بررسی میزان بقای فیستول‌های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیار

3 دانشجوی پزشکی

چکیده

مقدمه: دسترسی وسیع به دیالیز موجب افزایش عمر بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله نهایی شده است. یکی از مهمترین روشهای دیالیز همودیالیز می‌باشد. با افزایش میزان بقای این بیماران میزان ازکارافتادگی فیستول‌ها نیز افزایش یافته است. از این رو استفاده از روش‌های جدید کارگزاری فیستول امری اجتناب‌ناپذیر است. مطالعه حاضر جهت بررسی میزان بقای این فیستول‌ها در مقایسه با پروتز می‌باشد.
روش‌ کار: این مطالعه توصیفی در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از ابتدای سال 1381 – اواخر سال 1384 انجام شد. در این مطالعه 25 بیمار مبتلا بهESRD که در آنان جهت ایجاد فیستول شریانی وریدی، از ورید بازیلیک استفاده شده بود، بررسی شدند. اطلاعات لازم در مورد خصوصیات دموگرافیک بیمار از پرونده، استخراج شد. سپس بیماران جهت بررسی فیستول و کارآیی یا تعویض آن مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار SPSS نگارش 13 و جدول طول عمر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: 8/70% موارد مرد و 2/29% زن بودند. 5/87% از نمونه‌ها به بیماری پرفشاری خون و 5/37% نیز مبتلا به دیابت شیرین بودند. 74% از بیماران قبلا از فیستول‌های معمول شریانی-وریدی استفاده می‌کردند که به دلیلی از کار افتاده بود. یک مورد پس از پیوند و یک مورد پس از استفاده از پروتز مجبور به استفاده از روش سطحی کردن ورید بازیلیک شده بودند. بیشترین زمان عملکرد یک فیستول 2 سال و 6 ماه و کمترین زمان آن 4 ماه بود. میزان بقای فیستول‌ها در 6 ماه اول 86%، در یک سال 77% و در پایان 26 ماه 58% بود.
نتیجه‌گیری: بقای فیستول ایجاد شده با تکنیک سطحی کردن ورید بازیلیک در گزارش‌های جهانی یک ساله بین 60% تا 90% بوده است که نتایج مطالعه حاضر (5/62%) را حمایت می‌نماید. از این رو اهمیت استفاده ازآن قبل ازهر نوع گرافت صناعی مسجل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Patency Rate for Arteriovenous Fistulas Using Superficial Basilic Vein Transposition in Dialyzing End Stage Renal Disease Patients Vascular Surgery Research Center Mashhad University of

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Hadi Saeed Modaghegh 1
  • Hassan Ravari 2
  • GholamHossein Kazemzadeh 2
  • Hoda Khallaghi 3
1 Associate professor of vascular surgery, Imam Reza Hospital,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of vascular surgery, Imam Reza Hospital,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction:Long term vascular access has become more important as patients live longer on dialysis. Improved survival on hemodialysis has resulted in an increasing number of patients with failed vascular access, so an increasing number of options for vascular access have to be added to the surgeon’s armamentarium. In a number of patients, basilic vein transposition is an often overlooked means of arteriovenous access that has a superior patency compared with bridge fistulas using polytetrafluoroethylene (PTFE). And this brought vascular surgeons of Imam-Reza hospital to use this technique in patients with complications in normal fistulas. This article evaluates the survival rate of these fistulas and compares them with patency rates reported worldwide.
Materials and Methods: This study was conducted on, 25 End Stage Renal Disease (ESRD) patients, undergone superficial basilic vein transposition from 2002 till 2005. In these patients, superficial basilic vein transposition method was performed for an arteriovenous fistula (AVF). Demographic data were collected using medical records, and then patients were examined clinically. Patency rate was evaluated using life tables by SPSS version 13 and compared with similar results reported worldwide.
Results: Overall 70.8% were male patients and 29.2% were female. Hypertension was seen in 87.5% of cases and 37.5% suffered from diabetes. Seventy four percent of our cases underwent basilic vein transposition after a failing AVF, one case after a rejected transplant and one after a failed graft. The longest patency rate was 30 months and the shortest was 4 months. The patency rate for the first 6 months was 86% and after one year 77% and after 26 months 58%.
Conclusion: The one year patency rate reported for fistulas by basilica vein transposition method is 90-60% which justifies the results of this article (62.5%). these results suggest that this method can be used as a new access line for dialyzing ESRD patients before using graft fistulas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basilic vein
  • superficial transposition
  • Arteriovenous fistula
  • Patency rate