بررسی علل مراجعه به اورژانس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد « مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان خاتم الانبیاء، مشهد- ایران

2 دانشیارگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان خاتم الانبیاء، مشهد- ایران

3 چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء- مشهد- ایران

4 پزشک عمومی، بیمارستان خاتم الانبیاء- مشهد- ایران

چکیده

مقدمه
اورژانسهای چشم پزشکی یکی از شایعترین مشکلات در بخشهای اورژانس می باشد اما مروری عمومی بر
اورژانسهای چشم پزشکی بندرت در متون گزارش شده است. این مطالعه موارد مراجعه ناشی از اورژانسهای
چشمی را که طی یک دوره شش ماهه به بخش اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا (مشهد) به منظور ارائه طرح
استراتژی سلامت و مواظبت چشم جهت جلوگیری از صدمات چشمی صورت گرفته است، بررسی می کند.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت گذشته نگر بر بیمارانی که با شکایتهای چشمی به بخش اورژانس بیمارستان
خاتم الانبیاء مشهد در فاصله ماههای فروردین تا شهریور 1385 مراجعه کرده اند، انجام شد. تشخیصهای چشمی و
موارد بستری علاوه بر متغیرهای مرتبط جمع آوری شد و به طور جداگانه با نرم افزار اکسل و مینی تب آمار
توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
در دوره مطالعه 28312 بیمار با شکایتهای چشمی به بخش اورژانس مراجعه کردند. شایعترین تشخیصها در
بیمارانی که اخیرا مراجعه کردند در دو گروه آسیبهای جراحتی (61%) و اختلالات التهابی (22%) دسته بندی
شدند. نسبت مرد به زن حدود 2/5 به 1 ارزیابی شد. مراجعه در هر دو جنس در دهه سوم زندگی به اوج می رسد.
میزان مراجعه در اواخر بهار و اوائل تابستان افزایش نشان می داد. مجموع موارد بستری 431 مورد (1/5 درصد از
موارد مراجعه) بود که بخش عمده آنها در نتیجه پیامدهای آسیبهای جراحتی و به خصوص پارگی کره چشم
(38% موارد بستری) نیاز به بستری پیدا کرده بودند. تخمین زده می شود حوادث شغلی چشمی مسئول 43% تمامی
آسیبهای جراحتی که بین سنین 20 تا 59 سال اتفاق می افتد باشد.
نتیجه گیری
مردان جوان از نظر حوادث چشمی به خصوص در محیط کار با خطر بیشتری مواجه هستند. افراد زیر 10 سال
تخمین زده می شود به طور ویژه ای در معرض خطر آسیبهای شدید چشمی از قبیل پارگی کره چشم هستند.
توجه بیشتر نسبت به این دو گروه در معرض خطر و هدایت آموزشها و آمادگیهای حفاظتی با استفاده صحیح از

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Complaint of Patients Coming to the Emergency Ward of Khatam-ol-Anbia Eye Hospital Mashhad "Center Research Ophthalmology of Mashhad University of Medical sciences"

نویسندگان [English]

  • Hamid Gharaee 1
  • Mirnaghi Mousavi 2
  • Majid Rouhbakhshzaeri 3
  • Abozar Ghaem Pnah 4
1 Assistant Professor of Ophthalmology, Khatamol-Anbia Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Ophthalmology, Khatamol-Anbia Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Ophthalmologist
4 General Practitioner
چکیده [English]

