گزارش یک مورد نادر تراتوم بالغ سیستیک داخل ریوی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی قفسه سینه، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

2 استادیاربیماریهای ریه، بیمارستان امام رضا، مشهد، ایران

3 استادیار پاتولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
تراتوم داخل ریوی بسیار نادر است اکثر تراتوم های داخل توراسیک از مدیاستن ناشی می شـوند . علایـم بـالینی
آن غیر اختصاصی است.
 
معرفی بیمار
پسر 16 ساله ای که با درد مبهم همی توراکس راست مراجعه کـرده بـود . معاینـه بیمـار بـه جـز کـاهش صـدا در
قسمت میانی ریه راست نکته دیگری نداشت . آزمایشات مرسوم انجام شده (فرمول شمارش، سدیمان و.......) طبیعی
است.
 
نتیجه گیری
رادیوگرافی و سی تی اسکن وی مؤید ضایعه ای مدور در لوب میانی ریه راست بود . بیمـار تحـت توراکوتـومی
راست قرار گرفت. در بررسی تشخیصی آسیب شناسی از لوب میانی ریه راست تراتوم بالغ سیـستیک ریـه گـزارش
گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adult cystic Intrapulmonary Teratoma

نویسندگان [English]

  • MohammadTaghi‌ Rajabi Mashhadi 1
  • Fariba Rezaeetalab 2
  • Bahram Meamar 3
1 Associate Professor of Thorax surgery, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of pulmonary disease, Mashhad, Iran
3 ‌Assistant professor of Pathology,Mashhad, Iran
چکیده [English]

 

Introduction
Intrapulmonary teratoma is a very rare disease. Intra – thoracic teratoma almost always occur in the mediastinum. Clinical manifestations of intrapulmonary teratoma are non- specific. We reported a 16 year old boy who has vague right hemi-thorax pain with no constitutional symptoms. On physical examination, breath- sounds in middle–zone of right lung were diminished, and there was not another abnormal findings. Routine Laboratory tests were normal.
 
Conclusion
Chest radiography and lung CT scan showed round mass lesion in the right middle lobe. Thoracotomy was done. The pathologic diagnosis showed adult cystic intrapulmonary teratoma.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teratoma
  • Lung
  • Thoracotomy
1- Ustun MO, Demircan A, Paksoy N, Ozkaynak C, Tuzuner S. A case of intrapulmonary teratoma presenting with
hair expectoration. Thorac Cardiovasc Surg 1996; 44:271-273.
2-Zenker D, Aleksic I. Intrapulmonary cystic benign teratoma: A case report and review of the literature. Ann Thorac
Cardiovasc Surg 2004; 10: 290-291.
3-Eckert M, Gerassimidis T. Intrapulmonary teratoma: Case report and review of the literature. Fortschr Med 1979;
1051-1054.
4- Cheung YC, Ngs H, Wan YL, Pan KT. Ruptured mediastinal cystic teratoma with intrapulmonary bronchial
invasion : CT demonstration . Br J Radiol 2001; 74:1148-1149.
5- Asano S, Hoshikawa Y, Yamane Y, Ikeda M, Wakasa H. An intrapulmonary teratoma associated with bronchiectasia
containing various kinds of primordial: A case report and review of the literature. Virchows Arch 2000; 436:384- 388. 
6- Steier KJ. Benign cystic teratoma lung. Postgrad Med 1998; 83:384-388.
7-Carter D, Eggleston JC. Teratoma. In: Hartman WH .Tumor of the lower respiratory tract. Washington, DC: Armed
Forces Institute of Pathology; 1980.p. 325-326.
8- Trivedi SA, Mehtakn , Nanavarty JM . Teratoma of the lung: report of acase . Br J Dis Chest 1996; 60:156-159.
9- Bateson EM, Hayes JA, Woo MM. Endobronchial teratoma associated with bronchiectasis and bronchiolectasis.
Thorax 1968; 23:69-76.
10- Collier FC, Dowling EA, Plott D, Schneider H. Tratoma of the lung. AMA Arch Pathol 1959; 68:138 -142 Holt S,
Deverall PB, Bddy JE. A teratoma of the lung containing thymic tissue. J Pathol 1978; 126:85-89.
11- Choi SJ, Lee JS, Song KS, Lim Th. Mediastinal teratoma: CT differentiation of ruptured and unruptured tumrs.
AJR AM J Roentgenol 1998; 71:591-594.
12- Rana SS, Swami N, Mahta S, Singh J, Biswal S. Intrapulmonary teratoma: an exceptional disease. Ann Thorac
Surg 2007; 83:1194-1196.