بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد, فوق تخصص داخلی-کلیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
 
اضطراب و افسردگی یکی از شایعترین تظاهرات بیماریهای مزمن است ونقش مهمی در زندگی بیمارانی که مبتلا به بیماری های محدود کننده حیات میباشند, دارد. بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه ازجمله بیمارانی هستند که به دلیل تغییر در سبک زندگی به دلیل بیمارای و شیوه درمان اغلب با مشکلات روانی- اجتماعی زیادی دست به گریبان بوده و به همین دلیل افسردگی و اضطراب یکی از شایع ترین مشکلات روانشناختی آنان می باشد. این پژوهش با هدف تعیین افسردگی و اضطراب در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گرفت.
 
روش کار
 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386 انجام شده است. نمونه گیری این مطالعه به روش نمونه گیری سرشماری می باشد که تعداد نمونه این مطالعه150 نفر در نظر گرفته شد. میزان افسردگی توسط مقیاس افسردگی مرکز پژوهش های اپیدمیولوژی CES-D و میزان اضطراب واحدهای مورد مطالعه توسط پرسش نامه استاندارد شده اشپیل برگر مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS و با دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل اطلاعات ضریب اطمینان 95 درصد مد نظر بوده است
 
نتایج
 
یافته های پژوهش حاضر در رابطه با میزان افسردگی نشان داد که 5/64 درصد بیماران تحت درمان با همودیالیز بالای نقطه برش پرسش نامه افسردگی CES-D قرار داشتند, یعنی مبتلا به افسردگی بودند. در رابطه با میزان اضطراب نتایج نشان داد 4/51 درصد واحدهای مورد مطالعه اضطراب آشکار و 7/49 درصد اضطراب پنهان داشتند. نتایج آزمون آماری نشان داد که بین افسردگی و متغیرهایی چون سابقه پیوند کلیه (04/0p<)، طول مدت دیالیز (01/0p<)، میزان درآمد خانواده (001/0p<) و شغل (02/0p<) رابطه معنی داری وجود داشت. در حالی که بین افسردگی و وضعیت تاهل، سن و جنس، رابطه معنی داری مشاهده نشد.
 
نتیجه گیری
 
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شرکت کننده در این مطالعه بالا بوده که می تواند سلامت آنان را به مخاطره اندازد. با توجه به این موضوع ، اهمیت وجود مراکز مشاوره و روان درمانی در مراکز همودیالیز روشن می گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Depression and Anxiety in Hemodialysis Patients

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nazemian 1
  • Fatemeh Ghafari 2
  • Tayebeh Poorghaznein 3
1 Associate Professor of Nephrology, Nephrology Department, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 MS.c of nursing, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 MS.c of nursing, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Depression and anxiety are among the principal manifestations of chronic illness and play a central role in patients’ experience with life-limiting disease. Chronic renal insufficiency is a clinical condition with a huge impact on patient quality of life. Hemodialysis patients must confront the burdens of long-term illness and numerous treatment-associated stressors. The purpose of this study was to determine the depression and anxiety in chronic haemodialysis patients.
Materials and Methods
This descriptive survey performed at Mashhad University of Medical Sciences during the year 2007. A total of 150 patients regularly treated with hemodialysis were chosen through sensor sampling. This study was approved by the local committee of Medical Ethics. Depression was measured using CES-D (The Center for Epidemiological Studies Depression Scale) and anxiety was studied by Eshpil Berger standard questionnaire.Data analyzed by SPSS software.
Results
This study revealed that prevalence of depression was 64.5 percent in hemodialysis patients (Cut-off value was 16). This group had 51.4 percent prevalence of State Anxiety and 49.0 percent of Trait Anxiety. Statistical analysis demonstrated that there was a meaningful correlation between depression and history of graft failure (p<0.04), dialysis duration (p<0.01), family income (p<0.001) and working status (p<0.02). However, there was no significant correlation between depression scales and demographic factors including age, gender, frequency of dialysis and marital status.
Conclusions
Our study showed that a substantial number of hemodialysis patients experienced depression and anxiety. Regarding this problem, necessity for having consulting and psychotherapy center in hemodialysis ward is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Hemodialysis patients
1- Finkelstein FO,Finkelstein SH. Depression in chronic dialysis patients: Assessment and treatment . Nephrol Dial
Transplant 2000 15:1911-1913.
2-Rebecca A, Drayer MD.Characteristics of depression in hemodialysis patients: symptoms, quality of life and
mortality Risk. Gen Hosp Psychiatry 2006;28:306-312.
3-Yong-shing chen. Depression in chronic hemodyalysed patients. Nephrology 2003;8:121-126.
4- Manns BJ, Johnson JA, Taub K, Mortis G, Ghali WA, Donaldson C. Dialysis adequacy and health related quality of
life in hmodialysis patients. Am Soci Artific Inter organ 2002;48:565-569.
5-Kimmel PL .Multiple measurements of depression predict mortality in a longitudinal study of chronic hemodialysis
outpatients. Kidney Int 2000; 57:2093-2098.
6-Kimmel L. Psychosocial Factors in adult end- Stage renal disease patients treated with hemodialysis: correlates and
outcomes .Am J Kid Dis 2000;l 35:132-140.
7- Wuerth D, Finkelstein SH, Ciarcia J, Peterson R, Kliger AS, Finkelstein FO. Identification and treatment of
depression in a cohort of patients maintained on chronic peritoneal dialysis. Am J kid Dis 2001; l37:1011-1017.
8- kimmel PL, Weishs k, Peterson RA. Survival in hemo dialysis patients: The role of depression. J Am soci Nephrol
1993; 4:12-27.
9-lopes AA, Bragg J, Young E, Goodkin D, Mapes D, Combe C, et al. Depression as a predictor of mortality and
hospitalization among hemodialysis patients in the united states and Europe. Kidney Int 2002; 62:199-207.
10- Davison SN, Jhangri GS. The impact of chronic pain on depression, sleep, and the desire to with draw from dialysis
in hemodialysis patients. J Pain sympt manag 2005; 30:465-473.