مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحـی، دانـشگاه علـوم پزشــکی مــشهد، بخــش جراحــی پلاســتیک و سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 متخصص بیماریهای عفونی بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
سوختگی الکتریکی یک مشکل جهانی در پزشکی امروز است . ضایعات ناشی از سـوختگی الکترکـی بـیش از 5%
تختهای بستری مراکزبزرگ سوختگی را به خود اختصاص می دهد. تقسیم بندی در سـوختگی الکتریکـی شـامل:
سوختگی با جریان برق ولتاژ بالا (بالاتر از 1000 ولت)، سوختگی با ولتاژ پایین (پایین تر از 1000 ولت)، سوختگی
ناشی از صاعقه و سوختگی ناشی از قوس الکتریکی می باشد . هدف این مطالعه بررسـی علـت، عـوارض، مـرگ و
میر ناشی از سوختگی الکتریکی در بیمـاران مراجعـه کننـده بـه مرکـز سـوختگی بیمارسـتان امـام رضـا (ع) مـشهد
می باشد.
روش کار
ایـن مطالعـه توصـیفی بـین سـالهای1385-1381در مرکـز سـوختگی بیمارسـتان امـام رضـا (ع) مـشهد بـه صـورت
گذشته نگر انجام شده است. تعداد 132 بیمار به دلیل سوختگی ناشی از جریان الکتریکی در این مرکز بستری شده
بودند. متغیر های مورد بررسی در این مطالعه شامل سن، جنس، علل حادثه، سطح سوختگ ی، مدت بستری بیماران،
قطع اندام ها و درصد فوت بیماران بوده است . اطلاعات جمـع آوری شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS مـورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج
در طی مدت 5 سال تعداد 5875 بیمار مبتلا به سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مـشهد بـستری
شدند که تعداد 132 بیمار (2/4%) به دلیل سوختگی الکتریکی بستری بوده اند. متوسط سن بیمـاران 26 سـال بـوده،
حداقل گروه سنی 2سال و حداکثر 63 سال داشتند. 128 بیمار (97%) را مـردان تـشکیل مـی دادنـد . متوسـط سـطح
سوختگی در بیماران 12/8% بوده که بین حداقل 1% و حداکثر 80% متغیر بود. جریان برق با ولتاژ بالا در 100 بیمـار
(75/7%)، ولتاژ پایین 31 بیمار (23/5%) و صاعقه یک بیمار (0/75%) علت سوختگی را به خود اختصاص داده انـد.
26 بیمار (19/7%) نیاز به قطع یک یا چند عضو داشتند . در طی مدت بستری تعداد 6 بیمار (4/5%) به دلیل عـوارض
ناشی از سوختگی فوت کردند.
نتیجه گیری
سوختگی ناشی از جریان برق و ضایعات ناشی از آن هنوز به عنوان یک مشکل در جوامـع مـدرن امـروزی مطـرح
است. برای کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن نیاز به اقدامات درمانی طبی وجراحـی خـاص مـی باشـد . در
مرکز سوختگی ما یکی از شایعترین علتهای سوختگی با جر یان برق ولتاژ بالا را بالا رفتن از تیرهـای بـرق بـه خـود
اختصاص می دهد که جهت پیشگیری از آن نیاز به توجهات خاص منطقه ای می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Electrical Injuries in Emam Reza Burn Center of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Rezaei 1
  • Mohammad Motamedoshariati 1
  • Hossein Safari 2
1 Assistant professor of Surgery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
2 Infectious disease specialist, Mashhad University of Medical Sciences, Burn department
چکیده [English]

Introduction
Electrical injuries currently remain a world-wide problem. Electrical burn injuries account for fewer than 5% of admissions (reported range 3–9%) to major burn centers. Electrical injuries are arbitrarily divided into high voltage (>1000 V), low voltage (Material and Methods
This descriptive study was done from 2002 to 2006 in burn department of Imam Reza hospital of Mashhad. 132 patients with electrical injuries were admitted to the burn center. Collected data included: age, gender, etiology, burn size, hospital stay, amputation of limb and mortality. Data was gathered in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results
Of 5875 acute burn admissions during a 5-year period, 132 patients (2.4%) had electrical burn injuries. Their mean age was 26 years (range2–63 years). Ninety-seven percent (128 patients) were male, and the extent of burn ranged from 1% to 80% TBSA (mean, 13.8% TBSA). High-voltage electricity caused 75.7% (100 patients) of the electrical injuries, 23.5% (31patients) were caused by low-voltage currents and 0.75% (1 patient) by lightening. Twenty six patients (19.7%) required one or more amputations. Six patients (4.5%) died.
Conclusion
Electrical burn injuries continue to be a serious problem of modern society. Climbing power poles is the most common mechanism for high-voltage injury. Special consideration is required to prevent this type of injury in our region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical burn
  • Etiology
  • Mortality
  • Morbidity
1-Mahsoudi H, Yosef A .Electrical and lightning injuries.J Burn Care Res 2007 ; 255-261.
2-Brett D , Gary F . Electrical injuries:a 20– year review .J Burn Care Rehabil 2004; 479-483.
3-Hussmann J, Kucan JO, Russel RC, Bradley T, Zamboni WA. Electrical injuries morbidity, outcome and treatment
rationale. Burns 1995;21:530–535.
4-Hunt JL, Mason AD, Masterson TS, Pruitt BA. The pathophysiology of acute electric burns. J Trauma 1976; 16:335-
340.
5-Maghsoudi H, Pourzand A, Azarmir G. Etilogy and outcome of burns in Tabriz, Iran, An analysis of 2963 cases.
Scand J Surg 2005;94:77–81.
6-Celik A, Ergun O, Izmir GO. Pediatric electrical injuries: a review of 38 consecutive patients. J Pediatr Surg
2004;39:1233–1237.
7-Koumbourlis AC. Electrical injuries. Crit Care Med 2002; 30:S424-S430.
8-Rai J, Jeschke MG, Barrow RE, Herndon DN. Electrical Injuries: a 30-year review. J Trauma 1999; 46:933-936.
9-Bailey B, Gaudreault P, Thivierge RL. Experience with guidelines for cardiac monitoring after electrical injury in
children. Am J Emerg Med 2000; 18:671-675.
10- Arnoldo B, Klein M, Gibran NS. Practice guidelines for the management of electrical injuries. J Burn Care Res
2006; 27:439-447.