بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار پزشکی قانونی، شیراز، ایران

2 استادیار داخلی، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، مشهد، ایران

4 دکترای آمار، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
موارد مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر در جهان به طور روز افزون سیر صعودی داشته است که علاوه
بر تحمیل بارمالی فراوان بر فرد و خانواده اش ، بار مالی و معنوی فراوانتری بر جامعه نیز داشته دارد. از این رو در
مطالعه ای، در طی 2 سال کلیه موارد مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر که به مرکز پزشکی قانونی خراسان
ارجاع شده بودند بررسی شده و ضمن تعیین خصوصیات جمعیت شناسی و نیز تعیین راه مصرف و نوع ماده
مصرفی، یافته های آزمایشگاهی و کالبدشکافی در مصرف کنندگان مواد مخدر منجر به فوت مورد مطالعه قرار
گرفت.
روش کار
در یک مطالعه توصیفی مقطعی تحلیلی کلیه موارد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر در فاصله زمانی دو سال
(1384-1382) که به پزشکی قانونی خراسان ارجاع شده بودند، با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات بر اساس
تکمیل پرسشنامه و با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های بایگانی و شرح معاینه اجساد و پاسخ آزمایشهای
موجود در پرونده ها مورد بررسی قرار گرفتند در نهایت داده های پرسشنامه های طرح با استفاده از نرم افزار
آماری SPSS نسخه 14 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته با استفاده از آزمونهای آماری
تی تست و کای اسکوئر استفاده گردید و مقادیر p کمتر از 0/05 به عنوان معنا دار بودن در نظر گرفته شد.
نتایج
از بررسی یافته های پژوهشی مشخص گردید اکثریت موارد فوت مربوط به جنس مذکر (93/4%) بوده و از نظر
سنی گروه 21 تا 30 سال با (11/4%) بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بودند . بیشترین موارد فوت (27%)
مربوط به تحصیلات سیکل و دارندگان شغل آزاد (24/6%) بود . شایعترین راه مرگبار مصرف مواد مخدر راه
تزریقی و ماده مصرفی تریاک با 32/7% بیشترین میزان را در بین افراد داشت و در نهایت نیز یافته های آزمایشگاهی
و کالبد شکافی نشان داد که احتقان ریه (36/5%) و هپاتیت مزمن (32/2%) بالاترین میزان را دارا بوده و از میان
یافته های بالینی تزریقات غیر بیمارستانی با 59/2% بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مرگ میر ناشی از مصرف مواد مخدر در بین مردان و در سنین
جوانی و افراد دارای شغل آزاد و با تحصیلات کمتر از دیپلم شیوع بالاتری داشته و همین امر لزوم مساله آموزش و
مراقبت بیشتر از این قشر را آشکار می سازد. در ضمن با توجه به اینکه شایعترین یافته کالبد شکافی و آزمایشگاهی
احتقان ریه و هپاتیت مزمن بوده ضرورت توجه به روشهای پیشگیری از انتقال عفونت به سایرین چه در دوران
زندگی و چه هنگام معاینه و کالبد شکافی افراد معتاد آشکار می شود. در نهایت با توجه به اینکه تزریقات
غیر بیمارستانی بالاترین میزان را در یافته های بالینی افراد مورد مطالعه داشته، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که
راه تزریقی شایعترین علت مرگ در بین مصرف کنندگان مواد مخدر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Study of Deaths Related to Opiate Abuse in Khorasan Legal Medicine Center from March 20, 2004 to March 20, 2006

نویسندگان [English]