Introduction
Ocular emergency is one of the most common problems in the Emergency Department (ED), but a general survey of ocular emergencies has rarely been reported in the literature. This study reviews cases of ocular emergencies presented to the ED of Khatam Hospital (Mashhad) over a 6-months period.
Materials and Methods
A retrospective analysis was done on patients who presented with eye complaints to the ED of Khatam Hospital-Mashhad between March 2007 and August 2007. Ocular diagnoses and hospitalizations due to ocular emergencies in addition to their associated variables were collected and assessed separately.
Results
28,312 patients presented to the ED during the period with eye complaints. The most frequent diagnoses in newly presented patients were grouped as trauma (61%) and inflammatory disorders (22%). A male to female ratio of about 2.5:1 was assessed. Both genders had the peak age in the third decade. There was a trend toward increased numbers in late spring and early summer. There were a total of 431 cases of hospitalization (1.5% of all presented patients) most of them due to traumatic consequences notably globe rupture (38% of all hospitalizations). Ocular occupational casualties estimated to be responsible for 43% of all traumatic injuries occurred between 20-59 years of age.
Conclusion
Young males were found to run a higher risk of ocular accidents, especially at work. Individuals under 10 years of age estimated to be particularly at risk for severe ocular traumas e.g. eye penetration. Taking more care of these two specially at risk groups and directing protectional educations and preprations towards their work and play could be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign body
  • Ocular infection
  • Ocular trauma
1- Edwards RS. Ophthalmic emergencies in a district general hospital casualty department. Br J Ophthalmol 1987;
71:938-942.
2- Kaimbo WK, Spileers W, Missotten L. Ocular emergencies in Kinshasa (Democratic Republic of Congo). Bull Soc
Belge Ophtalmol 2002; 49-53.
3- Tsai CC, Kau HC, Kao SC, Liu JH. A review of ocular emergencies in a Taiwanese medical center. Zhonghua Yi
Xue Za Zhi (Taipei) 1998; 61:414-420.
4- MacCumber MW, Kerrison JB, Pieramici DJ, Goldberg MF. Emergent clinical senarios: differential diagnosis and
recommended guidelines for timing of specialized evaluation. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular
injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 1-8.
5- Congdon NG, Schein OD. The epidemiology of ocular trauma: a preventable ocular emergency. In: MacCumber
MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 9-26.
6- Kerrison JB, Iwamoto MA, Merbs SL, Iliff NT. Orbital trauma. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular
injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 107-15.
7- Edwards MG, Pieramici DJ, Fekrat S, Azar DT, Stark WJ, MacCumber MW. Corneoscleral lacerations and ruptures.
In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p.
207-25.
8- Raja SC, Goldberg MF. Injuries of anterior segment. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries
and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 227-32.
9- Humayun MU, Santos A, Juan JR. Management of intraocular foreign bodies. In: MacCumber MW, editor.
Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 309-318.
10- Asgari M. Evaluation of cases of ocular trauma requiring admission in ophthalmology department of Gaem
Hospital. Medical doctorate thesis, MUMS, 1377.
11- Ganai Omid. Evaluation of admitted patients due to ocular trauma and their management between 1378-1380.
Medical doctorate thesis, MUMS, 1381.
12- Bohrani Maryam. Evaluation of corneal foreign bodies, causes and symptoms in 100 patients conferred to khatamal-anbia
eye hospital. Medical doctorate thesis, MUMS, 1382.
13- Kalani Toktam. Epidemiologic and demographic evaluation of chemical burn cases reffering to khatam-al-anbia
hospital in 1383. Medical doctorate thesis, MUMS, 1384.
14- Sadda SR, Iliff NT .Infections of the lacrimal system, eyelids and orbit .In: Mac Cumber MW,editor. Management
of ocular injuries and mergencies. Phladelphia:Lippincott-Raven;1998.p.117-134.
15- Rivellese MJ, Ma Cumber MW, Schachat AP. Sudden nontraumatic visual loss and visual disturbances. In: Mac
Cumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.p.333-349.
16- Mansuri M. Evaluation of patients conferring to emergency department of Farabi eye hospital. Iran ophthalmol J
1998; 2: 53-56.
17- Riazi Esfahani M. Evaluation of work related ocular trauma in Yazd Rahahan Hospital (1997-88). Bina J
ophthalmol 1999.
18- Shoj M. Evaluation of work related eye injuries in Farabi eye hospital emergency department (1998). Iran J
ophthalmol 2000; 1, 2: 48-57.
19- Nikeghbali A.Traumatic scleral laceration and prognostic factors. Iran J Ophthalmol 1996.