پیامدهای کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در درمان کله سیستیت حاد و مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استـادیار جراحی عمومی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت، همدان، ایران

2 دانشجوی پزشکی وپژوهشگر، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه
کله سیستکتومی یکی از شایعترین جراحی های الکتیو است؛ اما هنوز در مورد کاربرد آن در درمان کله سیستیت
حاد اختلاف نظروجود دارد.
روش کار
مطالعه توصیفی حاضر به صورت گذشته نگر بر 182 بیمار مبتلا به کله سیستیت حاد یا مزمن که از فروردین مـاه
1381 تا شهریور ماه 1385 در یکی از بیمارسـتان هـای اکباتـان یـا تـأمین اجتمـاعی همـدان، تحـت عمـل جراحـی
کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته بودند، انجام شد . تقسیم بندی بیماران در دو گروه کله سیستیت حـاد و
مزمن براساس یافته های جراحی و پاتولوژی بیمار انجام گرفت . بیماران مورد مطالعه از نظر نتایج کله سیـستکتومی
لاپاراسکوپیک در درمان کله سیستیت حاد و مزمن از نظر عوارض، مدت زمان بستری بیمـار در بیمارسـتان، میـزان
موارد و دلایل منجر شدن کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک به کله سیستکتومی باز بررسی شدند.
نتایج
از 182 بیمار تحت عمل جراحی کلـه سیـستکتومی لاپاراسـکوپیک، 39 بیمـار( 21/4 درصـد) مـرد و 143 بیمـار
(78/6 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 49 ±15/9 سال در محدوده سـنی 17 تـا 85 سـال بـود.
نتایج مطالعه حاضـر نـشان داد کـه میـانگین سـنی بیمـاران مبـتلا بـه کلـه سیـستیت حـاد تحـت عمـل جراحـی کلـه
سیستکتومی لاپاراسکوپیک به طور معنی داری از نظر آماری کمتـر از بیمـاران مبـتلا بـه کلـه سیـستیت مـزمن بـود
(p < 0/05). مواد منجر به جراحی باز در بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد ب ه طور معنی داری از نظر آماری، بیشتر
از بیماران مبتلا به کله سیستیت مزمن بود (p <0/05). بیشترین علت انجام جراحی بـاز در ایـن بیمـاران چـسبندگی
بود که در 16 بیمار ( 72/7 درصد منجر به جراحی بـاز ) دیـده شـد. علـت جراحـی بـاز در 3 بیمـار (13/6 درصـد)
چسبندگی همراه با هیدروپس، در 2 بیمار (9 درصد) تورم و در 1 بیمار (4/5 درصد) کانسر سر پانکراس بود.
نتیجه گیری
این بررسی نشان داد که کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک یک روش ایمن و مناسب به منظور درمان تمامی انـواع
کله سیستیت است و می تواند به عنوان درمان انتخابی و خط اول درمان جهت درمان کله سیستیت به کار رود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laparascopic Cholecystectomy Outcome in Acute and Chronic Cholecystitis

نویسندگان [English]

