مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران با آناستوموز کولون « مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانــشیار جراحــی عمــومی وعــضو مرکــز تحقیقات جراحی آندوسکپیک وروشهای کـم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 اســتادیار جراحــی عمــومی وعــضو مرکــز تحقیقات جراحی آندوسکپیک وروشهای کـم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 رزیـدنت جراحـی عمـومی گـروه جراحـی بیمارستان قائم (عج)

چکیده

مقدمه
مطالعات گذشته نشان داده اند که تغذیه زودرس پس از آناستوموز کولون امکان پذیر است. به طور معمول زمـانی
برای بیماران بیماران بعد از کولکتومی کولکتومی تغذیه از راه دهان شروع می گردد که برگشت عملکرد روده ها با دفع گاز و اجابت
مزاج اثبات شده باشد.
روش کار
دراین مطالعهمورد شاهدی 64 بیماری کهتحت لاپاراتومی لاپاراتومی الکتیو بارزکسیون رزکسیون وآناستوموز آناستوموز کولون بین دی ماه 85 تادی
ماه 86 دربیمارستان قائم قرار گرفتهبودند، به صورت آینده نگردریکی ازدو گروهزیرموردمطالعه قرار گرفتند.
در گروه اول یا مورد، تغذیه زودرس بیماران بیماران در روز اول بعد از عمل ، رژیم مایعات صاف شده بـود و در صـورت
تحمل کم کم رژیم معمولی داده می شد. در گروه دوم یا شاهد، تغذیه همه این بیماران بیماران طبق روش رایج، فقط بعـد
از رفع ایلئوس رژیم شروع می گردید . بیماران بیماران از لحاظ تهوع و استفراغ، حرکات روده ای، تحمل رژیم، عوارض،
مقدار سرم دریافتی دریافتی و طول مدت بستری تحت بررسی قرار گرفتند . اطلاعـات اطلاعـات بـه دسـت آمـده در پرسـشنامه هـا بـا
استفاده از آمار توصیفی، آزمون کای دو، تی و من ویتینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
64 بیمار مورد مطالعه به دو گروه مساوی تقسیم شدند، هیچ اخـتلاف معنـی داری بـین دو گـروه تغذیـه زودرس و
روش رایج در عوارض و مرگ و میروجود نداشت اما مقدار سرم دریافتی دریافتی و تعداد روزهای بستری در گروه مـورد
به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود.
نتیجه گیری
تغذیه زودرس پس از جراحی الکتیو کولون ایمن می باشد و بیماران بیماران می توانند آن را به خوبی تحمل کنند، بنابراین
روش تغذیه زودرس را می توان به عنوان روش معمول تغذیه در چنین بیمارانی پس از جراحی در نظر گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Results of Early Feeding with Conventional way of Feeding after Colon Anastomosis in Patients with Colon Anastomosis

نویسندگان [English]

  • Alireza Tavassoli 1
  • Abbas Abdollahi 2
  • Asghar Darkhord 3
1 Associated professor of surgery
2 Assistantprofessor of surgery
3 Assistant of surgery
چکیده [English]

Introduction
 
Previous studies have shown that early postoperative colon anastomosis oral feeding is feasible. Traditionally patients were fed when flatus or defecation documented the return of bowel function.
Materials and Methods
 
All patients who underwent elective laparotomy with colon resection and anastomosis between December 2006 –and December 2007 were prospectively randomized to one of the following two groups: group 1: early oral feeding--all patients received a clear liquid diet on the first postoperative day followed by a regular diet as tolerated; group 2: regular feeding--all patients were treated in the "traditional" way, with feeding only after the resolution of their postoperative ileus. The patients were monitored for vomiting, bowel movements, time of regular diet consumption, complications, amount of serum received and length of hospitalization.
Results
A total of 64 consecutive patients were studied, 32 patients in group 1 and 32 patients in group 2. There were no significant differences between the early and regular feeding groups in the overall complications or mortality, but there were significant reduction of length of hospitalization and serum reception in the early oral feeding group.
Conclusion
 
