بررسی موارد همراهی هیپرپاراتیروئیدیسم در بیماران کاندیدای عمل جراحی تیروئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی، بیمارستان امام رضـا (ع)، مشهد، ایران

2 دسـتیار جراحـی عمـومی، بیمارسـتان امـام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
انجام عمل جراحی در ناحیة گردن، مانند اعمال مربوط به غده تیروئید، عمل جراحی مجدد را به علت پاتولوژی
پاراتیروئید بسیار دشوار میسازد، لذا تشخیص قبلی و انجام همزمان هر دو عمل از لحاظ کاهش شیوع بیماری،
سهولت عمل و نیز کاهش هزینهها بسیار سودمند میباشد.
روش کار
این مطالعه توصیفی بر کلیه بیماران نیازمند به جراحی تیروئید در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) و امید از
بهمن ماه 1382 لغایت بهمن ماه 1384 انجام شد. ابتدا بر اساس شرح حال، معاینه، یافته های پاراکلینیک و عمل
جراحی برای هر بیمار یک فرم اطلاعات تکمیل گردید. علاوه بر آزمونهای مربوط به تیروئید، مقادیر PTH و Ca
نیز اندازهگیری و در صورت بالا بودن، اسکن MIBI پاراتیروئید انجام شد. در نهایت مطالعه بر 150 بیمار انجام
گرفت. در جریان عمل نیز غدد پاراتیروئید اکسپلور و در صورت غیرطبیعی بودن، برداشته شده، جهت پاتولوژی
ارسال گردید. اطلاعات به دست آمده براساس آزمون های آماری کای دو تجزیهو تحلیل شد.
نتایج
در بررسی مجموع 150 بیمار مورد مطالعه شامل20% مرد و 80% زن، تودة گردنی در 98% ,علائم بالینی پرکاری
تیروئید در 6/7% ,و تنگی نفس در 4% بیماران وجود داشت. شایعترین پاتولوژی تیروئید، گواتر مولتی ندولر
(55/4%) و سپس کانسر پاپیلری (26%) بود. توده پاراتیروئید در 5 مورد (3/3%) از بیماران حین عمل مشاهده
گردید که پاتولوژی آن در 4 نفر (80%) آدنوم پاراتیروئید گزارش شد. در دو گروه واجد و فاقد آدنوم پاراتیروئید
میزان وجود هایپرکلسمی به ترتیب 100%و 95/2% ، هایپوفسفاتمی 100% و 97/9% ، افزایش 100 PTH% و 30/1%
لمس توده حین عمل100% و 0/7%، و اسکن مثبت پاراتیروئید 100%و 30/8% بود.
نتیجهگیری
بر اساس آزمونهای آماری هایپرکلسمی و هایپوفسفاتمی شاخص مناسبی برای پیشگویی وجود آدنوم پاراتیروئید در
بیماران با تودة تیروئیدی نبود, اما افزایش PTH, لمس پاراتیروئید حین عمل و اسکن پاراتیروئید شاخصهای
مناسبی برای پیشگویی وجود آدنوم پاراتیروئید در بیماران با تودة تیروئیدی تلقی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening for Coexistence of Hyperparathyroidism in Patients who are Candidate for Thyroidectomy

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mehrabi Bahar 1
  • Farid Eskandari 2
1 Associate Professor of General Surgery, Emam Reza Hospital Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Resident of General Surgery, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Re-exploration of the neck after pervious neck surgery such as thyroidectomy may be too difficult. So diagnosis of coexisting pathologies before the first surgical intervention makes the operation more convenient and decreases morbidity and costs.
Materials and Methods
Thyroid function tests and serum Ca and PTH measurement were done in all patients who were candidate for thyroid surgery in Mashhad University of Medical Sciences from Jan 2004 to Jan 2006.
MIBI scan was also performed in those with high Ca or PTH. Parathyroid glands exploration was done during surgery and grossly abnormal glands were sent for pathologic study.
Results
Among 150 patients, 20% were male and 80% were female. Cervical mass was seen in 98%, hyperthyroidism signs were reported in 6.7% and dyspnea in 4%. Multinodular goiter (55.4%) and papillary carcinoma (26%) were common pathologies. Parathyroid mass was detected in 5 patients (33%) during surgery which was parathyroid adenoma in 4 cases (80%). In patients with and without parathyroid adenoma, the rate of hypercalcemia were 100% and 95.2%, hypophosphatemia 100% and 97.9%, increased PTH 100% and 30.1%, intraoperative parathyroid mass palpation 100% and 0.7%, and positive parathyroid scan 100% and 30.8% respectively.
Conclusion
We suggest that hypercalcemia and hypophosphatemia are not useful indicators for prediction of parathyroid adenoma in patients with thyroid mass but increased PTH, intraoperative parathyroid palpation and parathyroid scan are accurate indicators for prediction of parathyroid adenoma in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyperparathyroidism
  • Thyroid
  • Thyroidectomy
1-Lal G, Clark H. Thyroid, parathyroid and adrenal .In: Brumicardi C, Andersen D, Billiar R, Dunn L, Hunter G,
Pollock E. Schwartz’s principles of surgery. 8th ed. New York: Mc Graw-Hill; 2005. p.1434-48.
2- Lin SD, Tu ST, Hsu SR, Chang JH, Yang KT, Yang LH. Synchronous parathyroid and papillary thyroid carcinoma. J
Chin Med Assoc 2005; 68:87-91.
3- Sianesi M, Del Rio P, Maria FA, Iapichino G, Giuseppe R. Hyperparathyroidism associated with thyroid pathology.
Am J Surg 2003; 25:197-202.
4- Meshikhes AW, Butt SA, Al-Saihati BA. Combined parathyroid adenoma and an occult papillary carcinoma. Saudi
Med J 2005; 26:361.
5- Kosem M, Algun E, Kotan C, Harman M, Ozturk M. Coexistent thyroid pathologies and high rate of papillary cancer
in patients with primary hyperparathyroidism: controversies about minimal invasive parathyroid surgery. Acta Chir
Belg 2004; 104:568-571.
6- Beus KS, Stack BC Jr. Synchronous thyroid pathology in patients presenting with primary hyperparathyroidism. Am
J Otolaryngol 2004; 25:308-312.
7- Miani C, Bracale AM, Bresadola V, Motz E. Concomitant primary hyperparathyroidism, Graves' disease and vitamin
D deficiency. Acta Otorhinolaryngol Ital 2003; 23:199-202.
8- Lumachi F, Marzola MC, Zucchetta P, Tregnaghi A, Cecchin D, Bui F. Hyperfunctioning parathyroid tumours in
patients with thyroid nodules. Sensitivity and positive predictive value of high-resolution ultrasonography and 99mTcsestamibi
scintigraphy. Endocr Relat Cancer 2003; 10:419-423.