ارزیابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بدشکلیبدن در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 روان پزشک سازمان تامین اجتماعی مشهد

4 - دستیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
اختلال بدشکلیبدن یکی از اختلالات شبهجسمانی است که به صورت اشتغال ذهنی با نقص تخیلی یا تحریف
مبالغهآمیز یک عیب خفیف در ظاهر جسمانی تعریف میشود. با توجه به تفاوت شیوع این اختلال در منابع
گوناگون و شیوع بالاتر آن در دانشجویان، به مطالعهی الگوی علامتی و فراوانی اشتغال ذهنی با علائم اختلال
بدشکلیبدن در دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخته شد.
روش کار
این مطالعهی توصیفی در سال 1385 بر500 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونهگیری
چندمرحلهای انجام شده است. این افراد توسط پرسشنامهی دموگرافیک و پرسشنامهی اختلال بدشکلیبدن بدون
ذکر نام تحت بررسی مقطعی قرار گرفتند و یافتهها با استفاده از نرمافزار SPSS و شاخصهای پراکندگی و
آزمونهای آماری مجذور کای و تی مستقل و تحلیل واریانس ارزیابی شدند.
نتایج
میانگین سن افراد 23/45 سال بود. از جمعیت مورد مطالعه بر اساس پرسشنامهی ذکر شده، 172 نفر (34/4%) در
مورد ظاهر خود نگران بودند که در بین آنها بیشترین نگرانی مربوط به صورت و به خصوص بینی و پوست بود
(68 نفر، 39/8%). شیوع اختلال بدشکلیبدن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد7/4% بود و فراوانی دو
جنس در گروههای مبتلا و غیرمبتلا تفاوت آماری معنیداری نداشت (p=0/242). تمام دانشجویان مبتلا به اختلال
بدشکلیبدن مجرد بودند.
نتیجه گیری
اشتغال ذهنی با تصویر بدن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد شایع بوده و نتایج شیوع اختلال
بدشکی بدن نیز از آمارهای موجود در جمعیت عمومی بالاتر بود. الگوی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در
دانشجویان ایرانی با الگوی کشورهای غربی متفاوت بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Talaei 1
  • Mohammad Reza Fayyazi Bordbar 2
  • Afshin Nasiraei 3
  • Amir Rezaei Ardani 4
1 Assistant Professor of Psychiatry, Ibn-e-Sina Psychiatric Hospital,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Psychiatrist,MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Resident of Psychiatry, Ibn-e-Sina Hospital,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Body dysmorphic disorder (BDD) is one of the somatoform disorders characterized by excessively concerned with an imagined or slight defect in appearance. As frequency of BDD is reported differently in literature and BDD is more frequent in students, we decided to evaluate the symptoms pattern and frequency of body image concerns and BDD in students of Mashhad University of Medical Sciences.
Materials and Methods
In this cross sectional study, 500 randomly selected students filled the demographic forms and BDD questionnaire (BDDQ) and results were analyzed by SPSS and statistical chi square, independent t and analysis variance tests.
Results
Mean age was 23.45 years. Prevalence of body image concerns was 34.4% (172 students) and prevalence of BDD was 7.4%. The most common concerns were about face especially nosed and skin (68 students). Sex differences were not statistically meaningful (p=0.242) and all of BDD students were single.
Conclusions
BDD and body image concerns are prevalent among Iranian students. Body image concern patterns of Iranian and western students were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Dysmorphic Disorder
  • Body image epidemiology
  • Students
  • Mashhad
  • Prevalence
1- Jakubietz M, Jakubietz RJ, Kloss DF, Gruenert JJ. Body dysmorphic disorder: diagnosis and approach. Plast
Reconstr Surg 2007; 119:1924-1930.
2- Phillips KA. The presentation of body dysmorphic disorder in medical fettings. Prim psychiatry 2006; 13:51-59.
3- Jakubietz M, Jakubietz R,Grunert J.Body dysmorphic disorder-dysmorphophobia. Zentralbl Chir 2007; 132:38-43.