Early oral feeding after elective colon surgery is safe and can be tolerated by the patients. Thus, it may become a routine feature of postoperative management in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colon anastomosis
  • Feeding
  • Postoperative care
1- Robert H, Demling M. Nutrition, anobolism and the wound healing process. E plasty 2009; 9:69.
2-Guven A, Pehlivan M, Gokpinar I, Gurleyik E, Lam M. Early glutamine-enriched enteral feeding facilitates colonic
anastomosis healing light microscopic and immunohistochemical evaluation. Acta histochem 2007; 109:122-129.
3-De Aguilar-Nascimento JE, Goelzer J. Early feeding after intestinal anastomoses: risk or benefits? Rev assoc Med
Bras 2002; 48:348-352.
4-Petrini JL. Diet and drugs in colorectal surgery. In: Corman ML. Colon and Rectal Surgery. 5 th ed. New York (NY):
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 50.
5-Tawajr NE, Coutney M, Townsend JR, et al. editors. Sabiston Textbook of surgery. 18th ed. Saunders; 2008. p. 154-
168.
6-Edward Lin, Calvano SE, Lowry SF. Systemic Response to injury and metabolic support. In: Brunicardi FC.
Schwartzs Principles of Surgery. 8 th ed. New York (NY): McGraw-Hill Companies; 2005. p. 23-38.
7-Souba WW. ACS surgery: Principles & Practice. 6th ed. webMD Inc; 2007.p.89-90.
8-DiFronzo LA, Yamin N, Patel K, O'Connell TX. Benefits of early feeding and early hospital discharge in elderly
patients undergoing open colon resection. J Am Coll Surg 2003; 197:747-752.
9-Wind J, Maessen J, Polle SW, Bemelman WA. Early feeding safe after colon surgery. Torento 1994; 30:42.
10- Choi J, O'Connell TX. Safe and effective early postoperative feeding and hospital discharge after open colon
resection. Am Surg 1997; 63:565-566.
11- Kawamura YJ, Uchida H, Watanabe T, Nagawa H. Early feeding after oncological colorectal surgery in Japanese
patients. J Gastroenterol 2000; 35:524-527.
12- Reissman P, Teoh T-A, Cohen SM, Weiss EG, Nogueras JJ, Wexner SD. Is early oral feeding safe after elective
colorectal surgery? A prospective randomized trial. Ann Surg 1995; 222:73-77.
13- Petrelli NJ, Cheng C, Driscoll D, Rodriguez-Bigas MA. Early postoperative oral feeding after colectomy: an
analysis of factors that may predict failure. Ann Surg Oncol 2001; 8:796-800.
14- Pelissier E, Monek O, Cuche F. Reducing the hospital stay after colorectal resection. Ann Chir 2005; 130:608-612.
15- Hartsell PA, Frazee RC, Harrison JB, Smith RW. Early postoperative feeding after elective colorectal surgery.
Arch Surg 1997; 132:518.
16- Jeffery KM, Harkins B, Cresci GA, Martindale RG. The clear liquid diet is no longer a necessity in the routine
postoperative management of surgical patients. Am Surg 1996; 62:167.
17- Kehlet H, Mogensen T.Hospital stay of 2 days after open sigmoidectomy with a multimodal rehabilitation
programme. Br J Surg 1999; 86:227.
18- Camberos A, Cymerman J, DiFronzo LA, O'Connell TX. The effect of cisapride on the success of early feeding
after elective open colon resection. Am Surg 2002; 68:1093-1096.
19- Brockner J, Larsen V, Amris CJ. Early postoperative nutrition of surgical patient. Acta Chir Scand Suppl 1964;
325:325:67-69.
20- Di Fronzo LA, Cymerman J, O'Connell TX. Factors affecting early postoperative feeding following elective open
colon resection. Arch Surg 1999; 134:941-945.