بررسی صحت فاکتور حفاظت در برابر نور خورشید (SPF) برخی از کرم های ضد آفتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماری های پوست، دانـشگاه علـوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 متخصص بیماری های پوست، مشهد، ایران

3 - دانشیار بیماری های پوست، دانـشگاه علـوم پزشکی مشهد، بیمارسـتان قـائم (عـج)، مـشهد، ایران

4 استادیار فارماسوتیکس

5 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه
شیوع پیری پوست و سرطان های پوست وابسته به آفتاب در بسیاری ازنقاط جهان افزایش یافته است. برای کاهش
آسیب پوستی و سرطانهای پوستی ناشی از آفتاب، پیشگیری اولیه که یک جزء مهم آن استفاده از محصولات
ضد آفتاب می باشد توصیه می شود. در حال حاضر علاوه بر ضد آفتاب های خارجی، ضد آفتاب های داخلی هم
به بازار عرضه شده اند. با توجه به نگرانی و تشویش های موجود در مورد صحتSPF ذکر شده بر محصولات
ایرانی، این مطالعه به منظور ارزیابی صحت این محصولات انجام شد.
روش کار
این مطالعه مداخله ای در کلینیک پوست بیمارستان امام رضا (ع) در فاصله زمانی 1386 – 1385 انجام شد. از بین
داوطلبین سالم با انواع پوستی I تا III ابتدا 25 نفر وارد مطالعه شدند و برای هر ضد آفتاب 10 نفر برای 2کرم
ضدآفتاب X و Y مطالعه را به پایان رساندند. و طی 3 روز با کمک دستگاه فوتوتراپی UV 800K با لامپهای
UV-skintest ،UVB و UV-meter ساخت شرکت Waldmann آلمان؛ تستها و بررسی ها انجام شد.
ابتدا حداقل دوز اریتم زا بدون پوشش ضد آفتاب (Minimal erythemal dose Un-protected =MEDup) ،
مورد اندازه گیری قرار گرفت و سپس بر اساس آن و همچنین با توجه بهSPF= 30 محصولات ضدآفتاب داخلی
موردآزمایش، حداقل دوز اریتم زایی با پوشش ضدآفتاب Minimal erythemal dose protected)
(MEDp= از فرمول SPF= MEDp/ MEDup به دست آمد. داوطلب در معرض این مقدار دوز (MEDp) و
همچنین 85% این مقدار قرار می گرفت وسپس 24 ساعت بعد، این دو ناحیه از لحاظ اریتم پوستی بررسی می شد.
اگر در حداقل90% داوطلبین، صحتSPF درست ارزیابی می گردید، نتیجه کلی آزمایش برای کرم مربوطه
"درست" قلمداد می شد. تایید درستی شرایط آزمایش، طبق پروتکل های استاندارد بررسی SPF) انجام شد.
نتایج
73/09±15/6 بود. نتایج 2 همه داوطلبین مرد بودند و میانگین سنی آنها 33/5±8/51 بود. میانگین MEDو mj/cm
نهائی هر دو محصول "درست" ارزیابی شد . نتیجة لوسیون استاندارد نیزدر تمام این داوطلبین "درست" بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، می توان به مردم و همچنین پزشکان در خصوص قابل اعتماد بودن SPF نوشته شده بر
حد اقل تعدادی از محصولات ایرانی اطمینان خاطرداد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of (Sun Potection Factor) SPF Accuracy of Some Sunscreens

نویسندگان [English]

  • Masoud Maleki 1
  • Mohammad Ebrahimirad 2
  • Pouran Layegh 3
  • Shiva Golmohammadzadeh 4
  • Bita Safaie 5
1 Associated Professor ofDermatology, Mashhad University of Medical Sciences, EmamReza HospitalMashhad, Iran
2 Dermatologist,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 AssociatedProfessorofDermatology, Mashhad University of Medical Sciences,Ghaem Hospital,Mashhad, Iran
4 Assistant ProfessorofPharmaceutics, School of pharmacy, Mashhad, Iran
5 General Practitioner
چکیده [English]

 
 
Introduction
 
The prevalence of photo-aging and skin cancers has been increasing in many parts of the world. To reduce cutaneous photodamage and skin carcinogenesis, primary prevention that an integral component of it is the use of sunscreens is recommended. The aim of this study was assessment of SPF accuracy in some Iranian sunscreens.
 
