بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد هماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

مقدمه
 
کمبود کوبالامین و فولات در سالمندان شایع است. معرفی یک نقطه برش برای تخمین کمبود کوبالامین و فولات در حدود پایین و بینابینی قبل از بروز علایمآنمی، عصبی ادراکی و روانی در سالمندان ضروری به نظرمی رسد.
 
روش کار
 
در این مطالعه تحلیلی- توصیفی در سال 1385،280 سالمند بالای 65 سال از مناطق 12 گانه شهر مشهد در بیمارستان امام رضا (ع) پذیرش شدند. توسط پزشک عمو می معاینات فیزیکی به عمل آمد وسایر اطلاعات توسط پرسشنامه تکمیل گشت. کوبالامین و فولات سرم به روش رادیو ایمنواسای اندازه گیری شد.برای 76 سالمند که دارای کوبالامینpg/ml 120- 450 و فولات ng/ml5/1-7 و فاقد مداخله گرهای هموسیستئین بودند، هموسیستئین سرم به روش الایزا اندازه گیری شد. با نرم افزار ُSPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.
 
نتایج
 
7/48% سالمندان هیپرهموسیستئینمی(mol/lµ 15>) داشتند. هموسیستئین با کوبالامین (011/0=p) و فولات (044/0=p) ارتباط منفی معنی دار ی داشت. بر اساس هیپرهموسیستئینمی، نقطه برش برای کمبود کوبالامین و فولات به ترتیب pg/ml 330> و ng/ml5/6> بود. شیوع کمبود کوبالامین درحدود مارژینال (pg/ml 330 -122) برابربا 8 /51 % و در حدود کم (pg/ml 122 <) برابر با 7/22% بود. شیوع کمبود فولات در حدود مارژینال (ng/ml5/6-1/3) برابر با 2/64% و در حدود کم (ng/ml3<) برابر با 7/16% بود.
 
نتیجه گیری
 
بر حسب تعریف نقطه برش، شیوع کمبود کوبالامین و فولات در سالمندان بالاخص در حدود مارژینال بیشتر از آنچه گزارش می شود، بود. لذا پیشنهاد می گردد قبل از بروز علائم کمبود و سایر خطرات ناشی از هیپرهموسیستئینمی، سالمندان در فواصل مناسب غربالگری شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Folate and Cobalamin Deficiency in Elderly by Determining a Cut-off Point with Laboratory Markers

نویسندگان [English]

  • Abbas Shirdel 1
  • Lida Manavifar 2
  • Amireh Njat Shokohi 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
  • Monireh Mahjoub 5
1 Associate Professor of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Master science of hematology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of biochemistry and nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of health and social medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Lecturer of Para-medical faculty, Zahedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
 
Prevalence of folate and cobalamin deficiency in elderly is high. Determining a cut off point forlow and marginal levels of folate and cobalamin deficiency before development of anemia or neurocognitive presentations in elderly is essential.
 
Materials and Methods
 
In this cross-sectional study 280 persons above 65 years old in the twelve regions of Mashhad city were admitted to Emam Reza (pbuh) hospital. They were physically examined by a general practitioner. Other data were obtained by questionnaire. Serum cobalamin and folate level were analyzed by RIA method. 76 persons, who had cobalamin of 120-450 pg/ml and folate of 1.5-7 ng/ml without any interfering factor for homocystein (Hcy) measurement (creatinin>1.5g/dl, cigarette smoking and consuming certain kind of drugs) were analyzed for serum homocystein by Elisa method. All collected data was statistically analyzed by SPSS software.
 
Results
 
48.7% of elderly had hyperhomocysteinemia. Hcy was inversely correlated with cobalamin (p=0.001) and folate below cut off point (p=0.044). For Hcy>15 mol/lµ, cut off points for cobalamin and folate deficiency were  
Conclusion
 
According to definition of cut off point, Prevalence of cobalamin & folate deficiency especially in marginal levels was higher than which is recorded. It is recommended that before development of signs and symptoms and other complications of hyperhomocysteinemia, all elderly patients undergoes screening for cobalamin and folate deficiency in appropriate intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutoff point
  • Cobalamin
  • Elderly
  • Folate
  • Homocystein