مقایسه اثر آلفا بلوکرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگهای حالب پس از سنگ شکنی برون اندامی (ESWL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، تهران، ایران

2 استادیار ارولوژی، بیمارستان 5 آذر گرگان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، گرگان، ایران

4 متخصص اورولوژی، بیمارستان 5 آذر، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه
مبتلایان به سنگ کلیه نسبت به جمعیت موجود جامعه از درصد بالایی برخوردارند. هدف از مطالعه تعیین و
مقایسه مدت زمان دفع سنگ،شدت درد ،میزان مصرف مسکن و روزهای از کارافتادگی بعد ازESWL در سه
گروه A,B,C می باشد.
روش کار
در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 240 بیمار با معیار ورود بیماران دارای سنگ با قطر 20 -5 میلـی متـر و معیـار
خروج اعتیاد به مواد مخدر وارد مطالعه گردیدند . کلیه بیماران واجد شرایط به روش تـصادفی سـازی بـا بلوکهـای
شش تایی و به صورت دو سو کور در یکی از سه گروه درمانی A و B و C قرار گرفتند.گروه A یا کنترل: شامل
بیمارانی هستند که درمان روتین را که شامل شیاف دیکلوفناک100 میلی گرم شبها 1 عدد و قرص دیکلوفناک 25
میلی گرم روزی 3 عدد به همراه هیدراسیون (هیدراسیون بـه طـور نـسبی یعنـی حـداقل سـاعتی یـک لیـوان آب
بنوشد) می باشد گروه (B) : شـامل بیمـارانی اسـت کـه بـه آنهـا عـلاوه بـر درمـان روتـین روزانـه 0/4 میلـی گـرم
تامسولوسین تجویز می شود . گروه (C) : شامل بیمارانی است که بـه همـراه درمـان روتـین روزانـه 2 میلـی گـرم
ترازوسین استفاده کردند. سپس بیماران تا سه ماه و در طی سه ویزیت پیگیری شدند.
نتایج
درصد دفع سنگ در گروه تامسولوسین (85/5%) نسبت به دو گروه80) A%) و گروه 83/8) C%) بیشترین و،
میانگین زمان دفع سنگ در گروه کنترل با 14/9 روز نسبت به دو گروه 12/1) B روز) و گروه 12/2) C روز)
بیشترین میزان بود. شدت درد بر اساس نمودار VAS در تامسولوسین (4/7) کمترین، در حالی که در گروه C
،5/2 و در گروه5/5 ،A گزارش شد و مصرف مسکن تزریقی در گروه α بلوکر های B و 4) C نفر و 2 نفر)
کمتر از گروه کنترل (8 نفر) بود. البته در هیچکدام از این موارد ذکر شده از لحاظ آماری اختلاف معنی داری
وجود نداشت.
نتیجه گیری
α بلوکرها سمپتومهای مرتبط با درد را در بیماران بعد از سنگ شکنی برون اندامی کاهش می دهند ولی در دفع
سنگ تأثیری ندارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between efficacy of Tamsulosin and Terazosinin alpha-adrenergic blockers in spontaneous passage of ureter stones after ESWL (A double blind clinical trial)

نویسندگان [English]

