بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاربیمـاری هـای مغـز و اعـصاب ، دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص بیماری های مغزو اعصاب ، د انـشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیاربیماری هـای مغـزو اعـصاب ، دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری

چکیده

مقدمه
مالتیپل اسکلروزیس یکی از بیما ریهای شایع نورولوژیک می باشد که به دلیل تنوع علائم ، دوره های عود و
بهبودی حملات و پیشرفت آنها و بالاخره طیف سنی بیماران که اغلب جوانا ن فعـال و کارآمـد مـی بـا شـند، از
اهمیت ویژه ای بر خوردار است. التهاب عصب بینائی در این بیماری شایع است و پتا نسیل برانگیختـه بینـائی در
اکثریت بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که دارای التهاب عصب بینائی هـستند، غیـر طبیعـی اسـت. پتانـسیل
برانگیخته بینائی در بسیا ری از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که از نظر بالینی سابقه التهـاب عـصب بینـائی
نداشته اند نیز مختل است. هدف از این مطا لعـه مقایـسه پتا نـسیل برانگیختـه بینـائی در بیمـاران مبـتلا بـه مالتیپـل
اسکلروزیس با و بدون سابقه التها ب عصب بینائی می با شد.
روش کار
این مطالعه بر80 بیمار مبتلا به اسکلروز مولتیپل قطعی که به کلینیک بیمارستان قائم (عج) مراجعه کرده بودند
انجام شد. اطلا عا ت مر بو ط به بیما ران در پرسشنا مه هایی که شامل اطلا عا ت دموگرا فیک و سـابقه التهـاب
عصب بینا ئی بود جمع آوری گردید . بیماران در دو گروه با و بدون سا بقه التهاب عـصب بینـائی قـرار گرفتـه و
شیو ع اختلا ل پتا نسیل بر انگیخته بینا ئی در دو گروه با یکد یگر مقایسه گردید. نمونه گیـری بـه روش احتمـالی
بود و مشخصات فردی بیماران در پرسشنامه ها ثبت شد و بیماران معاینه کامل عصبی و پتانسیل برانگیخته بینـایی
انجام شد. اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهای کای دو، فیشر و
من ویتینی برای مقایسه متغیرها استفاده شد.
نتایج
پتا نسیل برانگیخته بینائی در 57/5% بیماران بدون سا بقه التهاب عصب بینائی و 92/5% بیماران با سابقه التهاب
عصب بینائی غیر طبیعی بود. تفاوت آماری معنی داری بین پتانسیل برانگیخته بینائی طبیعی و مختل در دو گـروه
بیماران وجود داشت. اختلال پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران بدون سابقه التها ب عصب بینائی در 87% موارد
یک طر فه و 13% دو طر فه بود. در بیماران با سابقه التهاب عصب بینائی در 40/5% مـوا رد یـک طرفـه و 59/5%
موا رد دو طر فه بود.
نتیجه گیری
در تعداد زیادی از بیماران بدون سابقه اختلال بینائی آزمون پتانسیل برانگیخته بینائی مختل است که می تواند
در تشخیص بیماری در مراحل زودرس کمک کننده باشد . در گروه بیما ران با سـابفه اخـتلال بینـائی گرچـه بـا
گذشت زمان بهبود قابل توجه در پتانسیل برانگیخته رخ می دهد ولی اکثر موارد افـزایش تـاخیرP 100 پـا یـدار
می ماند و پتانسیل برانگیخته بینائی می توا ند نشانه حمله قبلی التهاب عصب بینائی با شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Visual Evoked Potentials’ Findings in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Froughipoor 1
  • Alireza Khosravi 2
  • Morteza Saedi 3
  • Faranak Koranian 4
1 Associate professor of neurology Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Neurologist, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Assistant professor of Neurology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MSc
چکیده [English]

Introduction
Multiple Sclerosis is one of the commonest neurological disorders that because of its different clinical presentation, recurrent and progressive attacks, and age spectrum of patients who are usually young, has particular importance. Optic neuritis is common in MS patients and VEP is abnormal in most of the patients with optic neuritis. VEP is also abnormal in most of the MS patients who do not have the history of optic neuritis. The aim of this study was to compare the incidence of VEP in MS patients with and without the history of optic neuritis.
Materials and Methods
This study included 80 patients with definite MS diagnosis who referred to the MS Clinic Ghaem Hospital. A questionnaire used to collect the patients demographic and illness history. Patients were divided into two groups based on the history of optic neuritis. The full neurological examination including VEP carried out for the patients. Collected data analyzed with SPSS and statistical tests.
Results
The abnormal VEP found in 92.2% of patients with the history of optic neuritis. The incidence of VEP in patients without the history of optic neuritis was 57.5%. The VEP abnormality recorded 40.5% unilateral and 59.5% bilateral in the first group of patients. In the second group the VEP was 87% unilateral and 13% bilateral.
Conclusion
Many MS patients without the history of optic neuritis, had abnormal VEP, therefore VEP can be used for the early diagnosis of MS. Although, patients with the history of optic neuritis will have significant improvement with the time, but many cases with increased P100 latency is persistence, and can be used as a marker of the pervious optic neuritis attack.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Optic neuritis
  • P100 latency
1- 2-Saud A. Sadiq, Multiple sclerosis. In: Rowland PL.editor. Merritt's neurology.11th ed Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2005.p. 941.
2- Optic Neuritis Group Study, Multiple Sclerosis risk after optic neuritis: final optic neuritis treatment trial follow up.
Arch Neurol 2008; 65:727-732.
3- Olek JM, Dawson MD. Multiple sclerosis and other inflammatory demyelinating diseases of the central nervous
system. In: Bradly GW, Daroff BR, Fenichel MG, Jan Kovic J, editors. Neurology in clinical practice. 3th ed. United
states of America: Butter Worth / Heinemann; 2004. p.1631-1664.
4- Mattews WB, Small M. Pattern reversal evoked visual potential in the diagnosis of multiple sclerosis. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 1997; 40:1009-1041.
5- Celesia GG .Visual evoked potentials in clinical neurology. In: Aminoff MJ. Electrodiagnosis in clinical neurology.
5th ed . Philadelphia: Elsevier Churchill. Livingstone; 2005.p.452-471.
6-Alehashmi A. Evaluation of cognitive disorders in MS patients in Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical
Sciences, 1382.
7- Haliday AM , Mc Donald WI , Mushin J. Delayed visual evoked response in optic neuritis. Lancet 1998; 6: 982-985.
8- Becker WJ, Richards IM. Serial pattern shift visual evoked potentials in multiple sclerosis. Can J Neurol Sci 1994; 11: 53- 59.
9- Kofler B. Visual and acoustic evoked potentials in multiple sclerosis. Wien Med Wochenschr 1995; 135:35-38.