  • Amir Derakhshanfar 1
  • Amin Niayesh 2
  • Bahareh Agha- mohamadi 3
1 Assistant Professor of General Surgery, Hamedan University of Medical Sciences and Health Services, Besat Hospital, Hamedan, Iran
2 Medical Student and Researcher, Hamedan University of Medical Sciences and Health Services, Hamedan, Iran
3 General Practitioner,Hamedan University of Medical Sciences and Health Services, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Although Laparoscopic Cholecystectomy (LC) is one of the most common elective surgeries, its indication in acute cholecystitis is controversial.
Materials and Methods
This retrospective study is comprised of 182 patients with acute or chronic cholecystitis admitted at Ekbatan and Tamin Ejtamaiee hospitals and underwent laparoscopic cholecystectomy from March 2002 to September 2006. Patients were divided into two groups: 1- patients with acute cholecystitis and 2- patients with chronic cholecystitis on the basis of surgical and pathological findings. Patients were compared for laparoscopic cholecystectomy results, complications, duration of hospital stay, and factors associated with conversion from laparoscopic cholecystectomy to open cholecystectomy.
Results
From 182 patients underwent LC, 39(21.4%) were male and 143 (78.6%) were female. The mean age of patients was 49±15.9 years (17-85 year). The mean age of patients with acute cholecystitis who underwent LC was significantly lower than those with chronic cholecystitis (p<0.05). The conversion rates was significantly higher in the acute cholecystitis group (p<0.05). Adhesion was the main reason for conversion to open surgery which was found in 16 (72.7%) patients. The conversion rate was 13.6% for adhesion plus hydrops, 9% for edema and 4.5% for pancereatic head cancer.
Conclusion
This study showed that LC is an appropriate safe method for treatment of cholecystitis and can be served as the method of choice and first line therapy for cholecystitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute cholecystitis
  • Chronic cholecystitis
  • Cholecystectomy
  • Laparascopy/hamadan
1- Portincase P, Stolk MF, Van Erpecum KJ, Palasciano G, Van Berge-Henegouwen GP. Cholesterol gallstone
formation in man and potential treatment of the gallbladder motility defect. Scand J Gastroenterol 1995; 212:63-78.
2- Vogt DP. Gallbladder disease: an update on and treatment. Cleve Clin J Med 2002; 69:977-984.
3- Perissat J. Facs Laparoscopic Cholecystectomy.Am J Surg 1993:163:444.
4-Richardson WS, Fuhrman GS,Burch E,Bowen JC. Outpatient laparoscopic cholecystectomy. Outcomes of 847
planned procedures. Surg Endosc 2001; 15:193-195.
5- Sajedi P, Naghibi K, Soltani H. A randomized prospective comparison of end-tidal CO2 pressure during laparascopic
cholecystectomy in low and high flow anesthetic system. Acta Anaesthesiol Sin 2003; 41:3-5
6- Keulemans YC, Venneman NG, Gouma DJ, Van Berge Henegouwen GP. New strategies for the treatment of
gallstone disease.Scand J Gastroenterol Suppl 2002; 236:87-90.
7- Liberman MA, Phillips EH, Carrol BJ, Fallas MJ, Rosenthal R, Hiatt J. Cost-effective management of complicated
choledocholithiasis: laparascopic transcystic duct exploration or endoscopic sphincterotomy. J Am Coll Surg 1996; 182:488-494.
8- Deziel DJ, Millikan KW, Economou SG, Doolas A, Ko ST, Airan MC. Complications of laparoscopic
cholecystectomy: a national survey of 4292 hospitals and an analysis of 77604 cases. Am J Surg 1993; 165:9-14.
9- LO CM, Liu CL, Fan ST, Lai EC, Wong J. Prospective randomized study of early versus delayed laparascopic
cholecystectomy for acute cholecystitis. Ann Surg 1998; 227:461-467.
10- Slater K, Strong RW, Wall DR, Lynch SV. Iatrogenic bile duct injury: the scourge of laparoscopic
cholecystectomy. ANZ J Surg 2002; 72:83-88.
11- Hussain MI, Khan AF. Outcome of laparoscopic cholecystectomy in acute and chronic cholecystitis. Saudi Med J
2006; 27:657-60.
12- Beunicardi FC, Anderson DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock RE. Schwartz`s Principles of Surgery.
8 th ed. McGraw Hill Co; 2005.p.1320-1325.
13- Habibi FA , Kolachalam RB, Khilnani R, Perventza O. Role of laparoscopic cholecystectomy in the management of
gangrenous cholecystitis. Am J Surg 2001; 181:71-75.
14- Al-Ghnaniem R, Benjamin IS. Long–termoutcome of hepaticojejunostomy with routine access loop formation
following iatrogenic bile duct injury. Br J Surg 2002; 89:1118-1124.
15- Madan Atul K, Aliabadi W, Shaghayegh TD, Flint LK, Steinberg SM. How earjy is early laparoscopic treatment of
acute cholecystitis. Am J Surg 2002; 183:232-236.
16- Gharaiben KI, Qasaimeh GR, Al-HeissH, Ammari F, Bani- Hani K, Al Jaberi TM, et al. Effect of timing of surgery,
type of inflammation, and sex on outcome of laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. J Laparoendosc Adv
Surg Tech A 2002; 12:193-198.
17- Pessaux P, Tuech JJ, Rouge C, Duplessis R, Cervi C, Arnaud IP. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis. A
prospective comparative study in patients with acute vs. chronic cholecystitis. Surg Endosc 2000; 14:358-361.
18- Eldar S, Sabo E, Nash E, Abrahamson J, Matter I. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis:
prospective trial. World J Surg 1997; 21:540-545.