مقایسه اندانسترون و دگزامتازون با متوکلروپروماید و دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 استادیاربیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 استادیارآسیب شناسی دهان وفک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

چکیده

مقدمه
تأثیر مثبت داروهای ضد تهوع و استفراغ در کاهش این مفصل به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعـه مقایـسه
اثر ترکیب دارویی اندانسترون و دگزامتازون با متوکلروپروماید ودگزامتازون برای کنترل این عارضه است.
روش کار
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 80 بیمار زن در سطح سلامتی 1و2 بر اساس تقسیم بندی انجمن متخصصین
بیهوشی آمریکـا، بـه دو گـروه 40 نفـری تقـسیم شـدند و بیهوشـی عمـومی دریافـت کردنـد . در گـروه اول داروی
اندانسترون همراه با دگزامتازون و در گروه دوم متوکلروپروماید همراه با دگزامتازون در انتهای عمل تزریـق شـد .
اثرات دو دارو در کاهش تهوع و استفراغ بیماران در دو فاصله زمانی 2 و 6 سـاعت پـس از عمـل مـورد بررسـی و
مقایسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئرو تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
تزریق هر دو داروی اندانسترون و متوکلروپروماید در پایان عمل جراحی ، باعث کاهش تهوع و اسـتفراغ بیمـاران
پس از عمل شد. میزان کاهش تهوع و استفراغ در 2 ساعت اول بعد از عمل بین دو گروه تفاوت معنا داری نداشت
(p= 0/723)، اما میزان آن پس از 6 ساعت در گروه اندانسترون کمتر بود ( pنتیجه گیری
در بیمارانی که تحت عمل هیسترکتومی ابدومینال بـا بیهوشـی عمـومی قـرار مـی گیرنـد، جهـت کـاهش تهـوع و
استفراغ بعد از عمل می توان از داروهای اندانسترون و دگزامتازون استفاده کرد که اثر بخشی بیشترو طولانی تـری
را نسبت به متوکلروپروماید و دگزامتازون نشان می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Dexamethazone and Ondansetron with Dexamethazone and Metoclopramidein preventation of post – operative nausea and vomiting

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Sahabi 1
  • Hakimeh Alereza 2
  • Ebrahim Alijanpore 2
  • Nadia Banihashem 2
  • Bahman Hassannasab 2
  • Safoura Seify 3
1 Anesthesiologist of Babol Medical University
2 AssistantProfessor of Anesthesiology of Babol Medical University
3 Assistant Professor of Oral and Maxillofacial pathology of Babol Medical University
چکیده [English]

Introduction
Positive effectiveness of antiemetic drugs was approved in reduction of post-operative nauseaand vomiting) PONV. The purpose of this study was comparison of Dexamethazone and Ondansetron with Dexamethazone and Metoclopramide in preventation of PONV.
Materials and Methods
In this study, was selected 80 women in ASA class I, II for elective abdominal hysterectomy under general anaesthesia and was divided in to two groups (n= 40). One group received a combination of Dexamethazone with Ondansetron and in second group was injected a combination of Dexamethasone with Metoclopramide near the end of surgery. PONV was evaluated at 2hr and 6 hr after operation. The results were analyzed, using pearson chi-square and fisher’s exact test.
Results
Injection of two drugsOndansetron and Metoclopramide affect in reduction PONV. But, the rate of reduction of nausea and vomiting was not significant in 2 groups in 2 hr after surgery (p= 0.723). Its rate was significantly lower in Ondansetron group after 6 hr (p< 0/001).
Conclusion
In the patients with selective hysterectomy under general anesthesia for reduction of PONV can be apply from acombination of Dexamethasone and Ondansetron which show more effectiveness and longer duration as compared to Metoclopramide and Dexamethasone

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hysterectomy
  • Nausea
  • Ondansetron Metoclopramide
  • vomiting
1- Mohamed H, Rahman Jane Beattie. Post-operative nausea and vomiting. Pharmac J 2004; 273:786-788.
2- Miller Ronald D. Miller’s Anesthesia, 6thed.2005 Churchill livingstone; 2005. p. 68, 71.
3- CM KU, BC ong .Postoperative nausea and vomiting: a review of current literature. Singapor Med J 2003,
44:366-37.
4- Maddali MM, Mathew J, Fahr J, Zarroug AW. Postoperative nausea and vomiting in diagnostic gynecological
laparoscopic procedures: comparison of the efficacy of the combination of dexamethasone and metoclopramide with
that of dexamethasone and ondansetron. J Postgrad Med 2003; 49:302-306.
5- Morris RW, Aune H, Feiss P, Hanson A, Hasselstrøm L, Maltby JR, et al. International, multicentre, placebocontrolled
study to evaluate the effectiveness of ondansetron vs. Metoclopramide in the prevention of post-operative
nausea and vomiting. Eur J Anaesthesiol 1998; 15:69-76.
6- Sharma S, Abdullah N. A comparison of commonly used anti-emetics for the prevention of emetic sequelae after a
major gynaecological surgery. Singapore Med J 2000; 41:147-150.
7- Rust M. Intravenous administration of ondansetron vs. metoclopramide for the prophylaxis of postoperative nausea
and vomiting. Anaesthesist 1995 ; 44: 288-290.
8- Zahedi H, Rozbeh Kargar L. Comparison of ondansetron and metoclopramide in preventation of nausea and vomiting
in cesarean section with spinal anesthesia. J Babol Med Univ 2004; 3:32-36.
9- Quaynor H, Raeder JC. Incidence and severity of postoperative nausea and vomiting are similar after
metoclopramide 20 mg and ondansetron 8 mg given by the end of laparoscopic cholecyctectomies. Acta Anaesthesiol
Scand 2002; 46:109-113.
10- Nam M, Yoon H. Effect of ondansetron combined with dexamethasone on postoperative nausea & vomiting and
pain of patients with laparoscopic hysterectomy. J Korean Acad Nurs 2009; 39:44-52.