ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، متخصص آسیب شناسی

4 - استادیار، متخصص آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
مواد معدنی و عناصر کمیاب مثل روی و مس تاثیر بارزی بر تکامل و رشد جنین و نوزادان دارند. هدف از این
مطالعه تعیین ارتباط بین وزن کم تولد ووضعیت روی و مس مادران می باشد.
روش کار
این یک مطالعه مورد - شاهدی است که در بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی یکسال از مهر ماه 85
تا مهر ماه 86 انجام شده است.جمعیت مورد مطالعه شامل 65 نوزاد <2500گرم و 65 نوزاد با ≥2500 و مادرانشان
به عنوان گروه موردو شاهد می باشد, نمونه خون بند ناف نوزادان و مادران در زمان زایمان جمع آوری شده و
سطح روی و مس در آن توسط روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی اندازهگیری شده است. اطلاعات به دست
آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد، همچنین از آزمون های کای دو، تی دانشجویی، آنالیز
واریانس، من ویتینی و اسپرمن هم استفاده شد.
نتایج
میانگین سطح سرمی روی در مادران و بند ناف نوزادان در گروه مورد و شاهد به ترتیب 6/35±2/09 و
مادران مس سرمی سطح میانگین .(p< 0/05) بود لیتر بر میکرومول 13/18±2/69 و 7/57±1/75 و 12/77±3831
و بند ناف در گروه مورد به ترتیب 21/19±5/34 و 3/65±2/04 میکرومول بر لیترو در گروه شاهد به ترتیب 4/45
.(p<0/05) لیتربود بر میکرومول 5/42±1/54 و 21/82±
نتیجه گیری
این مطالعه نشان می دهد که سطح سرمی روی کمتر از 6/4 میکرومول بر لیتر ریسک تولد نوزاد کم وزن را حدود
4 برابر افزایش می دهد (p<0/05) و وزن کم مادران نیز خطر تولد نوزاد کم وزن رابالا می برد (p<0/05). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight

نویسندگان [English]

  • Hassan Boskabadi 1
  • Gholamali Mamouri 2
  • Mehran Nori 1
  • Hosein Ayatollahi 3
  • Habib Esmaeily 4
1 Assistant Professor of Neonatolog, Neonatal Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of pediatrics, Neonatalogist, Ghaem Hospital Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Pediatrics, Patholologist, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Biostatistics, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Minerals and trace elements such as zinc and copper have significant influence on development and growth of fetus and newborn. The purpose of this study was to determine the relationship between low birth weight and maternal, neonatal zinc, copper status.
Materials and Methods
This is a case-control study, which was done in Ghaem hospital, Mashhad University over one year from September 2006 to September 2007. The study consisted of 65 infants with birth weight < 2500 gr and 65 infants with ≥ 2500 g and their mothers’ as case and control groups, respectively. Cord and maternal blood samples collected at delivery were analyzed by atomic absorption spectrophotometry for zinc and copper levels.
Results
Mean serum zinc levels in maternal and the cord blood were 6.35+2.09 mmol/l, 12.77+3.83 mmol/l and 7.57+1.75 mmol/l, 13.18+2.69 mmol/l of case and control groups, respectively (p<0.05). The mean copper levels in maternal and cord blood were 21.82+4.45 mmol/l, 5.12+1.54 mmol/l and 21.19+5.34 mmol/l, 3.65+2.04 mmol/l of control and case groups, respective (p<0.05).
Conclusion
This study indicated that mothers with the zinc level of less than 6.4 mmol/l were 3.8 time more at risk of having infant with the birth weight of less than 2500 gr. Lower maternal weight, was associated with increased risk of having low birth weight infants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • Infant Low Birth Weight
  • mothers
  • neonate
  • zinc
1- Mosayebi Z, Fakhraee H, Movahedian AH. Prevalence and risk factors of Low birth weight infants in Mahdieh
Matenity Hospital, Tehran for year. Feyz J kashan Unive Med Sci 2003; 8:58-67.
2- Eghbalian F. Low birth weight causes survey in neonataes. Iran J Pediatr 2007; 17:27-33.
3- Naeye RL, Blanc W, Paul C. Effects of maternal nutrition on the human fetus. Pediatrics 973; 52:494-503.
4- Mertz W. The essential trace elements. Science 1981; 213: 1332-8.
5- Peerebom JWC. General aspect of trace elements health. Sci total Environ 1985؛ 42:1-27
6- Iqbal A, Shahidullah M. Serum zinc and copper levels in maternal blood and cord blood of neonates. Indian J Pediatr
2001; 68: 523-526.
7-Walravens PA, Hambidge KM. Growth of infants fed a zinc supplemented formula. Am J Clin Nutr 1976; 29:1114-
1121.
8- Domenech E, Diaz-Gomez NM, Barroso F, Cortabarria C. Zinc and perinatal growth. Early Hum Dev 2001;
65:S111-117.
9- Bahl L, Chaudhuri LS, Pathak RM. Study of serum zinc in neonates and their mothers in Shimla hills (Himachal
Pradesh). Indian J Pediatr 1994; 61:571-575.
10- Higashi A, Tajiri A, Matsukura M, Matsuda I. A prospective survey of serial maternal serum zinc levels and
pregnancy outcome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1988; 7:430-433.
11- Henkin RI, Marshall JR, Meret S. Maternal-fetal metabolism of copper and zinc at term. Am J Obstet Gynecol
1971; 110:131-134.
12- Jeswani RM, Vani SN. A study of serum zinc levels in cord blood of neonates and their mothers. Indian J Pediatr
1991; 58:683-686.
13- Sakha K, Rahimi AR, Jafari Rohi AH, Abasalizadeh SH. Comparision of serum zinc and copper Levels between
tern and preterm neonates cord blood and their mother’s blood. Iran J Pediatr 2005; 15:255-260.
14- Al-Saleh E, Nandakumaran M, Al-Shammari M, Al-Falah F, Al-Harouny A. Assessment of maternal-fetal status of
some essential trace elements in pregnant women in late gestation: relationship with birth weight and placental weight. J
Matern Fetal Neonatal Med 2004; 16:9-14.
15- Christian P, Khatry SK, Katz J, Pradhan EK, LeClerq SC, Shrestha SR, et al. Effects of alternative maternal
micronutrient supplements on low birth weight in rural Nepal: double blind randomised community trial. BMJ 2003;
326:571.
16- Goldenberg RI, tamura T, Neggres Y, Copper RL, Johnston KE, DuBard MB, et al. The effect of zinc
supplementation on pregnancy out come. JAMA 1995; 274:463-468
17- Rwebembera AA, Munubhi EK, Manji KP, Mpembeni R, Philip J. Relationship between infant birth weight
</=2000 g and maternal zinc levels at Muhimbili National Hospital, Dar Es Salaam, Tanzania. J Trop Pediatr 2006;
52118-125.
18- Unga Vega F, Gomez de Tejada MJ, Gonzalez Hachero J, Perez Cano R, Coronel Rodriguez C. Low bone mineral
density in small for gestational age infants: correlation with cord blood zinc concentrations. Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed 1996; 75:F126-129.