سندرم متابولیک در کودکان با افزایش وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ایران

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

چکیده

مقدمه
چاقی یکی از بیماریهای شایع تغذیه ای در دنیا می باشد و بامشکلات زیا دی از نظر سلامت عمومی جامعـه همـراه
است. به علاوه چاقی نقش عمده ای در ایجاد سندرم متابولیک دارد .بـا توجـه بـه شـیوع افـزایش یابنـده چـاقی در
کودکان و نوجوانان شیوع این سندرم نیز در این گروه سنی، بیشتر شده است. در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک
وعوامل پیشگویی کننده مورد بررسی قرارگرفته است.
روش کار
در یک مطالعه مقطعی توصیفی 249 کوک 15-5ساله با اندکس توده بدنی بیشتر از صدک 85 از فروردین ماه 87
لغایت پایان اسفند ماه 87 در بیمارستان امام رضا (ع)، از نظر معیارهای رشد وزنی، قدی، فشار خـون، سـطح لیپیـد،
قند خون ناشتا، سطح انسولین و تست تحمل گلوکزمورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از
آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
متوسط سن مراجعه کنندگان 9/8 ±2/8 سال ،بیشترین سن مراجعه دختران 10-5سال و پسران بالای 10 سـال بـود.
70/6% مراجعین دخترو بقیه پسر بودند. هم چنین 66/5 % چاق و 33/5 % افزایش وزن داشتند. شیوع هیپرانسولینیسم
27/3 %، تست تحمل مختل 11/6%، مقاومت به انسولین 3/6 % و دیابت 1/2 % بود. در30 % مـوارد فـشارخون بـالا و
در 66/2 % اختلال سطح لیپید مشاهده شد.
نتیجه گیری
در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک 20/1 % گزارش شد و اختلال سطح لیپید بیشترین اخـتلال سـندرم متابولیـک
مشاهده شده، بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Metabolic Syndrome in Children with Overweight

نویسندگان [English]

  • Nosrat Ghaemi 1
  • Monavar Afzal Aghaee 2
1 Associate professor , pediatrics Department ,Mashhad university of Medical sciences, Iran
2 Assistant professor in Social Medical
چکیده [English]

Introduction
Childhood obesity is increasingly common and is associated with health problems. In particular, obesity plays a central role in the metabolic syndrome. We estimated the prevalence of metabolic syndrome. In obese children and adolescents 5-15 years old.
 
Materials and Methods
This descriptive cross Sectional study took place from April 2008 to March 2009, a total of 249 children and adolescents 5-15 years old with BMI>85percentil evaluated for growth parameters, BMI, blood pressure, Lipid profile, fasting blood sugar, insulin, and OGTT.
 
Results
Mean age recorded was 9.8± 2.8 year, females with the range of 5-10 years old and males with above l0 years old. Of them 70.6% were female and others male, 66.5% were obese and 33.5% over weight.
Frequency of hyperinsulinism, impaired glucose tolerance test, Insulin resistance and type 2 diabetes were 27.3%, 11.6%, 3.6% and 1.2% respectively. Overall 30% of children had high blood pressure and 66.2% dyslipidemia
 
Conclusion
Frequency of metabolic syndrome in this study was 20.1% and dyslipidemia was more common.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood pressure
  • BMI
  • Dyslipidemia
  • insulin resistance
  • Obesity
1- Morrison JA, Friedman LA, Gray – McGuire C. Metabolic syndrome in childhood predicts adult cardiovascular disease 25 years later. The Princeton Lipid Research Clinics Follow up Study. Pediatrics 2007;120:340-345 . 2- Morrison JA, Friedman LA, Wang P. Glueckcg:Metabolic syndrome in childhood predicts adult Metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus 25 to 30 years later. J Pediatr 2008; 152:201-206. 3- Reaven GM. Banting lecture 1988: Role of insulin Resistance in human disease . Diabetes 1988; 37:1595-1607 .
 