  • Pardis Pedram 1
  • Hamid Reza Tajari 2
  • Abbas Ali Keshtkar 3
  • Behroz Ghazi Moghadam 4
  • Aref Amidi 4
1 Assistant Professor of Urology, 5 Azar Hospitals, Gorgan, Iran
2 General Practitioner, Gorgan, Iran
3 Epidemiologist, Gorgan, Iran
4 Urologist, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nephrolithiasis has a high prevalence in population. Our objective was to compare time of stone passage, severity of pain, frequency of the use of analgesics and the course of disability between groups A, B and C.
Materials and Methods
In this randomized controlled trial study, 240 patients were selected .inclusion criteria was all patient with 5-9mm stone diameter, and exclusion criteria was opium addiction. All of patients were categorized in 3 groups with Block Balance Randomize and double blind method. Each group consisted of 80 persons. In group A (i.e. control group) patients were given daily Diclofenac suppositories of 100mg and Diclofenac tablets of 25mg.In group B patients were given Tamsulosin tablets of 0.4 mg in addition to routine treatment and in group C patients were given Terazosin tablets of 2 mg in addition to routine treatment.
Patients were visited three months after lithotripsy.
Results
The rate of ureteral stone passage in group B (85.5%)was more than group A (80%) and group C (83.3%), the mean expulsion time group A with 14.9 days was more than group B (12.1 days) and group C (12.2 days),also severity of pain on the basis of VAS chart in group B (4.7) less than group A (5.5) and C (5.2), extra analgesic requirement in α blockers group (B:4 patients and C:2 patients) less than control group (8 patients), and all of these were non significantly different
Conclusion
α blockers are decrease symptoms of pain and no effective response on expulsion of stones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α adrenergic receptors' antagonist
  • ESWL
  • nephrolithiasis
  • Tamsulosin
  • Terazosin
1- Stoller ML. Urinary stone disease. In: Tangho EA, McAninch JW,editors. Smith’s General Urology 16th. USA: Mc
Graw Hill; 2004.p.256-268.
2- Pearle MS, Lotan Y. Urinary lithiasis:Etiology ,epidemiology,and pathogenesis. In:Wein AJ,editor in chief. Kavoussi
LR, Novik AC, Partin AW, Peters CA, editors. Campbell Walsh urology. 9th ed. Philadelphia:Tina Rebane;2007.
P.1451-1455.
3- Moe OW. Kidney stone:Pathophysiology and medical management. Lancet 2006;367:333-44.
4- Gettman.Renal stone epidemiology in Rochester,Minnesota:An update. Kidney Int 2006; 69:760-764.
5-Porpiglia F, Ghignone G, Fiori C,Fontana D, Scarpa RM. Nifedipine versus Tamsulosin for the management of lower
ureteral stones. J Urology 2004; 172:568-571.
6- Levy FL, Adams-Huet B, Pak CY. Ambulatory evalution of nephroithiasis: an update of a 1980 protocol. Am J Med
1995; 98:50-9.
7- Lingeman JE, Matlaga BR, Evan AP. Surgical management of upper urinary tract calculi. In: Wein AJ, editor in
chief. Kavoussi LR, Novik AC, Partin AW, Peters CA, editors. Campbell-Walsh uro logy. 9th ed. Philadelphia:Tina
Rebane;2007. p:1451-1455.
8-Dellabella M, Milanese G, Muzzonigro G. Efficacy of Tamsulosin in the medical management of juxtavesical
ureteral stone. J Urol 2005 ;170:2202-2205.
9- Perez Garnelo MT, Mora M, Extramiana J, González P, Mañas A, Castro M, Navarro J, et al. Extracorporeal
lithotripsy for urolithiasis:retrospective study of 277 patients. Actas Urol Esp 1994; 18:17-22.
10- Lam HS, Lingeman JE, Barron M, Newman DM, Mosbaugh PG, Steele RE, Knapp PM, et al. Staghorn
caculi:analysis of treatment results between initial percutaneous nephrostolithotomy and extracorporeal shock wave
lithotripsy monotherapy with reference to surface area. J Urol 1992; 147:1219-1225.
11- Streem SB,Yost A, Mascha E. Clinical implications of clinically insignificant stone fragments after extracorporeal
shock wave lithotripsy. J Urol 1996; 155:1186-1190.
12 -Hara Y, Kohri K, Takada M, Kodama M, Ihikawa Y, Kurita T. Study of factors requiring more than two ESWL
treatments. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 1992; 83:1124-1129.
13- Zoqovic J. Extracorporeal shock wave lithotripsy:Prophyaxis,complications and therapy. Srp Arh Celok Lek 1997;
125:345-348.
14- Dellabella M, Milanese G, Muzzonigro G. Randomized trial of the efficacy of Tamsulosin,Nifedipine and
Phloroglucinol in medical expulsive therapy for distal ureteral calculi. J Urol 2005; 174:167-172.
15- No author given:The efficacy of alpha-blockers for expulsion of distal ureteral stones.Clinical Trial.gov 2007:1-4
Clinical Trial.gov Id: NCT00451061
16- Beach MA, Mauro LS. Pharmacologic expulsive treatment of ureteral calculi. Ann Pharmacother 2006; 40:1361-
1368.
17- Mohseni MG, Hosseini SR, Alizadeh F. Efficacy of Terazosin as a facilitator agent for expulsion of the lower
ureteral stones. Saudi Med J 2006; 27:838-340.
18- Cervenakov I, Fillo J, Mardiak J, Kopecny M, smirala J, Lepies P. Speedy elimination of ureterolithiasis in lower
part of ureters with the alpha-1-blocker-Tamsulosin. Int Urol Nephrol 2002;34:25-29.
19- Pricop C, Novac C, Negru D, Ilie C, Pricop A, Tanas V. Can selective alpha blockers help the spontaneouse passage
of stones located in the uretero bladder junction?.Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2004; 180:128-133.
20- Yilmaz E, Batislam E, Basar MM, Tuglu D, Ferhat M, Basar H. The comparison and efficacy of 3 different alphadrenergic
blocker for distal ureteral stones. J Urol 2005;173:2010-2012.
21- Resim S, Ekerbicer H, Ciftci A. Effect of Tamsulosin on the number and intensity of ureteral colic in patients with
lower ureteral calculus. J Urol 2005; 12:615-620.
22- Gravina GL, Cost AM, Ronchi P, Glatioto GP, Angelucci A, Castellani D, et al. Tamsulosin treatment increase
clinical success rate of single extracorporeal shock wave lithotripsy of renal stones. Urol 2005; 66:24.
23- Bhagat SK, Chacko NK, Kekre NS, Gopalakrishnan G, Antonisamy B, Devasia A. Is there a role for Tamsulosin in
shock wave lithotripsy for renal and ureteral calculi?.J Urol 2007; 177:2185-2188.