4- Kuwabara H, Otsuka M, Shindo M, Ono S, Shioiri T, Someya T. Diagnostic classification and demographic features
in 283 patients with somatoform disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2007; 61:283-289.
5- Fontenelle LF, Telles LL, Nazar BP, de Menezes GB, do Nascimento AL, Mendlowicz MV, et al. A
sociodemographic, phenomenological, and long-term follow-up study of patients with body dysmorphic disorder in
Brazil. Int J Psychiatry Med 2006; 36:243-259.
6- Crerand CE, Franklin ME, Sarwer DB. Body dysmorphic disorder and cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg 2006;
118:167e-180e.
7- Fitts SN, Gibson P, Redding CA, Deiter PJ. Body dysmorphic disorder: implications for its validity as a DSM-III-R
clinical syndrome. Psychol Rep 1989; 64:655-658.
8- Cansever A, Uzun O, Donmez E, Ozsahin A. The prevalence and clinical features of body dysmorphic disorder in
college students: a study in a Turkish sample. Compr Psychiatry 2003; 44:60-64.
9- Bohne A, Keuthen NJ, Wilhelm S, Deckersbach T, Jenike MA. Prevalence of symptoms of body dysmorphic
disorder and its correlates: a cross-cultural comparison. Psychosomatics 2002; 43:486-490.
10- Sarwer DB, Cash TF, Magee L, Williams EF, Thompson JK, Roehrig M, et al. Female college students and
cosmetic surgery: an investigation of experiences, attitudes, and body image. Plast Reconstr Surg 2005; 115:931-938.
11- Harth W, Hermes B. Psychosomatic disturbances and cosmetic surgery. J Dtsch Dermatol Ges 2007; 5:736-743.
12- Pinto A, Phillips KA. Social anxiety in body dysmorphic disorder. Body Image 2005; 2:401-405.
13- Phillips KA. The presentation of body dysmorphic disorder in medical settings. Prim psychiatry 2006;13:51-59.
14- Tedeschi A, Dall'Oglio F, Micali G, Schwartz RA, Janniger CK. Corrective camouflage in pediatric dermatology.
Cutis 2007; 79:110-112.
15- Bowe WP, Leyden JJ, Crerand CE, Sarwer DB, Margolis DJ. Body dysmorphic disorder symptoms among patients
with acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2007; 57:222-230.
16- Cafri G, Blevins N, Thompson JK. The drive for muscle leanness: a complex case with features of muscle
dysmorphia and eating disorder not otherwise specified. Eat Weight Disord 2006; 11:e117-e118.
17- Olivardia R, Pope HG Jr, Hudson JI. Muscle dysmorphia in male weightlifters: a case-control study. Am J
Psychiatry 2000; 157:1291-1296.
18- Pope CG, Pope HG, Menard W, Fay C, Olivardia R, Phillips KA. Clinical features of muscle dysmorphia among
males with body dysmorphic disorder. Body Image 2005; 2:395-400.
19- Wylie KR, Eardley I. Penile size and the 'small penis syndrome'. BJU Int 2007; 99:1449-1455.
20- Fineberg NA, Saxena S, Zohar J, Craig KJ. Obsessive-compulsive disorder: boundary issues. CNS Spectr 2007;
12:359-375.
21- Phillips KA, Kaye WH. The relationship of body dysmorphic disorder and eating disorders to obsessive-compulsive
disorder. CNS Spectr 2007; 12:347-358.
22- Raffray T, Pelissolo A. Comorbidity in obsessive-compulsive disorder. Rev Prat 2007; 57:37-41.
23- Buhlmann U, Etcoff NL,Wilhelm S. Facial attractiveness ratings and perfectionism in body dysmorphic disorder
and obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord 2008; 22:540-547.
24- Cash TF, Phillips KA, Santos MT, Hrabosky JI. Measuring "negative body image": validation of the body image
disturbance questionnaire in a nonclinical population. Body Image 2004; 1:363-372.
25- Didie ER, Pinto A, Mancebo M, Rasmussen SA, Phillips KA, Walters MM, et al. A comparison of quality of life
and psychosocial functioning in obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder. Ann Clin Psychiatry
2007; 19:181-186. 