 4- Ford ES, Li C, Zhao G , Pearson SW, Mokdod HA. Prevalence of the Metabolic syndrome among US Adolescents
using the definition from the International Diabetes Federation. Diabetes 2008; 587-589.
5-Morrison JA, Ford Es, Steinberger J. The pediatric metabolic syndrome. Minerva Med 2008; 99:269-287.
6- Esmaillzadeh A , Mirmiran P, AzadbakhtC, Etemadi A, Azizi F. High prevalence of the metabolic syndrome in
Iranian adolescents. Obesity 2006; 14:377-382 .
7- Salem Z, Vazirinegad R. Prevalence of obesity and metabolic syndrome in adolescent girls in South East of Iran. Pak
J Med Sci 2009; 25:196-200.
8- Cruz ML, Weien sberg MJ, Huang TT, Ball G, shaibi GQ , Goran MI. The metabolic syndrome in overweight
Hispanic youth and the role of insulin sensitivity. J Endocrinol Metabol 2004; 89:108-113.
9- Invitti C, Maffeis C, Giardini L , Ponliggia B , Mazzilli G , Girala A, et al. Metabolic Syndrome in obese caucosian
children, prevalence using WHO derived criteria and association with non-traditional cardiovascular risk factors. Int J
obes 2006; 30:627-633.
10- Druet C, Dabhas M , Baltakse V , Payen C, JouretB, Band C , et al. Insulin resistance and metabolic syndrome in
obese French children. Clin Endocrinol 2006; 64:672-678.
11- Fereira AP, Oliveira CER, Franca NM. Metabolic syndrome and risk factors for cardiovascular disease in obese
children, the retaltionship with insulin resistance (HOMA. IR) J de Pediatria 2007; 21-26.
12- Magi L, Stramenga C , Morosini P,Gruppo di studio SIMAP. Prevalence of the metabolic syndrome among Italian
adults findings from the SIMAP study.Recenti prog Med 2005; 96:280-283.
13-Ravaglia G ,Forti P ,Maioli F , Bastagli L,chiappelli M ,Monlesi F, et al. Metabolic syndrome Prevalence and
prediction of mortality in elderly individuals .Diabetes care 2006; 29:2471-2476.
14- Velasque Z, Melendez G, Gazzinelli A, Correa- oliveira R, Pimenta AM, Kac G. Prevalence of metabolic syndrome
in a rural area of Brazill Saopaulo. Med J 2007; 125:155-162.
15- Weiss R, Dziura J , Burgert TS, Tambor lane WV,Taksali SE, YeckeiCW, et al. Obesity and the metabolic
syndrome in children and adolescent. N Eng J Med 2004; 2362-2374.
 16- Calcoterra V, Klerst C, Muralori T Telli S, Caramagna C, Scaglia F, et al. Prevalence of melabolic syndrome (MS)
in children and adolescents with varying degree of obesity. Clin Endocrinol 2007; 68: 868-872.
17- Baow S, srinivasan SR, Berenson GS. Persistent elevation of plasma insulin levels is associated with increased
cardiovascular risk in children and young adults. The Bogalusa Heart Study Circulation 1996; (23)54-59.
18-Pankow JS, Jacobs DR,Steinberger J, Moran A, SinaikoAR. Insulin resistance and cardiovascular risk factors in
children of parents with the insulin resistance (metabolic) syndrome . Diabetes care 2004; 2: 775-780.
19- Weiss R .Gilli SD. Patho physiology and dynamics of altered glucose metabolism in obese children and
adolescents. Int J Pediatric Obes 2008; 15-20 .
20- D`Adamo E, Impicciatore M , Capanna R, Loredan A, Marcovechio M, Masuccio FG, et al. Liver steatosis in obese
prepubertal children, a possible role of inslin resistance. Obesity 2008; 16:677-683.
21- Caceres M. Teran CG, Rodriguez S, Medina M. Prevalence of insulin resistance and its association with Metabolic
syndrome criteria amang Bolivian children and adolescents with Obesity BMC. Pediatria 2008 ; 128-130 .
22- Wahi G,Zorzi A, Macnab A , Panagiotopulos C. Prevalence of type 2 diabetes , obesity and metabolic syndrome
among Canadian first nations children in a remote pacific coast paediatr. Child Health 2009 ; 14 : 79-83.
23-Babaglu K. Hatun S, Arslanoglu I , Isguven P, Bas F, Ercan O, et al. Evaluation of glucose intolerance in
adolescents relative to adults with type 2 diabets mellitus. J Pedialr Endocrinol Metab 2006; 19:1319-1326.
24-Sabin MA, Hunt LP, Ford AL , Werther GA, Crowne EC, Shield JP. Elevated glucose concentrations during an oral
glucose tolerance test are associated with the presence of metabolic syndrome in childhood. Obesity. Diabete Med
2008; 25: 289-295.
25- Rodrigue z- Moran M, Guerrero Romero F. Hyperinsulinemia in healthy children and adolescents with a positive
family history for type 2 diabetes. Pediatr 2006; 118:1516-1522.
26- Holst Schumacher I, Nanez- Rivas H , Monge-Rojas R, Barrantes santamaria M. Insulin resistance and imparired
glucose tolerance in over weight and obese Costa Rican school children . Food Nutr Bull 2008; 29:123-131.
27- D Molnar. The prevalence of the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Int J
Obese 2004; 28:570-574.
28-Shalitin S,Abrahami M, Lilos P, Philli PM. Insulin resistance and impaired glucose tolerance in obese children and
adolescents referred to a tertiary care center in Israel. In J Obese 2005; 29:751-758.
29- Tapia Celallos L, Lopezsiguero JP, Jurado Ortiz A. Prevalence of metabolic syndrome and its components in obese
children and adolescents. An Pediatr (Barc) 2007; 67:352-361.
30-Masionneuve B, Auclair C, Ali M,Terral D, Demeocq F, Roszyk L, et al. Metabolic abnormalities in obese French
children. Arch Pediatr 2009; 16:991-998.
31- da Silva RC, Miranda WL,Chacra AR, DibS A. Insulin resistance, beta cell function and glucose tolerance in
Brazilian adolescents with obesity or risk factors for type 2 diabetes mellitus. J Diabetes complications 2007; 21:84-92
32- BarKai L, Paragh G. Metabolic Syndrome in childhood and adolescence. Orv Hetil 2006; 147:243-50.
33- Karslen RU, Kromeyer Hok , korslen K, Baumslark WM, Dckhuth HH, Berg A. Frequency of secondary
dyslipidemia in Obese children. Vasc Health Risk Manag 2008; 4:1089-1094.