مننژیت همو فیلوس انفلوانزا در شیرخواران و کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای کودکان، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار میکروب شناسی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 کارشناس میکروب شناسی

4 دانشیار بیماریهای کودکان، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

5 استاد بیماریهای کودکان، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
هموفیلوس انفلوانزا شایعترین عامل مننژیت باکتریال در شیرخواران و کودکان (زیر 5 سال در کشورهایی که
واکسیناسیون انجام نمی دهند) می باشد. در کشورهای همسایه ایران مثل کویت و عربستان، نزدیک به نیمی از
مننژیت های باکتریال کودکان به وسیله هموفیلوس انفلوانزا ایجاد می شوند .اما در بخش های کودکان دانشگاه
علوم پزشکی مشهد مننژیت هموفیلوس به ندرت مشاهده می شود.
روش کار
در این مطالعه توصیفی – مقطعی برای نشان دادن میزان شیوع مننژیت هموفیلوس درکودکان مشهد، درزمستان سال
1384 آزمایشگاه بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، برای تشخیص
مننژیت باکتریال, ارتقاء کیفیت یافت و تمام نمونه های مایع مغزی – نخاعی کودکان (15-0 سال) در طول مدت
پژوهش, در این آزمایشگاه مورد بررسی میکروبیولوژیک قرار گرفتند.
نتایج
در مدت140 روز (از 84/10/14 تا 85/3/2) تعداد230 نمونه مایع نخاعی دریافت شد, که در 98 نمونه (42/4%)
افزایش گلبولهای سفید (مننژیت) مشاهد شد. در این 98 مورد مننژیت، 9 مورد (9/18%) مننژیت باکتریال قطعی
وجود داشت. عوامل باکتریال مننژیت در این 9 بیمار عبارتند از: هموفیلوس انفلوانزا 4 مورد، پنوموکوک 3 مورد،
مننگوکوک 1 مورد و سیتروباکتر 1 مورد. میزان تقریبی بروز مننژیت هموفیلوس انفلوانزا در کودکان زیر 5 سال
مشهد 2/31 در100000 نفر در سال می باشد. میزان تقریبی نمونه گیری مایع نخاع در کودکان زیر 5 سال مشهد
106 در 100000 نفردر سال می باشد
نتیجه گیری
در مجموع از نتایج این بررسی می توان استنباط کرد که: هموفیلوس انفلوانزا شایعترین عامل مننژیت باکتریال
درکودکان در مشهد می باشد. میزان بروز مننژیت هموفیلوس انفلوانزا در مشهد بسیار کمتر از حد انتظار است.
میزان نمونه گیری مایع نخاع انجام شده درکودکان زیر 5 سال، بسیار کمتر از متوسط قابل قبول سازمان بهداشت
جهانی می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Hemophilus Influenza Type b in Pediatric Meningitis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Sassan 1
  • Mahbobeh Naderinasab 2
  • Maryam Kafi 3
  • Abdol-Karim Hamedi 4
  • Abdol-Ali Kharazmi 5
1 Assistant Professor of Pediatrics of Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Bacteriology of Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Master Sciences of Bacteriology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Pediatrics of Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Professor of Pediatrics of Ghaem Hospital, MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
According to the reports of World Health Organization (WHO), Hemophilus Influenza type b (HIB) is the most common cause of pediatric bacterial meningitis in Eastern Mediterranean Region of WHO, but in Mashhad as in most cities of Iran we haven’t seen it frequently. The aim of this study was to declare the real role of HIB in pediatric meningitis in Mashhad
Materials and Methods
In winter 2005, after improving our techniques in sampling, transfer and processing of (CSF) and with adding Latex agglutination test to our diagnostic methods, we prospectively analyzed all of the CSF samples of Mashhad kids in a single Lab.
Results
A total of 230 CSF samples were obtained during the study period (Dec-25- 2005 to My-23-2006, 140 days). Pleocytosis of CSF (and thus meningitis) was observed in 98 (42.4%) of these samples, among them there were 9 definite cases (9.18%) of bacterial meningitis (HIB: 4, Pneumococcus: 3 Meningococcus: 1 Citrobacter: 1). The estimated incidence of HIB meningitis in children younger than 5 years was 2.31/100000 persons/year and the estimated number of Lumbar Punctures in them was 106.59/100000 persons/year.
Conclusion
HIB is the most common cause of Bacterial Meningitis in children in Mashhad, but like other Iranian reports the Incidence of HIB meningitis is much lower than the expected level. The number of Lumbar Punctures per 100000 children per year, and the rate of positive CSF cultures is also unacceptably lower than WHO standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • H.influe
  • Meningitis
  • Meningococcal
  • Pediatric
1- Ministry of Health and Medical Education of Iran: Guideline of Meningitis Surveillance 2001.
2- World Health Organization - Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis CDS / CSR / EDC /99.
3- Alborzi AV, Vahedi F, Karimi A. Bacterial etiology of acute childhood Meningitis in Shiraz, Iran: Incidence,
clinical pictures, complications and antibiotic sensitivity pattern. Iran J Infect Dis Trop Med 2002; 18:26-31.
4- Feigin RO, Pearlman E.Bacterial meningitis beyond the neonatal period.In Feigin, Cherry, Demmler, Kaplan.
Textbook of Pediatric Infectious Diseasees. 5th ed. Saunders; 2004.p.443.
5- Tureen J. Meningitis. In: Rudolph A. Rudolph Pediatrics. 19th ed. Appleton Lange; 1991.p.559.
6- Roos K, Tunkel A, Scheld M. Acute Bacterial Meningitis in children and adults. In: Scheld WM, Whitely R.
Infections of the Central Nervous System. 2th ed. Lippincott-raven; 1997.p.339
7- Rosenberg NM, Bobowski T. Clinical indications for lumbar puncture. Pediatr Emerge Care 1988:4:5-8.
8- Gururaj VJ, Russo RM, Allen JE, Herszkowicz R .To Tap or not to Tap….What are the best indications for Lumbar
Puncture in an Out Patient Child? Clin Pediatr 1973: 12:488-492.
9- Ghadamli P. Bacterial infection in infants and children with fever selected for lumbar puncture .J Med Facu Guilan
Univ Med Sci 2000; 35-36: 6-12.
10- Salehi Omrani MR, Edraki MR, Alizadeh M. Is lumbar puncture always necessary in the febrile child with
convulsion? Iran J Child Neurol 2007; 3: 41-46.