آشنایی با اشکال دارویی شبه آمفتامینی در ایران و معرفی چهار مورد با عوارض نروواسکولر

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 فارماکولوژیست، مشهد، ایران

4 متخصص مغز و اعصاب، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 
کریستال داروی جدیدی است که اخیرا در ایران به طور غیر قانونی و به میزان زیاد مصرف می شود. سوء مصرف این داروها می تواند باعث عوارض حاد و کشنده گردد. هدف از این گزارش هشدار درباره خطرات کشنده این دارو و معرفی نوع خاصی که در ایران منجر به مرگ می شود و همچین توضیح عوارض نرولوژیک آنست.
 
گزارش موارد
 
بیمار اول: مرد 26 ساله که به دنبال مصرف کریستال دچار فلج اندامهای تحتانی گردید و در نهایت با وقفه قلبی تنفسی درگذشت. بیمار دوم: زن 45 ساله ای که به دلیل مصرف کریستال با تشنج و اختلال هوشیاری به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم آمد. سرانجام به دلیل ایست قلبی فوت نمود. بیمار سوممرد 32 ساله است که به دنبال مصرف مقادیر زیاد قرص های نشاط آور و کریستال دچار پاراپلژی شل شد. بر روی بدن بیمار راشهای پوستی واسکولیتی منتشر وجود داشت. بیمار علی رغم اقدامات درمانی ، درگذشت. بیمارچهارم مرد 23 ساله ای است که به دنبال مصرف مقادیر زیاد کریستال به صورت تدخین و همچنین مصرف همزمان قرصهای نشاط آور دچار تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه گردید. در نهایت بیمار با حال عمومی خوب مرخص گردید.
 
نتیجه گیری
 
اخیرا متاسفانه مصرف داروهای نشاط آور در ایران زیاد شده است. این مقاله در مورد عوارض نورولوژیک این قبیل داروها هشدار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Special form of Amphetamine Acquaintance in Iran and Presentation of 4 cases with Neurovascular Complication

نویسندگان [English]

  • Karim Nikkhah 1
  • Payam Sasannejad 2
  • Mohammad Ardom 3
  • Reza Kiani 4
1 Associated Professor of Neurology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Neurology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Pharmacologist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Neurologist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Ecstasy and crystal are recently new most widely abused illegal drugs in Iran. Ecstasy/MDMA abuse may cause acute complications that have fatal consequences.
Cases report
Pt 1: A 26 year old who referred to emergency room due to acute paraplegia and finally died with cardiac arrest.
Pt 2: A 45 year old woman who came with seizure disorder and unconsciousness. Finally she died due to cardiac arrest.
Pt 3: A 32 year old man was admitted due to acute flaccid paraplegia. He had diffused skin rash due to vasculitis. The patient died despite of supportive cares.
Pt 4: A 23 year old man who referred to neurological ward because of generalized tonic-clonic seizures following Crystal and Ecstasy abuse. The patient was discharged after 4 days with good general conditions.
Conclusion
Unfortunately recently, the rate of Ecstasy and Crystal drugs abusers in Iran have increased. This paper notify about the neurological side effects of these drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amphetamin
  • Crystal
  • Ecstasy
1- Bousser MG, Barnett HJM. Cerebral venous thrombosis. In: Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM. Stroke. 3rd
ed.Philadelphia: Churghill-Livingstone; 1998.p.623-642.
2- Biller J, Love B. Ischemic cerebrovascular Disease. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM. Neurology in clinical
practice. 4thed. Philadelphia: Butterworth-Heinemann; 2004.p.1243-1246.
3- Ropper AH, Brown RH. Adams and Victor’s Principle of Neurology. 8thed. New York: McGraw-Hill; 2005.p.734-738.
4- Fishman RA. Cerebral veins and sinuses. In: Rowland LP. Merriit Neurology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott
WillIams & Wilkins; 2005.p.338-341.
5- Dentali F, Gianni M, Growth MA. Natural history of cerebral vein thrombosis. Blood 2006; 108:1129-1134.
6- Black C, Kaye JA. Clinical risk factors for venous thromboembolus in users of the combined oral contraceptive. Br J
clin Phamacol 2002; 53: 637-640.
7- Raes Mc, Tranhoschulman S. Effect of patient sex on risk of recurrent venous thromboembolism. Ameta – analy.
Lancet 2006; 368: 371-378.
8- Koster T, Small R. Oral contraceptive and venous thromboembolies. J Intermed 1995; 238:31-37.
9- Kapessidou Y, Vokaer M, Lavreys M, Bier JC, Boogaerts JG. Cases report. Cerebral vein thrombosis after
subarachnoid analgesics for labour. Can J Anaesth 2006; 53:1015-1019.
10- Wiste E, Sokinska W. Cerebral venous sinus thrombosis. Neurology 2006; 67: 814-819.