بررسی بیماران فوت شده در مرکز سوختگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جراحی پلاستیک

2 متخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار بخش جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
آسیب سوختگی یک معضل در جامعه مدرن امروزی است . آسیبهای سوختگی هنوز از علل مهم مرگ و میر در
ایران هستند. مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) واقع در استان خراسان رضوی جمعیتی حدود5420000 نفر
را که در وسعت302000 کیلومتر مربع زندگی می کنند، تحت پوشش دارد. اکثر بیماران آسیب دیده از طبقه پایین
اقتصادی هستند این مطالعه با هدف تعیین مشخصات اپیدمید لوژی در بیماران فوت شده و آنالیز یافته ها جهت
رسیدن به راه های مناسب درمان و کاهش مورتالیتی در بیماران انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه توصیفی، اپیدمیولوژی 866 بیمار فوت شده در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای
بین 1382 الی 1385 بررسی گردید. در طی این 4 سال 4697 نفر بستری شده اند که 866 نفر(18%) از آنها فوت
کرده اند که 322 نفر مرد و 544 نفرزن بودند. اطلاعات جمع آوری شده برای بیمارانی که فوت کرده اند شامل
سن، جنس، سطح سوختگی، اتیولوژی، مدت بستری و فصل بوده است. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار
آماری SPSS مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
میزان بستری و مرگ به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال به ترتیب 21/6 و 3/9 می باشد. میانگین سن برای
بیماران فوت شده در اثر حادثه سوختگی 30/8 سال و برای بیماران دچار خود سوزی 28/3 سال بود. وسعت
سوختگی در بیماران حادثه ای از 5 تا 95 درصد با یک میانگین70% و در بیمارانی که به دلیل خودسوزی فوت
شده اند،90% بود. متوسط روز بستری بیماران فوت شده 7 روز با دامنه تغییرات 1 تا 96 روز بوده است. نسبت
جنسی (مرد به زن) در بیماران حادثه ای (0/6) با گروه خودسوزی (0/4) متفاوت بود (p<0/05). مایعات اشتعال زا
بیشترین علت (47%) در سوختگی های حادثه ای و نفت (97%) بیشترین عامل در خودسوزیها بود.
نتیجه گیری
در این مطالعه بیشترین میزان مرگ در گروه سنی20-11 سال بود. سطح سوختگی و خود سوزی از مهمترین
فاکتورهای همراه با افزایش میزان مرگ بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Mortality in A Burn Center

نویسندگان [English]

  • Ezatolah Rezaei 1
  • Hossein Safari 2
  • Seyed Mohammad Motamedolshariati 3
  • Monavar Afzal Aghaei 4
1 Assistant Professor of Plastic Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Emam Reza HospitalMashhad, Iran
2 Resident of Infectious DiseaseMashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Plastic Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Emam Reza HospitalMashhad, Iran
4 Specialist of SocialMedicine, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
 
Burn injury is a disaster. Burn injuries still produce a significant morbidity and mortality in Iran. Imam Rreza hospital burn center in Khorasan, serves 5420000 people in an area of 302000 km2.
 
The most of the people injured are from low socioeconomic levels. The aim was to make a critical analysis of mortality in our burn center with a view to finding possible ways of improving the care given to our patients and suggesting ways of reducing mortality.
 
Materials and Methods
 
This study was carried out to analyze the epidemiology of 866 patients who died in Imam Reza hospital burn center during the 4 years from 15 march 2003 to 15 march 2007. During this 4-year period, 4697 patients were hospitalized. Eight hundred and eighty-six of the patients (18%) died, of whom 322 were male and 544 female. The age and sex of patients, extent of injury, season of occurrence, and duration of admission to hospital before death, as well as the possible cause(s) of death, were collected from the patient folders. The statistical analysis was performed using SPSS soft ware. p value less than 0.05 was considered as statistically significant.
 
Results
 
The overall incidence rates of hospitalization and death were 21.6 and 3.9 per 100 000 persons in each year. The mean age for accidental patients was 30.8 years, and for self-inflicted burns was 28.3 years. In the accidental patients, the BSA of the burns ranged from 5 to 95%, with a median of 70%. In the self-inflicted patients, the median of BSA was 90%. The median hospital stay was 7 days with a range of 1–96 days for burned patients. The majority of accidental burns was caused by Flammable liquid (47%) and of self inflicted burns by kerosene (97%).
 
