بررسی آلودگی با مایکوباکتریوم ها در ضایعات گرانولوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پوست، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 - دانشیار آسیب شناسی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشیار ایمنولوژی دانشکده پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیارمیکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

5 دستیار آسیب شناسی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
گرانولوم آنولر یک ضایعه آماسی گرانولوماتوز با اتیولوژی نامشخص می باشد،ارتباط اتیولوژیـک ایـن بیمـاری بـا
مایکوباکتریومها هنوز مورد بحث است، در این مطالعه توصیفی-مقطعی نمونه های گرانولوم آنولر از نظر آلودگی
با میکوباکتریومها بررسی شده اند.
روش کار
این مطالعه توصیفی – مقطعی به صورت گذشته نگر در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 84-1380 انجام شـده
است. نمونـه هـای پارافینـه گرانولـوم آنـولر موجـود در بایگـانی بخـش آسـیب شناسـی بیمارسـتان امـام رضـا (ع)
جمع آوری و بروش PCR مولتی پلکس با پرایمرهای 162 bpو 123 bp به ترتیب بـرای مـایکوبکتریوم بـ ه طـور
عمومی و توبرکولوزیس جستجو شدند ، بر روی این نمونه ه ا رنگ آمیزی زیل نلسون انجام شد .اطلاعات بالینی از
پرونده بیماران استخراج شد.
نتایج
38 نمونه از بیماران (31زن و7 مرد) با متوسط سن 42 سال مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. شـایعترین محـل ضـایعات
فوقانی و شایعترین نمای آسیب شناسی آماس گرانولوماتوز لنفو هیستیوسیتی با طرح انترستیسیل (فرم ناکامـل) بـود.
در رنـگ آمیـزی زیـل نلـسون تمـام نمونـه هـا از نظـر باسـیل اسـید فاسـت منفـی بـود. بـا PCR در یـک نمونـه
آمپلیفیکاسیون قطعه126 bpبه همراه 123 bpحاصل شد که بیانگر عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بـود .در
این مورد ضایعات وسیع در تمام اندام فوقا نی و خلف تنه وجود داشت و در آسیب شناسـی دارای سـلولهای ژانـت
فراوان (بر خلاف اشکال رایج بیماری) بود.
نتیجه گیری
عفونت با مایکوباکتریوم ها ممکن است همراه با برخی از انواع گرانولوم آنولردیده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma

نویسندگان [English]

  • Vahid Mashayekhi 1
  • Naser Tayebi 2
  • Mahmoud Mahmoodi 3
  • Kiarash Gazvini 4
  • Mahdi Mozooni 5
1 Assistant professor of Dermatology, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Dermatology, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Immunology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Microbiology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Resident of Pathology, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Granuloma Annulare (GA) is a granulomatous inflammatory lesion with unknown etiology. The etiologic relation between this disease and mycobacterium is still controversial. In this Descriptive-Cross sectional study, specimens of GA have been assessed for mycobacterium infection.
Materials and Methods
Paraffin embedded specimens of GA from archive of Pathology department of Emam Reza hospital, during 2001 to 2005, have been selected Multiplex PCR were done on them, with primers of 162bp and 123bp for mycobacterium in general and tuberculosis respectively.
Results
A total of 38 cases (31 female and 7 male) with the mean age of 42 years were found. The lesions were most commonly on upper extremities and the most common histological feature was lymphohistiocytic granulomatous inflammation of interstitial type (incomplete form of GA). With Zeil Nelson staining all cases were negative for acid fast bacilli. PCR In one case detected amplification of both 123 bp and 162 bp segments which were compatible with M. tuberculosis infection. This case had extensive lesions all over the upper extremities and back of the trunk and in histology it had a lot of giant cells which is not a usual finding in GA.
Conclusion
Mycobacterium may cause some types of GA lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granuloma annulare
  • Mycobacterium
  • PCR
  • Tuberculosis
1-Burns DA. Granuloma annulare. In: Burns T, Breathach, Cox N, Criffiths C. Rook,
s Textbook of dermatology. 7th ed .
London: Blackwell science; 2004.p.57.109-119.
2- Winkelmann RK. The grannuloma annulare phenotype and tuberculosis. J Am Acad dermatol 2002; 46:948-952.
3-Herron M, Florell S.Disseminated granuloma annulare accompanying mycobacterium tuberculosis lymphadenitis. Int
J Dermatol 2004; 43: 961-963.
4-Ferrara G, Connone M, Scalvenzi M, Delfino M, Staibano S, De Rosa G, et al. Facial granulomatous diseases: a
study of four cases tested for the presence of mycobacterium tuberculosis DNA using nested polymerase chain reaction.
Am J Dermatopathol 2001; 23: 8-15.
5- Barr LK, Lowe L,Su LD.Lyndon D.mycobacterium marinum infection simulating intersititial granuloma annulare a
report of two case annulare. Am J Dermatopathol 2003; 25:148-151.
6-Bartralot R, Pujol RM, Garcia–Patos V, Sitjas D, Martin–Casabona N, Coll P, et al. Cutaneous infections due to
nontuberculous mycobacteria: histopathological review of 28 cases. Comparative study between lesions observed ib
innunosuppressed patients and normal hosts. J Cutan Pathol 2000; 27:124-129.
7-Tsai T, Chen G-S, lan L-H, Lan E. Cutaneous tuberculid clinically resembling generalized granuloma annulare. Clin
Exp Dermatol 2007; 32:450-451.
8-Houcke–Bruge C, Delaporte E, Catteav B, Martin D, Lassoll E, Piette F. Gronuloma annulare following BCG
vaccination. Ann Dermatol Venereol 2001; 128:541-544.
9- Senturk N, Sahin S, Kocagoz T. Polymerase chain reaction in cutaneous tuberculasis: is it a reliable diagnostic
method in paraffin – embedded tissues. Int J Dermatol 2002; 41: 863-866.
10- Park D, Kim J, Choi K, Lee J, Lee C, Sol M, et al. Comparison of polymerase chain reaction with histopatologic
features for diagnosis of tuberculosis is formalin – fixed, paraffin – embedde of histologic specimens. Arch Pathol Lab
Med 2003; 127:326-330.
11- Yang B, Koga H, Ohno H, Ogawa K, Hossain MA, et al. Detection of mycobacterium tuberculosis in preserved
tuberculous lymph nodes by polymerase chain reaction. Tohoku J Exp Med 1998; 184:123-131.