شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار انگل شناسی

2 استادیار گروه انگل شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز به ویژه از نوع جلدی به صورت یک مشکل مهم بهداشتی در بسیاری از نقاط ایران از جمله شهر نیشابور در استان خراسان رضوی مطرح می‌باشد. گونه‌های متفاوتی از این انگل سبب ایجاد بیماری شده و تعیین گونه‌های آن جهت کنترل و پیشگیری از بیماری لازم است. از طرفی تمام گونه‌ها و سویه‌های متعلق به جنس لیشمانیا از نظر مورفولوژیک یکسان هستند و تشخیص گونه‌های عامل سالک به صورت میکروسکوپی امکان پذیر نبوده و یافته‌های اپیدمیولوژیک و بالینی هم به تنهایی ابزار مناسبی برای تعیین گونه انگل نمی‌باشد. اما از آنجا که DNA موجود در هر انگل مانند سایر موجودات زنده خاص همان گونه است، این امر راه را برای استفاده وسیع از DNA جهت شناسایی و تشخیص و تعیین گونه‌های انگل هموار نموده است. در میان این روشها، روش RAPD-PCR از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که شهر نیشابور از کانونهای مهم این بیماری محسوب می‌شود و تاکنون نیز مطالعات دقیق ملکولی درباره وضعیت لیشمانیوز پوستی در این شهرستان صورت نگرفته است، هدف از این مطالعه تعیین گونه‌های انگل ایجاد کننده سالک با روش RAPD-PCR است.
روش کار: این مطالعه توصیفی بر 57 نمونه انگلی جدا شده از افراد مبتلا که از 1/6/85 لغایت30/5/86 به آزمایشگاههای مراکز بهداشت شهرستان نیشابور مراجعه کرده بودند، انجام شد. جهت تعیین گونه انگل به روش RAPD-PCR نمونه‌های به دست آمده از 57 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی که به روش لام مستقیم بیماری آنها تأیید شده بود، در محیطهای NNN و سپس RPMI-1640 کشت داده شدند. پس از کشت انبوه و استخراج DNA به روش پروتئین‌کیناز، نمونه‌ها با روش RAPD-PCR با استفاده از چهار پرایمر ده نوکلئوتیدی تکثیر گردیدند. الگوی الکتروفورزی هر نمونه با نمونه‌های استاندارد لیشمانیا تروپیکا، ماژور و مارکر مقایسه شد و نتایج جمع‌آوری گردید. در این مطالعه نمونه گیری به صورت آسان بود.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد گونه مولد لیشمانیوز در تمامی 57 بیمار مورد آزمایش در شهرستان نیشابور، لیشمانیا تروپیکا بوده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد گونه لیشمانیا تروپیکا تنها عامل ایجادکننده سالک در این شهرستان باشد و همچنین روش RAPD-PCR تکنیک مناسبی جهت شناسایی انگل لیشمانیا در مطالعات اپیدمیولوژیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Leishmania Species Causing Cutaneous Leishmaniasis by RAPD-PCR

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohajery 1
  • Homa Hajjaran 2
  • Ali Akbar Shamsiyan 3
  • Jalil Tavakkol Afshari 4
  • Fatemeh Saadabadi 5
1 Associate professor of parasitology, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of parasitology,Health school, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant professor of parasitology, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate of Immunology, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 MSc of Medical parasitology, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Leishmaniasis, especially cutaneous leishmaniasis is considered as an important health problem in many parts of Iran such as Neishabour, in Razavi Khorasan Province. Since DNA of every parasite such as every organism is specific, this facilitates extensive use of DNA for diagnosis and identification of parasite species. Among these methods, RAPD-PCR seems to be a useful method. Since Neishabour is an important focus for cutaneous leishmaniasis and so far molecular researches haven’t been done, this study was done to identify different species of leishmania parasites causing cutaneous leishmaniasis by RAPD-PCR.
Materials and Methods:In this study a total of fifty-seven patients, whom their disease confirmed by direct smear, were recruited and samples isolated and cultured in NNN medium, followed by sub-culturing in RPMI-1640. This study was approved by the local ethics. Then DNA was extracted by proteinase k and desirable samples were amplified by RAPD-PCR method, using four oligoprimers. Electrophoresis patterns from each isolate were compared with the reference strains of L.major, L. tropica and the marker.
Results:The results of this study indicated that L. tropica is the responsible parasite for causing cutaneous leishmaniasis, in Neishabour, Northeast of Iran.
Conclusion:It seems that Leishmania tropica is the only causative agent of Cutaneous Leishmaniasis in this study area. RAPD-PCR technique is a suitable tools for Leishmania characterization the in epidemiological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leishmania major
  • Leishmania tropica
  • RAPD-PCRIran