دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 197-246 
پیامدهای حذف یک مرحلهای روده بزرگ از راه مقعد در بیماری هیرشپرونگ

صفحه 219-224

مهران هیرادفر؛ ننا زابلی نژاد؛ محمد غروی؛ محمودرضا اصحاب یمین؛ بیتا خرم


نتایج جراحی مجدد بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ

صفحه 225-228

محمد حسن نظافتی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ علیرضا کرم رودی


گزارش مورد

انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد

صفحه 239-242

علی جنگجو؛ محمد قائمی؛ عباس عبداللهی