بررسی ایمن بودن پیگیری تلفنی کودکانی که تحت اعمال جراحی سرپایی واقع می شوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 کارشناس پرستاری بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
در سال های اخیر توجه بیشتر مراکز درمانی بهبودی سرویس دهی سریع در اعمال جراحی سرپایی بوده است که
علاوه بر بهبود سریع تر بیماران، امکانات آسایشی بهتری برای بیماران، خانواده ها و راحتی کار را برای کادر
پزشکی به همراه داشته باشد.یک روش مؤثر در به دست آوردن نتایج عمل، استفاده از تماس تلفنی به جای
مراقبت های سنتی رایج می باشد. در این مطالعه گروهی از بیمارانی که تحت اعمال جراحی سرپایی واقع شده اند
تحت بررسی پیگیری با پروتکل تماس تلفنی قرار داده شده اند. در این مقاله نتیجه این تجربه و نتایج حاصل از
آن بیان شده است.
روش کار
در این مطالعه توصیفی120 کودک که تحت اعمال جراحی سرپایی در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ از آذر ماه
سال 1386 لغایت دی ماه 1386 قرار گرفتند، جهت پیگیری با تماس تلفنی و جایگزینی این روش پیگیری به جای
مراجعات غیر ضروری بیماران به کلینیک جهت معاینات پس از عمل استفاده شد. بیماران از طریق تماس تلفنی در
فاصله 6 ماه پس از عمل جراحی مورد ارزیابی واقع شدند . اطلاعات هر بیمار بعد از عمل جراحی در فرم
مخصوص خود ثبت می شد ( این فرم شامل پیگیری تلفنی بود که با فرم های ثبت کلینیکی مقایسه گردید).
نتایج
در طی این بررسی، پس از عمل جراحی ارتباط خوبی با والدین 108 بیمار یه صورت تلفنی برقرار شد. در مورد 12
بیمار با وجود تماس های مکرر تلفنی پاسخ دریافت نشد وهمچنین این بیمارن به درمانگاه نیز مراجعه نکردند. در
مورد10 بیمار از 108 بیمار که با آنها تلفنی تماس حاصل شده بود با وجود عدم نیاز به مراجعه به کلینیک بنا به
تمایل شخصی باز هم به درمانگاه مراجعه داشته اند .لازم به ذکر است با توجه به تماسهای تلفنی جهت 8 بیمار هم
توصیه به مراجعه کلینیک توسط پزشک به عمل آمد.
نتیجه گیری
پیگیری تلفنی با استفاده از پروتکل سازمان یافته یک روش جایگزینی ایمن برای پیگیری کلینیکی معمولا در
بیماران اعمال جراحی انتخاب شده می باشد که نه تنها ایمن بوده بلکه صرف هزینه و زمان کمتری را برای بیمار،
خانواده و تیم درمانگربه همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Telephone Follow-up Following Office in Post Operations Pediatric Patients that Have out-Patients’ Surgeries

نویسندگان [English]

  • Marjan Joodi 1
  • Mehran Hyradfar 2
  • Mona Jodi 3
  • Haleh Bromand 4
1 Assistant professor of Pediatric Surgery, Dr sheikh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associated professor of Pediatric Surgery, Dr sheikh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Master of Nursing, Dr Sheikh Hospital, MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years, we have noticed that centres for clinical treatments have facilitates for surgery patients. These facilitates can help patients and theirs families to take recovery and safety in using healthy professional cares. Telephone follow-up following office in out-patients is usual observation for their surgery. The aim was evaluation of security and safety of this method of follow-up and use of this method for the post operation pediatric patients who visit the clinic.
Materials and Methods
The patients followed up for 6 months after the surgery by telephone. Special form completed for each patient. These forms were clinical records and follow-up.
Results
We evaluated 120 out-patients. In 108 cases, we had good communications with their parents. Twelve cases didn’t have an communication (neither telephone nor through post operation visit to clinic). A total of 10 cases came to clinic for the post operation visit without any calling them, because they thought that they were needed. Although, we advised 8 cases to visit the clinic.
Conclusion
Follow-up through telephone with organized protocol is a current method of follow-up in elective surgical patients. It is not only safe but also it is less expensive and saves time for patients, parents and physicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follow-up
  • Pediatrics out patient surgery
  • Telephone
1- Melzer SM, Reuben MS. American Academy of Pediatrics section on telephone care and committee on child health
financing,payment for telephone care. Pediatrics 2006; 118:1768-1773.
2- Wasson J, Gaudette C, Whaley F, Sauvigne A, Baribeau P, Welch HG. Telephone care as a substitute for routine
clinic follow-up. J Am Med Assoc 2000: 267:1788-1793.
3- Rao JN. Follow-up by telephone. Br Med J 1994: 309:1527-1528.
4- Mason C. Non-attendance at out-patient clinics. J Adv Nur 1999; 17:554-560.
5- Brada M, James ND. Phone clinic provides excellent support. Br Med J 1995; 310:738.
6- Pal B. Following up outpatients by telephone:apilot study. Br Med J 1998; 316:1674-1650.
7- Stephen Jeffery, Stergios K Doumouchtsis, Michelle Fynes. Patient satisfaction with nurse-led telephone follow-up
in women with lower urinary tract symptoms. J Telemed Telecare 2007; 13:374-376.
8- Fallaize RC, Tinline-Purvis C, Dixon AR, Pullyblank AM. Telephone ollow-up following office anorectal surgery.
Ann R Coll Surg Engl 2008; 90:464-466.