  • Arya Hejazi 1
  • Gholamali Zare 2
  • Mohammad Bagher Zeid Abadinejad 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Assistant professor offorensic medicine, Shiraz, Iran
2 Assistant professor of Internal Medicine,Shiraz, Iran
3 General Practitioner, Shiraz, Iran
4 Statistician, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Addiction to opium is a social, economical, political, and cultural problem, and behavioral aspects can be an extreme financial burden for society. In this study, we evaluated all deaths due to opium abuse reported to Khorasan legal medicine center regarding demographic data, the type of drugs, the route of usage, laboratory and autopsy data.
Materials and Methods
In this descriptive cross-sectional study the samples were the cadavers which were referred to Khorasan legal medicine center during 2 years from March 20, 2004 to March 20, 2006. Statistic analyses were performed by SPSS statistic software.
Results
Most of the cases were men (93.4%). The most common age period was 21-30 years (36.3%), most of them were self-employed (24.6%) and with high school education (27%). Tattooing was significantly common (34.4%) and common fatal route of opiate abuse was IV injection (64.1%) with morphine (32.7%). The most common pathologic finding was pulmonary congestion (36.5%).
Conclusion
In this 2 year survey, we tried to recognize those factors which are effective in addiction in order to reduce the death because of opium overdose in long terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse
  • Addiction
  • Autopsy
  • Opium
  • Overdose
  • Postmortemfinding
1- Engavi M, Erfanmanesh N. Black colur. Kooshamehr: Shiraz; 2006.
2- Ragab pour Z, Magd zade SR, Feizzadeh khorasani A, Motevalian Abas, Hoseiny M. Relation between opium
cosuption and traffic injury. Legal Med J 2005; 11:149-157.
3- Monagati VR, Mohammadi M. Adiction treatment. Daryaye Nor: Shiraz; 2001.
4- www.dchq.ir/html/Index.php?Module=html page & func.
5- Afshar M,Tofighi H,Hedjazi A.All death from 1996 to1997 who refered to Tehran forensic center.Tehran Un Med
Sci1997.
6- Katsoung BJ. Clinical Pharmacology .Mosby:2001.
7- Haddad ML, Shannon MW, Winchester JF. Clinical management of poisoning and drog overdose. 3rd ed.
Philadelphia: WB. Saunders c; 1998.p.505-520.
8- Brent J,Wallace KL, Burkhart KK, Philips SD, Donovan JW. Critical care toxicology: diagnosis and management of
critically poisoned paitent .1st ed. Philadelphia: Mosby; 2005.p.611-619.
9- Sadok B.Caplan Psychiatry text book. Mosby: 2001.
10- karbakhsh M, Salehian Zandi N. Acute opiate overdose in Tehran: The forgotten role of opium. Oddective
behaviors inpress (serical online).2006, 19 December.available from sience Direct – Acceessed 20 March, 2006.
11- Dart RC. The 5 minute toxicology consults. Philadelphia:Lippin of Williams;2000.p.530-531.
12- KHalkhali .MR, Najafi K, Nazifi F. The frequency of drugs and substances use in opiate dependents .Med J Gilan
Univ Med Sci 15; 40-47.
13- Gabal Ameli M, Izadi N. Frequency of drug poisoning whit demographic and clinical index. Armaghan Danesh J
2003; 10:71-80.
14- Amooei M, Taremian F.109 death due to opiume Consumption who refered to Iranian forensic centers .Legal Med J
2002; 8:20-26.
15- Rahimi Movaghar A, SharifiV, Mohammadi MR, Farhoodian A, Sahimi AA, Rad GR, et al .Review of 30 years
paper publications about addiction. Hakim J 2005; 8:37-44.
16 - Esfandiari SH, Navabi G. Review of deaths couse by poisoning in Kermanshah forensic center in 1996. Med Facult
Kermanshah Univ Med Sci 1998.
17- Hosseini As, Avijgan M, Mohamadnejad M. High prevalence of HBV, HCV, and HIV infections in
gypsypopulation residing in SHAHR-E-KORD. Arch Iranian Med J 2004; 7:20 –22.
18- Yalda A, Rasoli Nejad M. Infection iniv drugs injection addicts' .Iran Med J 2004; 20:137-47.