Conclusion
 
The highest mortality was observed in the age group 11-30 years. Factors associated with an increase in mortality were suicidal burns and burn size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burns
  • Epidemiology
  • Mortality
  • Self-burning
1- Solatni K, Zand R, Mirghasemi A. Epidemiology and mortality of burns in Tehran Iran. Burns 1998; 24:325-L328.
2- Panjeshahin MR, Rastegar-Lari A, Talei AR, Shamsnia J, Alaghehbandan R. Epidemiology and mortality of burns in
the south west of Iran. Burns 2001; 7:219–226.
3- Groohi B, Alaghehbandan R, Rastegar-Lari A. Analysis of 9 burn patients in province of Kurdistan Iran. Burns 2002;
28:569–574.
4- Zarghami M, Khalilian A. Deliberate self-burning in Mazandaran Iran. Burns 2002; 28:115–119.
5- Ansari-Lari M, Askarian M. Epidemiology of burns presenting to an emergency department in Shiraz, south Iran.
Burns 2003; 29:579–581.
 6- Maghsoudi H, Garadagi A, Jafary GA, Azarmir G, Aali N, Karimian B, et al. Women victims of self-inflicted burns
in Tabriz, Iran. Burns 2004; 30:217–220.
7- Mostafa Saadat. Epidemiology and mortality of hospitalized burn patients in Kohkiluye va Boyerahmad province.
Burns 2005; 31:306–309.
8- De-Souza DA, Marchesan WG, Greene LJ. Epidemiological data and mortality rate of patients hospitalized with
burns in Brazil. Burns 1998; 24:433–438.
9- Waller AE, Marshall SW, Langley JD. Adult thermal injuries in New Zealand resulting in death and hospitalization.
Burns 1998; 24:245–251.
10- Milo Y, Robinpour M, Glicksman A, Tamir G, Burvin R, Hauben DJ. Epidemiology of burns in the Tel Aviv area.
Burns 1993; 19:325–327.
11- Snelling CFT, Germann ET. Trends in hospital care of burns in Canada. J Trauma 1992; 33:258–265.
12- Hytonen M, Honkanen R, Asko-Seljavaara S. Incidence of burns requiring hospitalization in Finland in 1980. Ann
Chir Gynaecol 1987; 76:218–221.
13- Cutillas M, Sesay M, Perro G, Bourdarias B, Castede JC, Sanchez R. Epidemiology of elderly patients burns in the
southwest of France. Burns 1998; 24:134–138.
14- Carrol SM, Giugh M, Eadie PA, McHugh M, Edwards G, Lawlor D. A 3-year epidemiological review of burn unit
admissions in Dublin, Ireland: 1988–1991. Burns 1995; 21:379–382.
15- Ho WS, Ying SY. An epidemiological study of 1063 hospitalized burn patients in a tertiary burns center in Hong
Kong. Burns 2001; 27:119–123.
16- Bang RL, Ghonicm IE. Epidemiology and mortality of 162 major burns in Kuwait. Burns 1996; 22:433–438.
17- Chen W-C, Pai L, Lin CC, Chen H-C. Epidemiology of hospitalized burns patients in Taiwan. Burns 2003; 29:582–588.
18- Laloe V. Patterns of deliberate self-burning in various parts of the world. A review. Burns 2004; 30:207–215.
19- Saadat M, Bahaoodini A, Mohabatkar H, Noemani K. High incidence of suicide by burning in Masjid-i-Sulaiman
(southwest of Iran), a polluted area with natural sour gas leakage. Burns 2004; 30:829–832.
20- Saadat M, Ansari-Lari M, Bahaoddini A. Sex ratio at birth in Masjid-i-Sulaiman (Khozestan provience, Iran).
Occup Envirn Med 2002; 59:853.
21- Latenser BA, Miller SF, Bessey PQ, Browning SM, Caruso DM, Gomez M, et al. National Burn Repository 2006: a
ten-year review. J Burn Care Res 2007; 28:635-658.