تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی

2 دستیار تخصصی بیهوشی

چکیده

مقدمه
یکی از عوارض بیهوشی عمومی و داروهای بیهوشی به ویژه مخدرها دل درد است و بسیاری از بیمارانی که با رمی فنتانیل بیهوش شذند، در ریکاوری از دل درد شکایت داشتند. در این مطالعه به بررسی بروز دل درد با رمی فنتانیل بعد از بیهوشی پرداخته شده است.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی از فروردین ماه 1386 لغایت مهرماه 1386 در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد بر 100 بیمار انجام شد. این بیماران که قرار بود تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گیرند، به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در یک گروه حفظ بیهوشی بااستفاده از پروپوفول µg/kg/min)80- 100) و در گروه دیگر با استفاده از رمی فنتانیل µg/kg/min) 20/0- 25/0) انجام شد. بروز دل درد و کیفیت آن در دو گروه در ریکاوری مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات و مشخصات بیماران قبل و بعد از عمل در پرسشنامه ثبت شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمونهای کای اسکوئر و تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
مشخصات فردی هر دو گروه یکسان بود. در گروه رمی فنتانیل 20 بیمار (40% ) از درد شدید شکم در ریکاوری شاکی بودند، در گروه پروپوفول فقط 3 (6%) مورد از دل درد مبهم در سرتاسر شکم شکایت داشتند و از این لحاظ دو گروه اختلاف معنی داری داشتند (001/0< p). در گروه رمی فنتانیل در 14 بیمار دچار دل درد تزریق هیوسین وریدی مؤثر بود، در حالی که در گروه پروپوفول هیچ تأثیری نداشت.
نتیجه گیری
دل درد یکی از عوارض مخدرها است که در مورد رمی فنتانیل از شیوع بالایی برخوردار است و باعث ناراحتی بیمار در ریکاوری می شود و در موارد بسیاری نیاز به درمان دارد. بنابراین توصیه می شود ضمن بررسی علل ایجاد دل درد با رمی فنتانیل اقدامات درمانی مناسب انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postoperative Abdominal Pain as a Side Effect of Remifentanil-based Anesthesia in Cataract Surgery

نویسندگان [English]

  • Reza Jalaian Taghaddomi 1
  • Seyed saeid Jahanbakhsh 1
  • Elham Hoseinian 2
1 Assistant professor of Anesthesiology, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
2 Resident of Anesthesiology, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
 
Postoperative abdominal pain is one of the complications of anesthetics, especially narcotic drugs. We have noticed that the incidence of this complication is very high in patients anesthetized with Remifentanil and the aim of this study was to investigate its incidence.
 
Materials and Methods
 
This clinical trial performed in 2007 at Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad University of Medical Sciences. The study was approved by the local committee of medical ethics. A total of 100 Patients undergoing cataract surgery were divided randomly into two groups. In one group, anesthesia was maintained with Propofol (80-100µg/kg/min) and in another group with Remifentanil (0.20-0.25 µg/kg/min). The incidence of abdominal pain and its quality was recorded in both groups in the recovery room. Data analyzed by SPSS software.
 
Results
 
Twenty patients (40%) in the Remifentanil group complained of severe abdominal pain, while in the Propofol group, only 3 patients (6%) had vague abdominal pain. The incidence of pain had a significant difference between the two groups (p<0.001). In 14 patients (70%) of the Remifentanil group with abdominal pain, injection of IV hyoscine was effective to reduce abdomined pain, while in the propofol group, it had no beneficial effect.Conclusion
 
Abdominal pain is one of the complications of narcotic drugs, with a very high incidence with Remifentanil. It causes patient’s discomfort in the recovery room. It is recommended to investigate the causes and treatment modalities of this complication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remifentanil
  • Propofol
  • Abdominal pain
  • Hyoscine