بررسی ارتباط هیپوتیروئیدی با سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور " مرکز تحقیقات گوارش و کبدگلستان- دانشگاه علوم پزشکی گلستان "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، بیمارستان طالقانی گرگان، گرگان، ایران

2 فوق تخصص خون و سرطان کودکان بیمارستان طالقانی گرگـــان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه
بیماری بتا تالاسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران و به ویژه استان گلستان می باشد.از میان
عوارض مهم ثانویه تزریق خون، اختلالات اندوکرین و هیپوتیروئیدی می باشدکه باعث ناتوانی و مرگ و میر
زود رس می شود. این اختلالات پس از ایجاد با دفروکسامین قابل درمان نیست. هدف از انجام این مطالعه تعیین
ارتباط هیپو تیروئیدی با سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور است.
روش کار
این مطالعه تحلیلی- مقطعی بر 185 بیمار تالاسمی مرکز طالقانی گرگان در مدت 5 سال (1384 -1380) در گروه
سنی 37-1 سال انجام شد. سطح فرتین سرم هر سه ماه یکبارو تست های عملکردی تیروئید سالی یکبار، مورد
ارزیابی قرار گرفت و همچنین سن، جنس، میزان مصرف منظم دسفرال و هموگلوبین قبل از تزریق خون بررسی
شد و سپس متوسط فرتین همزمان با شروع عارضه به دست آمد و داده ها توسط نرم افزار SPSS و روش آماری
تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
از مجموع بیماران، 96 نفر (51/9%) زن و 89 نفر (48/1%) مرد بودند. در کل30 نفر (16/2%) مبتلا به هیپوتیروئیدی
بودند متوسط سنی 17/8 سال و پنج نفر در گروه سنی کمتر از ده سال و بقیه بالاتر از ده سال، 15 نفر (50%) زن
و15 نفر (50%) مرد بودند. متوسط سطح فرتین همزمان با شروع عارضهng/ml 2528/400±2175/30041 که در
مقایسه با افرادی که هیپوتیروئید نبودند، با متوسط سطح فرتین 3538/6230±1908/73027 از نظر آماری اختلاف
معنی داری وجود داشت (p<0/05). متوسط هموگلوبین قبل از تزریق در بیماران بین10-7 ng/ml بود و 17 نفر
(56/7%) از بیماران هیپوتیروئید، دسفرال را به صورت نامنظم مصرف می کردند. 43/3% به میزان40-30
 mg/kg/d دسفرال را در هفته مصرف می کردند.
نتیجه گیری
نتایج نشان دادکه در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور می توان قبل از رسیدن سطح فرتین به مقادیر بالا، اقدامات
لازم جهت بررسی های کلینیک و پاراکلینیک و کنترل سطح فرتین به منظور پیشگیری از ابتلا به عارضه هیپو
تیروئیدی اعمال نمود.با توجه به اینکه در این مطالعه 5 بیمار در گروه سنی کمتر از ده سال مبتلا به هیپو تیروئیدی
شده بودند و از آنجایی که عوارض اندوکرین بیشتر در سن بالای ده سال مورد توجه قرار می گیرد، توصیه میشود
غربالگری بیماران حداقل از سن 5 سالگی شروع شودتا درمان به موقع شروع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relation between Hypothyroidism & Serum Level of Ferritin in ß Thalassemia Patients

نویسندگان [English]

