دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 7-56 
بررسی رابطه سطح پلاسمایی فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک (IGF-1) با شدت تنگی عروق کرونر

صفحه 11-15

غلامرضا یوسف زاده؛ محمد معصومی؛ علی عمادزاده؛ آرمیتا شاه اسماعیلی


کراتیت های قارچی، عوامل، زمینه های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان

صفحه 16-25

سارا فتی؛ اکبر درخشان؛ علی اکبر بلوریان؛ محمد رضا صداقت؛ حمید خاکشور؛ منور افضل آقائی؛ مجتبی مشکات؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی


درماتوفیبروم و تعیین میزان صحت تشخیص بالینی آن « مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک»

صفحه 43-47

وحید مشایخی قویونلو؛ مسعود ملکی؛ بیتا صفائی؛ الهام ارقامی؛ محمد ابراهیمی راد


گزارش مورد

گزارش یک موردکیست هیداتید لگنی با ادم اندام تحتانی

صفحه 53-56

امیر منصور کلالی؛ سید محمد علوی؛ فرید یوسفی؛ محمد ندیمی