علل قطع درمان، در بیماران مبتلا به سل ریوی استان خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانـشیار بیماریهـای عفـونی، دانـشگاه علـوم پزشــکی مــشهد، بیمارســتان امــام رضــا (ع)، مشهد، ایران

2 پزشــک عمــومی، دانــشگاه علــوم پزشــکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دســتیار عفــونی، دانــشگاه علــوم پزشــکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، ایران

4 دانـشجوی دانـشگاه علـوم پزشـکی تهـران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
شناسایی عوامل مؤثر بر قطع یا تأ خیر درمان در بیماریهایی نظیر سل، اهمیت بـسیار زیـادی داشـته، آشـنایی بـا آنهـا
می تواند سبب بهبود استراتژی ه ای درمانی و تدوین روش های آموزشی مناسب برای بالا بردن سطح آگاهی افراد
مبتلا به این بیماری ها گردد.
روش کار
در این مطالعه گذشته نگر توصیفی، کلیه پرونده های پزشکی مربوط به بیماران مبتلا به سل ریوی که طـی سـالهای
1382 لغایت 1384 به مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد مراجعه کرده و تحت درمـان ضـد سـ ل قـرار گرفتـه
بودند، بررسی گردید و متغیرهای سن، جنس، ملیت، پیامد درمان، و علل قطع یا تاخیر درمـان اسـتخراج شـده و بـا
روشهای آمار توصیفی ارزیابی گردید.
نتایج
تعداد کل بیماران مورد مطالعه 659 مورد بود، که از این تعداد 534 مورد (81%) مبتلا به سل ریوی اسـمیر مثبـت و
12 مورد (19%)، به سل ریوی اسمیرمنفی مبتلا بودند. درمان ضد سل در 43 بیمار (8%) از 534 بیمار مبـتلا بـه سـل
ریوی اسمیر مثبت، با قطع یا تاخیر مواجه شده بود که علل قطع درمان عبارت بودند از: مـرگ بیمـار در نتیجـه سـل
(20 بیمار، 3/7%)، هپاتیت دارویی (11 بیمار، 2%)، احساس بهبودی (2 بیمار، 0/37%)، مشکلات شنوایی و سرگیجه
(2 بیمار، 0/37%)، سل مقاوم به چند دارو، (2 بیمار، 0/37%)، پورپورا (1 بیمـار، 0/19%)، و تـشدید نارسـایی کلیـه
(2 بیمار،438 .(%0/37 بیمار (82%)، بهبود کامل داشتند.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهدکه هپاتیت ناشی از داروهای ضد سل شایعترین علت قطع و یا تاخیر درمان
می باشد. همچنین مطالعه حاضر از تاثیر و کارآیی DOTS، به عنوان روش ارجح درمان، حمایت می کنند . تلاش
به منظور افزایش آگاهی بیماران در مورد ماه یت بیماری سل و چگونگی درمان آن در ابتدای شروع درمـان، و نیـز
در فواصل منظم طی درمان، می تواند به عنوان یک استراتژی مهم در کنترل بیماری و به حداقل رساندن موارد قطع
درمان، به کار رود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Treatment Cessation in the Patients Suffering from Pulmonary Tuberculosis

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Heidari 1
  • Shahzad Salim Bokharaee 2
  • Maryam Mojtabavi 3
  • Samira Heidari 4
1 Associate Professor of Infectious Diseases Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 General Practitioner
3 Assistant of Infectious Diseases Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Medical Student of University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Recognizing factorsinvolved in the cessation and interruption of treatmenta disease like tuberculosis are important and can help us to improve the treatment strategy and educational status of the patients. 
Materials and MethodsDescriptive and retrospective study the case-sheets of all pulmonary tuberculosis' patients who were referred to the Mashhad Health Center No.2 during the years 2003 to 2005 were evaluated.
Results
The total number of patients was 659. Of these patients, 534 (81%) were smear positive and 125 (19%) were smear negative pulmonary tuberculosis. Among the 534 smear-positive patients, 43 (8%) had treatment cessation or interruption. The reasons of treatment interruption were mortality due to T.B in 20 patients (3.7%), drug induced hepatitis in 11 (2%), premature sensation of well being in 2 (0.37%), hearing problems and vertigo in 2 (0.37%), multi drug resistance (MDR) tuberculosis in 2 (0.37%), purpura in 1 (0.2%), and exacerbation of renal failure in 2 (0.37%). However, 438 cases (82%) had been cured.
Conclusion
This syudy support the effectiveness of directly Observation supported the effectiveness of directly observed therapy short course (DOTS) strategy,Efforts to improve patients' understanding of TB disease and related treatment issues should be emphasized at the initiation of therapy .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complications
  • pulmonary tuberculosis
  • Treatment completion
  • Treatment cessation
1- Kaona FA, Tuba M, Siziya S, Sikaona L. An assessment of factors contributing to treatment adherence and
knowledge of TB transmission among patients on TB treatment. BMC Public Health 2004; 4:68.
2- Driver C, Matus SP, Bayuga S, Winters AI, Munsiff SS. Factors associated with tuberculosis treatment interruption
in New York City. J Public Health Manag Pract 2005; 11:361-368.
3- onnolly C, Davies GR ,Wilkinson D.Who fails to complete tuberculosis treatment? Temporal trends and risk factors
for treatment interruption in a community-based directly observed therapy programme in a rural district of South
Africa. Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3:1081-1087.
4- Marsh D, Hashim R, Hassany F, Hussain N, Iqbal Z, Irfanullah A, et al. Front-line management of pulmonary
tuberculosis: an analysis of tuberculosis and treatment practices in urban Sindh, Pakistan. Tuber Lung Dis 1996; 77:86-92.
5- Alvarez G.Perceptions and practices related with tuberculosis and treatment compliance in Chiapas, Mexico. Salud
Publica Mex 2000; 42:520-528.
6- Dhingra VK, Rajpal S, Aggarwal N, Aggarwaln JK, Shadab K, Jain SK. Adverse drug reactions observed during
DOTS. J Commun Dis 2004; 36:251-259.
7- Breen A.Adverse events and treatment interruption in tuberculosis patients with and without HIV co-infection.
Thorax 2006; 61:791-794. Epub 2006 Jul 14