ علیرضا ابدى