Materials and Methods
 
Among healthy individuals with skin types Ι to III, 25 volunteers enrolled, but finally ten persons for two sunscreens "X" and"Y" completed the study.
 
Candidates were tested during three days using phototherapy UV 800 K with UV B lamps, UV skin-tester and UV-meter (Waldman Company, Germany). Minimal erythemal dose in unprotected areas of the skin (MEDup) was initially measured and then in protected areas (MEDp) was determined, according to the MEDup amount and national sunscreens´ SPF label (SPF=30).
 
Volunteer was exposed to his own MEDp and also 85% of it, after 24 hours, the two areas were examined for erythema. The final test result declared "correct", for the tested cream, if the accuracy of the SPF was confirmed in at least 90% of volunteers. The accuracy of test was confirmed according to SPF assessment standard protocol.
 
Results
 
All the candidates were male with mean age of 33.5±8.51 yrs. The MED mean was 73/09±15/6 mj/cm2. Final results declared "correct" for both products. In addition, the standard lotion test result was "correct" for all candidates.
 
Conclusion
 
According to the results, we can assure people and physicians about reliability of labeled SPF, at least in some of the national products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimal Erythemal Dose
  • Sun Protection Factor (SPF)
  • Sunscreen
1- Hawk JLM, Young AR, Ferguson J. Cutaneous Photobiology.In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C. Rook’s
Textbook of Dermatology. 7th ed. Oxford: Blackwell science; 2004.p.24.1-24.24.
2- Coopman SA, Gramyn M, Gonzalez-Serva A, Glogau R. Photodamage and photoaging. In: Arndt KA, leBoit PE,
Robinson JK, Wintroub BU. Cutaneous Medicine and Surgery. 1st ed, Philadelphia: W.B.Sunders company; 1996
.p.732-747.
3- Pathak MA, Fitzpatrick TB. Preventive treatment of sunburn, dermatoheliosis, and skin cancer with sun-protective
Agents. In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Austen KF. Dermatology in general medicine. New
York: McGraw-Hill; 1999.p.1700-1704.
4- Wilkinson JB, Moore RJ. Harryos cosmeticology. London : Longman scientific & Technical ;1996.p.231-560.
5- Sunscreen drug products for over-the-counter human use; final monograph.Food and Drug Administration,
HHS.Final rule. Fed Regist 1999; 64:27666-27693.
6- Golmohammad zade Sh. Formulation and characterization of liposomes containing octyl methoxycinnamate as a
sunscreen.PHD thesis, Pharn macy School, Mashad University of Medical Sciences, 1385.
7- Eide MJ, Weinstock MA. Public health challenges in sun protection. Dermatol Clin 2006; 24:119-124.
8- Nash JF. Human safety and efficacy of ultraviolet filters and sunscreen products. Dermatol Clin 2006; 24:35-52.
9- Aging PP, Edmond SH. Testing high SPF sunscreens:a demonstration of the accuracy and reproducibility of the
results of testing high SPF Formulation by Two methods and a different testing sites. 2002; 18:169-174.
10- Australian/New Zeland Standard, Sunscreen products, Evaluation and classification.AS/NZS 2604; 1998:1-32.
11- Ferguson J ,Brown M. Collaborative development of a sun protection Factor test methods: a proposed European
standard. Int J cosm Sci 1996; 162:203-218.
12- Damian DL ,Halliday GM ,Barneston R. Sun protection factor measurement of sunscreens in dependent on minimal
erythema dose .Br J Dermatol 1999;141:502-507.
13- Morgani P Fabrizi G. New data on skin photoprotection. Int J Cosm Sci 2000; 22:305-312.
14- Ghalamkar pour F, Amir javanbakht M, Tousi P, Dehghan M. Comparing the efficacy of Lutsine and Seagull
sunscreens in prevention of sunburn. Pajuhande 2000; 5:227-232.
15-Gheravi M, Tavakoli N, Pardakhti A, Baghaee zade N. Comparing two in-vitro methods for sun protection factor of
some commercial sunscreen. Research in Medical Sciences. J Isfahan univ Med Sci 2000; 2:48-53.