مننژیت آسپتیک پس از واکسیناسیون MMR در کودکان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پرستاری دانشکده پر ستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 مقدمه
واکسیناسیون علیه بیماری اوریون با استفاده از گونه زاگرب این ویروس از سال 1383 در ایـران آغـاز شـده اسـت،
از آن هنگام میزان بروز اوریون و عوارض آن (به ویژه مننژیت) به شدت کاهش یافتـه اسـت، در عـین حـال در ایـن
سالها موارد متعدد پاروتیدیت و مننژیت در فاصله زمانی تا 6 1 هفته پس از واکسیناسیون MMR دیده شده است .
روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی آینده نگر، از مرداد ماه 1383 تـا تیـر مـاه 1388 مـی باشـد . محـل انجـام
تحقیق بخش اطفال بیمارستان امام رضا ) ع( و بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخ و درمانگاه عفونی کودکان بـوده
است. در این مطالعه کودکانی که در فاصله 1 تـا 6 هفتـه پـس از واکسیناسـیون MMR بـه مننژیـت آسـپتیک و یـا
پاروتیدیت مبتلا شده اند به عنوان عارضه احتمالی واکسن اوریون در نظر گرفتـه شـده انـد . بررسـی آمـاری در ایـن
مطالعه با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد .
 نتایج
در مقطع زمانی فوق 24 مورد مننژیت (با یا بدون پاروتیدیت) و 16 مورد پاروتیدیت (بـه تنهـایی ) درفاصـله -39 9
روز (متوسط /19 9 روز) پس از تزریق MMR مشاهده شد. نسبت پسر بـه دختـر درگـروه مننژیـت 1/4 و در گـروه
پاروتیدیت به تنهایی 3/2 بود. از مجموع بیمارانی کـه اطلاعـات دموگرافیـک آنهـا در دسـترس بـود 26 نفـر (65%)
متعاقب واکسیناسیون 4- 6 سالگی و 12 نفر (30 %) هب دنبال واکسن یک سالگی دچار عارضه شدند. در ایـن مطالعـه
یک مورد احتمالی انتقال ویروس واکسن از یک دختر 7 ساله به برادر 14 ساله اش مشاهده گردید .
 نتیجه گیری
مننژیت آسپتیک در فاصله 1- 6 هفته پس از واکسیناسیون MMR در شهر مشهد شایع است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aseptic Meningitis after MMR Vaccination in Children of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Sasan 1
  • Mahboube Haji Shamsaei 2
1 Assistant professor of Pediatrics, Subspecialty in Pediatric Infectious Diseases, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Nursing student, nursing and Midwifery School of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
In Iran vaccination against Mumps (with Zagreb strain) has been started since 2005, and since that time the incidence of Mumps and its complications (like meningitis) has dramatically decreased. However during the 3 years after Mumps vaccination there have been frequent reports of Parotitis and Meningitis in the first few weeks after the shot. This article is the report of the authors experience about the probable adverse reactions of mumps vaccine.
Materials and Methods
This was prospective cross sectional observational study in Pediatric wards of Imam Reza and Dr Sheikh hospitals from August 2004 up to July 2009. In this study children who developed Parotitis or Meningitis within 0ne to six weeks after MMR vaccination were considered as probable Mumps vaccine adverse reaction.
Results
There were 24 cases of Meningitis (with or without Parotitis) and 16 cases of isolated Parotitis during 9 to 39 days after MMR vaccination. Male to Female ratio was 3/1 in Meningitis and 2/3 in Parotitis group. In the whole group %65 (26 ) of children were 4-6 years old and 30% of them (12 cases) were One year old, and in all of them this was the first shot of Mumps vaccine. We had a probable case of vaccine virus transmission from a 7 years old girl to her 14 years old brother.
Conclusion
Meningitis is a common event during one to six weeks after Mumps vaccination with the current (Zagreb) strain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mumps vaccine
  • Meningitis
  • Parotitis
1- Pickering LK. Red book Report of Committee on Infectious Diseases. 26th ed. ElK Grove Village: American
Academy of Pediatrics; 2003.p. 426-427.
2- Miller E, Andrews N, Stowe J, Grant A, Waight P, Taylor B. Risks of convulsion and aseptic meningitis following
measles-mumps-rubella vaccination in the United Kingdom. Am J Epidemiol 2007; 165:704-709.
3- Tapiainen T, Prevots R, Izurieta H, Abramson J, Bilynsky R, Bonhoeffer J, et al. Aseptic meningitis: Case definition
and guidelines for collection, analysis and presentation of immunization safety data. Vaccine 2007; 25:5793-5802.
4- Dourado I, Cunha S, Teixeira Mda G, Farrington CP, Melo A, Lucena R, et al. Outbreak of aseptic meningitis
associated with mass vaccination with an Urabe-containing measles-mumps-rubella vaccine. Am J Epidemio 2000;
151:524-530.
5- AraiKitamoto-shi,Saitama. VaccineInformation,Mumps.Available at:
http://www.kitasato.ac.jp/rcb/eng/vaccine/v_mumps.html.
6- Abdoli-Oskouie Sh, Barzegar M, Malekian A. Relationship between aaseptic meningitis and MMR vaccination. Med
J Tabriz Univ Med Sci 2007; 28:81-84.
7- Syadati A, Sabooni F. Mumps and mumps virus vaccine. Fourth Annual Congress of Iranian Pediatric Infections
Diseases Society 4-5 Dec. 2008.
8- Kaic B, Gjenero-Margan I, Aleraj B, Ljubin-Sternak S, Vilibic-Cavlek T, Kilvain S, et al. Transmission of the LZagreb
mumps vaccine virus, Croatia, 2005-2008. Eur Surveill 2008; 13:1-3.
9- Chemtob S, Reece ER, Mills EL.Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in enteroviral
meningitis.Am J Dis Child 1985;139:
292-294.
10- Al-Mazrou Y, Tumsah S, Khalil M, Al-Jeffri M, Afzal MA, Al-Ghamdy Y, et al. Safety evaluation of MMR
vaccine during a Primary School Campaign in Saudi Arabia. J Trop Pediatr 2002; 48:354-358.