بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه خون شناسی

2 دانشیار بیوشیمی بالینی

3 رزیدنت پاتولوژی

چکیده

مقدمه
عوارض قلبی- عروقی علت اصلی کاهش طول عمر در بیماران دیابتی بوده و اختلال در متابولیسم چربیها به صورت یک نمای لیپیدی آتروژنیک در ایجاد این عوارض نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کنترل قند خون (با استفاده از اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله) بر نمای چربی های خون در بیماران دیابتی تیپ 2 می باشد.
روش کار
این مطالعه توصیفی در سال 1385 در بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) در مشهد انجام گرفت. از 357 مراجعه کننده با تشخیص دیابت تیپ 2 (144 مرد و 213 زن) در شرایط استاندارد اندازه گیری گلوکز سرم به روش گلوکز اکسیداز، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های با چگالی بالا (HDL-C) و کم (LDL-C) به روش آنزیمی و هموگلوبین گلیکوزیله خون به روش کروماتوگرافی به عمل آمد. ارزیابی اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 5/11 صورت گرفت. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی اختلاف بین میانگین ها از تی تست و آنالیز واریانس استفاده گردید. 05/0 ≥ p معنی دار تلقی گردید.
نتایج
بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون و تری گلیسرید در زن و مرد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در حالی که میزان کلسترول تام، LDL-C و HDL-C به صورت معنی داری در زنها بیشتر از مردان بود. بین هموگلوبین گلیکوزیله و گلوکز ناشتا یک ارتباط معنی دار مشهود بود. همچنین یک ارتباط مستقیم بین گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله با کلسترول تام و تری گلیسرید خون مشاهده گردید. اما این دو ارتباطی با میزان LDL-C و HDL-C نداشتند. سطح تری گلیسرید خون به صورت معنی داری در گروه با کنترل نامناسب دیابت نسبت به گروه با کنترل خوب دیابت بیشتر بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه روشن می گردد که هموگلوبین گلیکوزیله نه تنها یک شاخص مناسب ارزیابی کنترل گلوکز خون بوده، بلکه یک شاخص ارزشمند در پیش گویی نمای چربیهای خون در بیماران دیابتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between the level of HbA1c & serum lipids profile in type 2 diabetic patients "Neonatal Research center, Mashhad University of Medical Sciences"

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Keramati 1
  • Mohammad hadi Sadeghian 1
  • Mohammad reza Parizadeh 2
  • Farshid Maroozi 3
1 Assistant Professor of Hematopathology, Neonatal Research Center, Mashhad University of Medical Sciences; Mashhad, Iran
2 Associate professor of Clinical Biocehmistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Impaired lipid metabolism in diabetic patients is implicated in cardiovascular complications. The aim of this study was to evaluate the effect of glycemic control on the lipid profile of type 2 diabetic patients.
Materials and Methods
This study was performed at Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran, in 2006. A total of 357 adults with type 2 diabetes (144 males and 213 females) were evaluated. This study was approved by the local committee of medical Ethics. In the standard condition, the sera analysed for fasting blood glucose (FBG) by glucose oxidase method, and for total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) by enzymatic methods, and for HbA1c by chromatography method. The data analyzed by (SPSS, version 11.5), Pearson’s correlation test, t test and one- way analysis of variance. P values ≤ 0.05 considered significant.
Results
The level of HbA1c, Triglycerides and FBG did not differ significantly between males and females, however, the level of cholesterol, LDL-C, and HDL-C were significantly higher in females. There was a significant correlation between FBG and HbA1c. A direct association of FBG and HbA1c with total cholesterol and triglycerides observed, however, they were not correlated with LDL- C and HDL-C. The level of serum triglyceride was considerably higher in patients with inadequate glycaemic control.
Conclusion
This study clearly shows that, HbA1c not only is a reliable biomarker of glycemic control but also, a good predictor of the serum lipid profile in diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HbA1c
  • Diabetes
  • Lipid
  • Cholestrol
  • Triglyceride
1- Larijani B, Abol Hasani F, Mohajeri Tehrani MR, Tabatabaei O. Prevalence of diabetes mellitus in Iran in 2000. Iran
J Diabet Lipid Disorders 2005; 3:75-83.
2- Sacks DB. Carbohydrates. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and
Molecular Diagnostics. 4th ed. Elsevier Saunders; 2006.p. 879-885.
3- Procopiou M. HbA1c: review and recent developments. Rev Med Suisse 2006; 31:1473-4, 1476-9.
4- Windle E. What is the consequence of an abnormal lipid profile in patients with type 2 diabetes or the metabolic
syndrome? Atherosclerosis Supplements 2005; 11–14.
5- Esteghamati A, Abbasi M, Nakhjavani M, Yousefizadeh A , Basa AP, Afshar H. Prevalence of diabetes and other
cardiovascular risk factors in an Iranian population with acute coronary syndrome. Cardiovasc Diabeto 2006; 5:15.
6- Khan HA, Sobki SH, Khan SA. Association between glycaemic control and serum lipids profile in type 2 diabetic
patients: HbA1c predicts dyslipidaemia. Clin Exp Med 2007; 7:24–29.
7- Selvin E, Marinopoulos S, Berkenlit G, Rami T, Brancati FL, Powe NR, Golden SH. Metaanalysis: glycosylated
hemoglobin and cardiovascular disease in diabetes mellitus. Ann Intern Med 2004; 141:421-431.
8- Schnell O, Standl E. Impaired glucose tolerance, diabetes, and cardiovascular disease. Endocr Pract 2006; 12:16-19.
9- Chan WB, Tong PCY, Chow CC, So WY, Ng MCY, Ma RCW, et al. Triglyceride predicts cardiovascular mortality and its
relationship with glycaemia and obesity in Chinese type 2 diabetic patients. Diabet Meta Research Rev 2005; 21:183-188.
10- Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on
the 10-year follow-up of the prospective cardiovascular munster (PROCAM) study. Circulation 2002; 105:310-5.
11- Khan MI, Weinstock RS. Carbohydrates. In: Mcpherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical diagnosis and
management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007.p. 189.
12- Hilbert T, Lifshitz MS. Lipids and Dyslipoproteinemia. In: Mcpherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical diagnosis
and management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007.p. 209-211.
13. Ghaemi N, Vakili R. Evaluation of Lipids level and its relation to HbA1c in diabetic children. Iranian journal of
pediatrics 2005; 2:1111-117.
14- American diabetes association. Standards of medical care in diabetes. Diabetes care 2005; 28:S4-S25.
15- Ismail IS, Nazaimoon W, Mohamad W, Letchuman R, Singaraveloo M. Ethnicity and glycaemic control are major
determinants of diabetic dyslipidaemia in Malaysia. Diabet Med 2001; 18:501-508.
16- Rosediani M, Azidah AK, Mafauzy M. Correlation between fasting plasma glucose, post prandial glucose and
glycated haemoglobin and fructosamine. Med J Malaysia 2006; 61:67-71.
17- Ladeia AM, Adan L, Couto-Silva AC, Hiltner A, Guimarães AC. Lipid profile correlates with glycemic control in
young patients with type 1 diabetes mellitus. Prev Cardiol 2006; 9:82-8.
18- Tan CE, Emmanuel SC, Tan BY, Jacob E. Prevalence of diabetes and ethnic differences in cardiovascular risk
factors. Diabetes Care 1999; 22:241-247