همراهی HTLV- I با تیروئیدیت خود ایمن در ناقلین ویروس و بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال « مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ، مشهد، ایران

2 استاد گروه ایمونولوژی، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

3 استادیار گروه پاتولوژی، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
در مورد همراهی بیماری های خود ایمنی تیروئید تیروئید و عفونت HTLV I گزارشات متعددی وجود دارد . هـدف از
این مطالعه تعیین شیوع آنتی بادی های ضد تیروئید تیروئید در ناقلین HTLV I و در بیماران بیماران مبتلا به پاراپارزی پاراپارزی اسپاستیک اسپاستیک
تروپیکـال (HAM/TSP) و تعیـین همراهـی همراهـی عفونـت هـای ناشـی از ایـن ویـروس بـا تیروئیـدیت تیروئیـدیت هاشـیموتو هاشـیموتو در
شهرآندمیک مشهد در شمال شرقی ایران است.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در مشهد از سال 1387-1386 در مشهد انجـام شـده اسـت . 46 بیمـار مبـتلا بـه HTLVI
(24 بیمار مبتلا به پاراپارزی پاراپارزی اسپاستیک اسپاستیک تروپیکال تروپیکال و 22 ناقل بـدون علامـت) و40 فـرد گـروه شـاهد از نظـر وجـود
آنتی بادی های ضد تیروئید تیروئید غربالگری شدند. تشخیص تیروئیـدیت تیروئیـدیت هاشـیموتو هاشـیموتو بـر اسـاس وجـود آنتـی بـادی هـای
ضد تیروئید (آنتی پراکسیداز پراکسیداز و آنتی تیروگلوبولین تیروگلوبولین) و وجود حداقل یکی از دو مـورد هیپوتیروئیـدی هیپوتیروئیـدی و/ یـا گـواتر
داده شد. تحلیل اطلاعات با آزمون فیشر داده شد. پی کمتر از 0/05 از نظر آماری قابل ملاحظه دانسته شد.
نتایج
آنتی بادی های ضد تیروئید در 14 ناقل بدون علامت (%63/6 ) و 6 بیمار مبتلا به 25) HAM/ TSP%) و سه
نفر از گروه شاهد (7/5%) نشان داده شد. تیروئیدیت تیروئیدیت هاشیموتو هاشیموتو در 45/4% ناقلین بدون علامت، 25% از بیماران بیماران مبتلا
به HAM/TSP و 7/5% افراد گروه شاهد وجود داشت.
نتیجه گیری
این مطالعه نشانگر شیوع بالای تیروئیدیت تیروئیدیت هاشیموتو هاشیموتو در بیماران بیماران HAM/TSP و ناقلین HTLVI است. یافتـه هـا
نشانگر همراهی عفونت HTLVI و تیروئیدیت تیروئیدیت هاشیموتو هاشیموتو در منطقه ما است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of HTLV-I with Autoimmune Thyroiditis in Patients withMyelopathy/tropical Spastic Paraparesisand in HTLV-I Carriers

نویسندگان [English]

  • Morteza Taghavi 1
  • Reza Farid Houseni 2
  • Hosein Ayatollahi 3
1 Assistant Professor of Endocrinology, Endocrine Research Center, Mashhad Medical University, Mashhad, Iran
2 Professor of Immunology, Ghaem Hospital, Mashhad Medical University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Pathology Department, Ghaem Hospital, Mashhad Medical University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
There are some reports about the association of autoimmune thyroid diseases with human T cell leukemia virus type I (HTLV-I) infection. The objective of this study was to estimate the seroprevalence rates of anti-thyroid antibodies in HTLV-I carriers and HTLV-I associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients in Mashhad, north east of Iran, to determine any association between HTLV-I infection and Hashimoto’s thyroiditis (HT).