  • AzadehSadat Zndehbad 1
  • Narghes Beigom Mirbehbahani 2
1 General Practitioner Medical, Talghani Hospital, Golestan University Hospital Gorgan, Golestan, Iran
2 Pediatric Oncologist and Hematologist, Talghani Hospital, Golestan University Hospital Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Introduction
ß-thalassemia Major is one of the most common diseases in Iran especially in Golestan province. Blood transfusion has many important complications such as endocrine disorders & Hypothyriodism which can result in disability & untimely mortality. This study was designed to determine the association between Hypothyroidism & serum level of ferritin in these patients.
Materials and Methods
This study was performed on all patients in thalassemia center of Gorgan (n=185) with age range of 1-37 years.
During five years, level of ferritin & T3, T4, TSH were measured every three & 12 months respectively. Data were analyzed using SPSS software.
Results
Thirty patients had hypothyroidism. Mean age was 17.8 years & male/female ratio was 1. Five patients were under the age of 10. The average level of ferritin at the onset of complication was 2528.400±2157.300 ng/ml. Serum level of ferritin in hypothyroidism, had shown a significant difference in comparison to non-hypothyroid patients (p<0.05).
Conclusion
This study showed that to prevent hypothyroidism in major thalassemia, we could start clinical & para-clinical studies¸ such as checking serum level of ferritin. Although endocrine abnormalities are usually sought in patients over 10 years of age, we recommend starting the endocrine screening at age 5 since we had 5 patients under the age of ten with these abnormalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferritin
  • Major Thalassemia
  • thyroid function
1- Weatherall D. The Thalassemias. In: Beutler E, Coller B, Lichtman M, kipps T, Seligsohn U, editors. Williams
Hematology. 6 th ed. NewYork: MC GRAW- Hill; 2001.p.564-573.
2- Olivieri N, Weathoral DJ. Red cell Disorders. In: Lilleyman J, Hann L, Blanchette V, editors. Pediatric Hematology.
2 nd ed. Londen: churchill livin Gstone; 1999. P. 307- 330.
3- Redgers GR. Hemoglobinopathies. In:Goldman L, Ausiello D,editors.CECIL Text Book Medicine. 22 nd ed.
Philadelphia: Saunders; 2004.p.1009- 1015.
4- Mostafavi H, Afkhamizadeh M, Rezvanfar M. Endocrine disorders in patients with thalassemia major. Iran J
Endocrinol Metabol 2005; 7:143-147.
5- Lukens J. The Thalassemias and Related Disorders. In:Lee GR, Foerster Y, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP,
Rodgers G, editors. Wintrobe’s clinical Hematology.10th ed.USA: Williams & Wilkns; 1999.p.1417-14 24.
6- Borgna-Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, Piga A, Di Gregorio F, Gamberini MR, et al. Survival and aisease
complication in thalassemia major. Ann N Y Acad Sci 1998; 30:227-231.
7- Zervas A,Katopodi A, Protonotariou A, Livadas S, Karagiorga M, Politis C, et al. Assessment of thyroid function in
two hundred patients with B- thalassemia major. Thyroid 2002; 12:151- 154.
8- Aydinok Y, Darcan S, Polat A, Kavakli K, Nili1
G, Çoker M, et al. Endocrine complications in patients with ß-
thalassemia major. J Trop pediatr 2002; 48:50-54.
9- Karamifar H, Shahriari M. prevalence of endocrine complications in beta - thalassemia major in the Islamic Republic
of Iran. East Mediterr Health J 2003; 9:50-59.
10- Tarhani F, Zaman M. Prevalence of hypothyroidism in ß thalassemia patients (Thalassemia center of Khoram Abad
2003). First medical student congress of internal disease Abstract book, Bandar Abbas Iran: 2004.p.41-42.
11- Banihashem A, Hiradfar S, Ghasemi R. Complications of iron accumulation in patients with major thalassemia. 4 th
National Iranian congress of Hematology Abstract book. Mashhad Iran: 2004.p.73-74.
12- Tabatabaie SM, Abdollah Shamshirsaz A, Bakhirnia MR, Kamghar M, Bozari N, Pourzahedeh Gilani N,et al.
Metabolic and endocrinologic complications in beta-thalassemia major. A Multicenter study in Tehran. Iran South Med
J 2002; 1:63-72.
13- Labropoulou-Karatza C, Goritsas C, Fragopanago H, Repandi M, Matsouka P, Alexandrides T. High prevalence of
diabetes mellitus among adult [beta]- thalassaemic patients with chronic hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999;
11:1033-1036.
14- Shlomit S, Doron C, Naomi W, Moshe PH, Hagit M L,iora K, et al. Serum Ferritin level as a predictor of impaired
growth and pubery in thalassemia major parients. Eur J Haematol 2005; 74: 93-100.
15- Farmaki K, Angelopoulos N, Anagnostopoulos G, Gotsis E, Rombopoulos G, Tolis G. Effect of enhanced iron
chelation therapy on glucose metabolism in patients with [beta]-thalassaemia major. Br J Haematol 2006; 134:438- 444.
16- Mortazavi Y. A study of diabetes mellitus in patients with thalassemia major. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv
1993; 1:20-29.
17- Borgna-Pignatti C,Rugdlotto S, Destefano P, Piga A, Dirregorio F, Gamberini MR, et al. Survival and disease
complication in thalassemia major. Ann N Y Acad Sci 1998; 30:227-231.
 18- Mowla A, Karimi M, Afrasiabi AR. Glucose tolerance test in major thalassemic patients with and without hepatitis
virus infection. 4 th Nation Iranian congress of Hematology Abstract book Mashhad Iran: 2004.p.263-264.
19- Soheili Khah S, Eslami S. Endocrine disorders in thalassemia major in Yazd. Med J Shahid Sadoughi Unive Med
Sci Health 2000; 1:7-11.
20- Hashemieh M, Pakpour L. Assessment of endocrine disorders in thalassemia patients in Markazi Province in 2004.
4 th Nation Iranian congress of Hematology Abstract book. Mashhad Iran: 2004; 63-64.
21- Abolghasemi H, Eshghi P. Apprehensive Thalassemia Book.Tehran: B