ترومبوز سینوس های وریدی مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 نورولوژیست گروه اعصاب دانشگاهعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دستیار تخصصی گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
ترومبوز وریدهای مغزی برای اولین بار در سال 1825 گزارش شد. اهمیت تشخیص به موقـع آن ایـن اسـت کـه بـا
درمان زودهنگام، می توان از م رگ بسیاری از بیماران جلوگیری کرد . همچنین شناخت علت زمینه ای ، پیـشگیری
این کسالت را میسرو ممکن می سازد . میزان بروز واقعی ترومبوز وریدی به طور دقیق مشخص نیست.
روش کار
این مطالعه توصیفی از آذر 1384 تا آذر ماه 1385 در بیماران مراجعه کننده بـه اورژانـس اعـصاب بی مارسـتان قـائم
(عج)، انجام شد.تمام بیمارانی که با علایم بالینی وجود افزایش فشار داخل جمجمـه و علائـم عـصبی روانـی مـبهم
همراه با ادم پاپی مراجعه کردند، بررسی شده و سی تی اسکن و ام آر آی مغزی برای آنان درخواسـت گردیـد. در
صورت شک به ترومبوز سینوسهای وریدی ، به وسیله ام آر ونوگرافی مغـز تـشخیص قطعـی داده شـده و بیمـاران
تحت بررسیهای تکمیلی و درمان قرار می گرفتند . اطلاعات با اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS تجزیـه و تحلیـل شـد.
بیماران بعد از ترخیص به مدت 3 هفته متوالی در درمانگاه اعصاب بیمارستان قائم(عج) ویزیت می شدند.
نتایج
از مجموع 20 بیمار مورد بررسی، 70 درصد مونث و 30 درصد مذکر بود که نسبت زن به مرد 2/3 به 1 بوده است.
میانگین سنی بیماران 30 سال بود. شایعترین تابلوی بالینی بیماران، سردرد بوده است . علل زمینه ای ایجـاد ترومبـوز
سینوسهای وریدی در بیماران فوق به ترتیب فراوانی عبارتند از: مصرف قرصهای ضد بارداری، دوران نفاس بعد از
زایمان، عفونت گوش میانی، سندروم نفروتیک و سوء مصرف کریـستال . در بررسـی ام آر آی و ام آر ونـوگرافی
بیماران مورد مطالعه، در20 درصد درگیری سینوس ساژیتال فوقانی به تنهایی، در 10 درصد درگیری سینوس لتـرال
به تنهایی، در 5 درصد درگیری سینوس سیگموئید و در 65 درصـد درگیـری سینوسـهای سـاژیتال فوقـانی و لتـرال
همزمان وجود داشت.
نتیجه گیری
ترومبوز سینوسهای وریدی را می توان از موارد مهم اورژانـس در نورولـوژی دانـست . در هـر بیمـار کـه بـا علائـم
افزایش فشار داخل جمجمه و یا علائم عصبی روانی مبهم ب ه ویژه همراه با ادم پـاپی مراجعـه نمایـد ، بایـد بـه فکـر
ترومبوز سینوسهای وریدی بود و با روشهای تشخیصی فرابالینی از جملـه ام آر آی و ام آرونـوگرافی بـه تـشخیص
بهنگام رسید و با عنایت به قابل درمان بودن بیمـاری، از بـروز عـوارض عـصبی پایـدار ، غیـر قابـل برگـشت و چـه
بسا کشنده بیماری جلوگیری نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain Venous Thrombosis

نویسندگان [English]

  • Karim Nikkhah 1
  • Payam Sasannejad 2
  • Mahmodreza Azarpazhoh 3
  • Morteza Saidi 3
  • Laila Afshar 4
1 Associate Professor of Neurology, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
2 Neurologist, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Neurology, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant of Neurology, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The First Cerebral vein thrombosis was reported in 1825. Early diagnosis is very important, because early treatment can prevent mortality in most eases. Also, cerebral vein thrombosis is preventable by finding the underlying etiology. True incidence of cerebral vein thrombosis is not predicative.
Materials and Methods
This descriptive study was performed from 2005 through 2006 on patients referred to Qaem Hospital neurological emergency ward. All of the patients with clinical feature of ICP rising were evaluated and underwent CT scan and MRI of brain. In cases suspicious to cerebral vein thrombosis, the disease was actually diagnosed with MR venography of brain, after discharge Patients were followed up every week for 3 weeks in neurological clinic of Qaem Hospital.
Results
From 20 evaluated patients, 70% were female and 30% were male, in which the ratio of F/M was 3/2. Patients mean age was 30 year. The most clinical feature was headache. Underlying etiologies in above patients were: OCP consumption, post partum period, media otitis, nephrotic syndrome and Crystal abuse. In MRI and MRV assays of studied patients, 20% had superior sagital sinus, 10% lateral sinus, 5% sigmoid sinus and 65% had superior sagital and lateral sinus involvement simultaneously.
Conclusion
In patients who refer having headache and papilla edema, cerebral vein thrombosis should be considered. Early diagnosis is achieved by precise diagnostic methods like MRI and MRV, and the prevention of severe irreversible and fatal side effects of disease with the early treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral vein thrombosis
  • Lateral sinus
  • Superior sagital sinus
1- Bousser MG, Barnett HJM. Cerebral venous thrombosis. In: Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM. Stroke.3rd
ed.Philadelphia: Churghill-Livingstone; 1998.p.623-642.
2- Biller J, Love B. Ischemic cerebrovascular Disease. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM. Neurology in clinical
practice. 4thed. Philadelphia: Butterworth-Heinemann; 2004.p.1243-1246.
3- Ropper AH, Brown RH. Adams and Victor’s Principle of Neurology. 8thed. New York: McGraw-Hill; 2005.p.734-738.
4- Fishman RA. Cerebral veins and sinuses. In: Rowland LP. Merriit Neurology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott
WillIams & Wilkins; 2005.p.338-341.
5- Dentali F, Gianni M, Growth MA. Natural history of cerebral vein thrombosis. Blood 2006; 108:1129-1134.
6- Black C, Kaye JA. Clinical risk factors for venous thromboembolus in users of the combined oral contraceptive .Br J
clin Phamacol 2002; 53: 637-640.
7- Raes Mc, Tranhoschulman S. Effect of patient sex on risk of recurrent venous thromboembolism . Ameta – analy.
Lancet 2006; 368: 371-378.
8 - Koster T, Small R. Oral contraceptive and venous thromboembolies. J Intermed 1995; 238:31-37.
9- Kapessidou Y, Vokaer M, Lavreys M, Bier JC, Boogaerts JG. Cases report. Cerebral vein thrombosis after
subarachnoid analgesics for labour. Can J Anaesth 2006; 53:1015-1019.
10- Wiste E, Sokinska W. Cerebral venous sinus thrombosis. Neurology 2006; 67: 814-819.