Materials and Methods
A total of 46 HTLV-I infected patients (24 patients with HAM/TSP and 22 asymptomatic carriers) and 40 HTLV-I seronegative healthy individuals were screened for the presence of thyroid autoantibodies. The diagnosis of HT was based on the presence of positive thyroid autoantibodies (Anti thyroid peroxidase and/or Anti thyroglobulin) and at least one of two additional criteria (hypothyroidism and/or goiter). Analysis of data was done, using Fisher-Exact test by statistical software SPSS version 13.0. A P value below 0.05 was considered statistically significant.
Results
Positivity for thyroid autoantibodies was found in 14 (63.6%) of 22 asymptomatic carriers, 6 (25%) of 24 patients with HAM/TSP and 3 (7.5%) of 40 HTLV-I seronegative healthy individuals. HT found in 45.4% of asymptomatic carriers, 25% of HAM/TSP patients and 5% of seronegative healthy individuals.
Conclusion
This study demonstrates a high prevalence of HT in the HAM/TSP patients and the HTLV-I carriers in Mashhad. Our findings suggest an association between HTLV-I infection and HT in our region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HAM/TSP
  • Hashimoto’s Thyroiditis
  • HTLVI
1- Gessain A. Epidemiology of HTLV-I and associated diseases. In: Hollsberg P, Hafler DA, eds. Human T-cell
lymphotropic virus type I. Chichester, UK: John Wiley Sons; 1996.p. 33–64.
2- Hinuma Y, Nagata K, Hanaoka M, Nakai M, Matsumoto T, Kinoshita KI, et al. Adult T-cell leukemia: antigen in an ATL
cell line and detection of antibodies to the antigen in human sera. Proc Natl Acad Sci USA 1981; 78:6476–6480.
3- Osame M, Usuku K, Izumo S, Ijichi N, Amitani H, Igata A, Matsumoto M, Tara M . HTLV-I associated
myelopathy, a new clinical entity. Lancet 1986; 1:1031–1032.
4- Gessain A, Barin F, Vernant JC, Gout O, Maurs L, Calender A. de The G Antibodies to human T-lymphotropic virus
type-I in patients with tropical spastic paraparesis. Lancet 1985; 2:407–410.
5- Mochizuki M, Yamaguchi K, Takatsuki K, Watanabe T, Mori S, Tajima K. HTLV-I and uveitis. Lancet 1992;
339:1110.
6- Nishioka K, Maruyama I, Sato K, Kitajima I, Nakajima Y, Osame M. Chronic inflammatory arthropathy associated
with HTLV-I. Lancet 1989; 1:441.
7- Sugimoto M, Nakashima H, Watanabe S, Uyama E, Tanaka F, Ando M, Araki S, Kawasaki T-lymphocyte alveolitis
in HTLV-I-associated myelopathy. Lancet S 1987; 2:1220.
8- Vernant JC, Buisson G, Magdeleine J, De Thore J, Jouannelle A, Neisson-Vernant C, et al. T-lymphocyte alveolitis,
tropical spastic paresis, and Sjögren syndrome. Lancet 1988; 1:177.
9- Taghavi M, Fatima S. Prevalence of HTLV-1 infection in type 2 diabetic patients in Mashhad, northeastern Iran. Br
J Diabetes Vasc Dis 2009; 9: 81.
10-Kawai H, Inui T, Kashiwagi S, Tsuchihashi T, Masuda K, Kondo A, et al. HTLV-I infection in patients with
autoimmune thyroiditis (Hashimoto’s thyroiditis). J Med Virol 1992; 38:138–141.
11-Yamaguchi K, Mochizuki M, Watanabe T, Yoshimura K, Shirao M, Araki S, et al. Human T lymphotropic virus
type 1 uveitis after Graves’ disease. Br J Ophthalmol 1994; 78:163–166.
12-Mizokami T, Okamura K, Kohno T, Sato K, Ikenoue H, Kuroda T, Inokuchi K, Fujishima M Human T-lymphotropic
virus type I-associated uveitis in patients with Graves’ disease treated with methylmercaptoimidazole. J Clin Endocrinol
Metab 1995; 80:1904–1907.
