مقایسه ی میزان تفاوت بین رفرکشن سیکلوپلژیک و غیر سیکلوپلژیک در گروههای مختلف سنی « مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)، مشهد، ایران

2 استادیار فلوشیپ استرابیسم و اکولوپلاستیک، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)، مشهد، ایران

3 - دانشیاردکترای آمار حیاتی

4 - دانشجوی کارشناسی ارشد بینایی سنجی

چکیده

مقدمه
هنگام تعیین مقدار عیوب انکساری ، تطابق چشم یک عامل مداخله گر محسوب می شود. عمل سـیکلوپلژی، بـه
معنی استفاده از یک داروی سیکلوپلژیک به منظور فلج نمودن تطابق، جهت تعیین مقـدار دقیـق عیـوب انکـساری
چشم است. این مطالعه با هـدف مقایـسه ی میـزان تفـاوت بـین رفرکـشن سـیکلوپلژیک و غیـر سـیکلوپلژیک در
گروههای مختلف سنی و نیز بررسی تاثیراحتمالی سـه عامـل جـنس، شـغل و نـوع عیـب انکـساری بـر میـزان ایـن
اختلاف انجام شده است.
روش کار
این مطالعه مقطعی با الگوی همبستگی بر200 فرد (400 چشم)، 59-2 ساله، در بیمارستان چشم پزشکی
خاتم الانبیاء (ص) مشهد در سال 1387 انجام شد. برای هر بیمار ابتدا رفرکشن غیر سیکلوپلژیک توسط دستگاه
اتورفرکتومترTOPCON KR 8800 انجام شد. پس از انجام عمل سیکلوپلژی، رفرکشن سیکلوپلژیک (CR)
توسط همان دستگاه صورت گرفت. داوطلبین به شش گروه سنی تقسیم بندی شدند و معادل اسفریک تغییرات
عیوب انکساری افراد قبل و بعد از انجام رفرکشن سیکلوپلژیک، با هم مقایسه گردید. همچنین تاثیر متغیرهای
جنس، شغل و نوع عیب انکسار بر بروز این تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز به صورت
پرسشنامه ای تکمیل شد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از آزمون
های آنوا و تی تست برای بررسی اختلاف و تطابق آزاد شده در دو چشم استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از معاینه ی400 چشم مورد مطالعه، با میانگین سنی20/11±15/50 نشان داد که مقدار تطابق آزاد شده
و نیز میانگین تفاوت رفرکشن سیکلوپلژیک و غیرسیکلوپلژیک، در گروههای سنی مختلف (49-2 سال) تفاوت
معنی داری داشت (p<0/001)، تنها در گروه سنی 59-50 سال، قبل و بعد از انجام، اختلاف معنی داری درمیزان
عیوب انکساری مشاهده نشد (p=0,082 برای چشم راست و p=0/34 برای چشم چپ). مقدار تطابق آزاد شده
توسط داروی سیکلوپنتولات، بین دو گروه افراد دوربین و نزدیک بین، در هیچ یک از گروههای سنی اختلاف
معنی داری نداشت (p>0/10 برای هر چشم). در گروههای سنی مختلف، بین دو جنس مذکر و مونث تفاوت
معنی داری از نظر تغییرات عیوب انکساری، قبل و بعد از انجام رفرکشن سیکلوپلژیک، دیده نشد
(p>0/10). بین حرفه ی افراد و مقدار تطابق آزاد شده بر اثر سیکلوپنتولات رابطه ای وجود نداشته و این دو از
یکدیگرمستقل اند (به ترتیب برای چشم راست و چپ : p=0/45 وp=0/20).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، مقدار تطابق آزاد شده بر اثر داروی سیکلوپلژیک (سیکلوپنتولات)، بین گروههای
سنی مختلف تفاوت معنی داری داشته و با افزایش سن کاهش می یابد، به طوری که در سنین 59-50 سال این
مقدار بسیار ناچیزمی باشد. همچنین دوربین یا نزدیک بین بودن افراد، جنسیت و حرفه ی آنها تاثیری بر مقدار
تطابق آزاد شده براثر عمل سیکلوپلژی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Level of Difference between Cycloplegic and Noncycloplegic Refraction in Different age Groups

نویسندگان [English]