26- Nakata AC, Diniz JB, Torres AR, de Mathis MA, Fossaluza V, Bragancas CA, et al. Level of insight and clinical
features of obsessive-compulsive disorder with and without body dysmorphic disorder. CNS Spectr 2007; 12:295-303.
27- Kittler JE, Menard W, Phillips KA. Weight concerns in individuals with body dysmorphic disorder. Eat Behav
2007; 8:115-120.
28- Hepburn S, Cunningham S. Body dysmorphic disorder in adult orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 2006; 130:569-574.
29- Phillips KA. Body dysmorphic disorder: clinical aspects and treatment strategies. Bull Menninger Clin 1998;
62:A33-A48.
30- Phillips KA, Pagano ME, Menard W. Pharmacotherapy for body dysmorphic disorder: treatment received and
illness severity. Ann Clin Psychiatry 2006; 18:251-257.
31- Phillips KA, Pinto A, Jain S. Self-esteem in body dysmorphic disorder. Body Image 2004; 1:385-390.
32- Biby EL. The relationship between body dysmorphic disorder and depression, self-esteem, somatization, and
obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychol 1998; 54:489-499.
33- Veale D, Boocock A, Gournay K, Dryden W, Shah F, Willson R, et al. Body dysmorphic disorder. A survey of fifty
cases. Br J Psychiatry 1996; 169:196-201.
34- Veale D, Boocock A, Gournay K, Dryden W, Shah F, Willson R, et al. Body dysmorphic disorder. A survey of
fifty cases. Br J Psychiatry 1996; 169:196-201.
35- Cansever A, Uzun O, Donmez E, Ozsahin A. The prevalence and clinical features of body dysmorphic disorder in
college students: a study in a Turkish sample. Compr Psychiatry 2003; 44:60-64.
36- Bohne A, Keuthen NJ, Wilhelm S, Deckersbach T, Jenike MA. Prevalence of symptoms of body dysmorphic
disorder and its correlates: a cross-cultural comparison. Psychosomatics 2002; 43:486-490.
37- Cansever A, Uzun O, Donmez E, Ozsahin A. The prevalence and clinical features of body dysmorphic disorder in
college students: a study in a Turkish sample. Compr Psychiatry 2003; 44:60-64.
38- Yaryura-Tobias JA, Neziroglu F, Torres-Gallegos M. Neuroanatomical correlates and somatosensorial disturbances
in body dysmorphic disorder. CNS Spectr 2002; 7:432-434.
39- Perugi G, Akiskal HS, Giannotti D, Frare F, Di VS, Cassano GB. Gender-related differences in body dysmorphic
disorder (dysmorphophobia). J Nerv Ment Dis 1997; 185:578-582.
40- Phillips KA, Diaz SF. Gender differences in body dysmorphic disorder. J Nerv Ment Dis 1997; 185:570-577.
41- Phillips KA, Menard W, Fay C, Weisberg R. Demographic characteristics, phenomenology, comorbidity, and
family history in 200 individuals with body dysmorphic disorder. Psychosomatics 2005; 46:317-325.
42- Veale D, Boocock A, Gournay K, Dryden W, Shah F, Willson R, et al. Body dysmorphic disorder. A survey of fifty
cases. Br J Psychiatry 1996; 169:196-201.
43- Phillips KA, Diaz SF. Gender differences in body dysmorphic disorder. J Nerv Ment Dis 1997; 185:570-577.
44- Phillips KA, Diaz SF. Gender differences in body dysmorphic disorder. J Nerv Ment Dis 1997;185:570-577.
45- Bohne A, Keuthen NJ, Wilhelm S, Deckersbach T, Jenike MA. Prevalence of symptoms of body dysmorphic
disorder and its correlates: a cross-cultural comparison. Psychosomatics 2002; 43:486-490.
46- Kittler JE, Menard W, Phillips KA. Weight concerns in individuals with body dysmorphic disorder. Eat Behav
2007; 8:115-120.