13-Mizokami T, Okamura K, Ikenoue H, Sato K, Kuroda T, Maeda Y, Fujishima M A high prevalence of human Tlymphotropic
virus type I carriers in patients with antithyroid antibodies. Thyroid 1994; 4:415–419.
14-Mine H, Kawai H, Yokoi K, Akaike M, Saito S High frequencies of human T-lymphotropic virus type I (HTLV-I)
infection and presence of HTLV-II proviral DNA in blood donors with anti-thyroid antibodies. J Mol Med 1996;
74:471–477.
15-Akamine H, Takasu N, Komiya I, Ishikawa K, Shinjyo T, Nakachi K, et al. Association of HTLV-I with
autoimmune thyroiditis in patients with adult T-cell leukaemia (ATL) and in HTLV-I carriers. Clin Endocrinol (Oxf.)
1996; 45:461–466.
16-Kawai H, Mitsui T, Yokoi K, Akaike M, Hirose K, Hizawa K, Saito S Evidence of HTLV-I in thyroid tissue in an
HTLV-I carrier with Hashimoto’s thyroiditis. J Mol Med 1996; 74:275–278.
17-Kubonishi I, Kubota T, Sawada T, Tanaka Y, Machida H, Yoshida O, et al. An HTLV-I carrier with Graves’ disease
followed by uveitis: isolation of HTLV-I from thyroid tissue. Int J Hematol 1997; 66:233–237.
18-Abbaszadegan MR, Gholamin M, Tabatabaei A, Houshmand M. Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Type
1 among Blood Donors from Mashhad, Iran. J Clin Microbiol 2003; 41: 2593-2595.
19- Osame M. Review of WHO Kagoshima meeting and diagnostic guidelines for HAM/TSP. In: Blattner WA, ed.
Human retrovirology: HTLV. New York: Raven Press; 1990.p.191–197.
20-Werner J, Gelderblom H. Isolation of foamy virus from patients with De Qurvain thyroiditis. Lancet 1979; 2:258–259.
21- Ito M, Tanimoto M, Kamura H, Yoneda M, Morishima Y, Yamauchi K, et al. Association of HLA antigen and
restriction fragment length polymorphism of T cell receptor ß-chain gene with Graves’ disease and Hashimoto’s
thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab 1989; 69:100–104.
22- Barbesino G, Tomer Y, Concepcion E, Davies TF, Greenberg DA. The international consortium for the genetics of
autoimmune thyroid disease linkage analysis of candidate genes in autoimmune thyroid disease: 1. Selected
immunoregulatory genes. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:1580–1584.
23-Tomoyose T, Komiya I, Takara M, Yabiku K, Kinjo Y, Shimajiri Y, et al. Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 gene
polymorphisms and human T-cell lymphotrophic virus-1 infection: their associations with Hashimoto’s thyroiditis in
Japanese patients. Thyroid 2002; 12:673–677.
24-Nagai M, Usuku K, Matsumoto W, Kodama D, Takenouchi N, Moritoyo T, et al. Analysis of HTLV-I proviral load
in 202 HAM/TSP patients and 243 asymptomatic HTLV-I carriers: high proviral load strongly predisposes to
HAM/TSP. J Neurovirol 1998; 4:586–593.
25-Matsuda T, Tomita M, Uchihara JN, Okudaira T, Ohshiro K, Tomoyose T, et al. Human T cell leukemia virus type
I-infected patients with hashimoto’s thyroiditis and Graves’ disease. J Clini Endocrinol Metab 2005; 10:5704-5710.
26-Yakova M, Lezin A, Dantin F, Lagathu G, Olindo S, Jean-Baptiste G, et al. Increased proviral load in HTLV-1-
infected patients with rheumatoid arthritis or connective tissue disease. Retrovirology 2005; 2:4–12.