  • Abbas Kargozar 1
  • Ali Akbar Saber moghaddam 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
  • Samira Hassan Zadeh 4
1 Associate Professor of Ophthalmology, Khatam Al-Anbia Hospital, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor and Fellowship of Strabism and Echoloplastic, Khatam Al-Anbia Hospital, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Bio-Statistic, Ghaem Hospital, Mashhad, Iran
4 Master of Science (MSc) Student in Optician
چکیده [English]

Introduction
The goal of this study was to compare the level of difference between cycloplegic and noncycloplegic refraction in different age groups.
Materials and Methods
This correlation study was performed on 400 eyes of 200 participants in Khatam Al-Anbia hospital. For all participants, non cycloplegic refraction was done. Cycloplegia was performed, using Cyclopentolate 1%. Then cycloplegic refraction was done with the same autorefractometer. The amount of accommodation suppressed by the drug and possible effects of age, gender, type of refractive error and occupation on this amount was compared in different age groups. SPSS ver.13 statistical software was used for data analysis. P-value less than 0.05 considered as significant.
Results
Average age of participants was 20.11±15.50 (range 2-59). The amount of accommodation suppressed by cyclopentolate 1% was significantly different among various age groups (p<0.001). The amount of accommodation suppressed by Cyclopentolate 1% showed no difference between myopic and hyperopic patients in any age groups (p>0.10 for each eye). Also, there was no correlation between occupation, sex and the amount of accommodation suppressed during cycloplegia (p=0.45 and p>0.10 respectively).
Conclusion
Cycloplegic refraction is an effective procedure for patients under 50 years old. The type of refractive error, sex and occupation had no effect on the amount of accommodation suppressed by Cyclopentolate 1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accommodation
  • Cycloplegic refraction
  • Cyclopentolate
  • Spherical equivalent
1- Schimitzek T, Legreze WA. Accuracy of a new photorefractometer in young and adult patients. Greafes Arch Clin
Exp Ophthalmol 2005; 243:637-45. Epub 2005 Jan.
2. Manny RE, Shin JA, Zadnik K, Kleinstain RN, Mutt Do. Cycloplegia in African- American children. Optom Vis Sci
1999; 76:102-107.
3. Salveson S, Kohler M. Precision in automated refraction. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991; 69: 338-41.
4. Gao l, Wang J, Zhuo X, Yan M, Yan K, Xue B. Effect of ocular accommodation on refractive components in
children . Jpn J Ophthalmol 2002; 18:208-213.
5. Gao l, Zhuo X, Kwok AK, Yun M, Wang J. The change in ocular refractive components after cycloplegia in
children. Jpn J Ophthalmol 2002; 46:293-298.
6. Yee-Fong C, Al-Hong C. A comparison of autorefraction and subjective refraction with and without cycloplegia in
primary school children. Am J Ophthalmol 2006; 14:68-74.
7. Surya Kumar R, Bobien WR. The manifestation of non-cycloplegic refractive state in preschool children in
dependent on autorefractor design. Optom Vis Sci 2003; 80:578-586.
8. Manny RE, Hussein M, Sheiman M, Kurtz D, Niemann K, Zinzer K. Tropicamide (1%): an effective cycloplegic
agent for myopic children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42:1728-1735.
9. Hamasaki I, Hasebe S, Kimura S, Miyata M, Ohtsuki H. Cycloplegic effect of 0.5%tropicamide and
0.5%phenylephrine mixed eye drops: objective assessment in Japanese schoolchildren with myopia. Jpn J Ophthalmol
2007; 51:111-115.
10. Konstantopoulos A, Yadegarfar G, Elgohary M. Near work, education, family history, and myopia in Greek
conscripts. Eye 2007; 12: 34-38.
11. Wensor M, McCarty CA, Talor HR. Prevalence and risk factors of myopia in Victoria, Australia. Arch Ophthalmol
1999; 117:658-663.
12. Garcia Serrano JL, Lopez R, Mylonopoulos Caripidis T. Variables related to the first presbyopia correction. Arch
Soc Esp Oftalmol 2002; 77:597-604.
13.Wong TY, Foster PJ, Johnson GJ, Seah SK. Education, socioeconomic status, and ocular dimensions in Chinese
adults: the Tanjong Pagar Survey. Br J Ophthalmol 2002; 86:963-968.