سندرم تترد کورد در ناحیه لومبوساکرال (بررسی 27 مورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: سندرم تتردکورد یکی از ناهنجاریهای سیستم عصبی مرکزی است که با محدودیت حرکتی نخاع در داخل کانال نخاعی همراه می باشد. این مطالعه با هدف توصیف علائم بالینی و نتایج جراحی و پیامد طولانی مدت درمان در این بیماران انجام شد.
روش کار: در این مطالعه آینده نگر که در سالهای 1376 – 1386 انجام شد، 27 بیماری که تترد کورد سندرم ناحیه لومبوساکرال با علائم نورولوژیک و تائید ام آر آی داشتند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند، انتخاب شدند. یافته های بالینی، نورولوژیک و رادیوگرافیک و علل ایجاد کننده تترد کورد سندرم ثبت شدند و پیگیری های بعدی نیز در سه نوبت به منظور بررسی میزان بهبودی علائم نورولوژیک و اسکولیوز آنها انجام گردید. نتایج به دست آمده با نتایج سایر مطالعات مقایسه شده و یافته ها در جداول ثبت شد. از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و جداول درصد فراوانی برای پردازش داده ها استفاده شد.
نتایج: 16 بیمار مؤنث و 11 نفر مذکر بودند . 22 مورد ازاین افراد کمتر از 7 سال سن داشته اندو 5 مورد دیگر بین 17 سال تا 33 سال بوده اند. بهبودی علائم نورولوژیک در هر دو گروه، بچه ها و بالغین عالی، بوده و پس از گذشت 3 سال از عمل جراحی دتترینگ نخاع، بیشتر این یافته ها به خصوص کمردرد، اختلالات حرکتی، دیسستزی و انقباضات اندام تحتانی پس از عمل جراحی, در سه مورد نشت مایع مغزی - نخاعی و در یک بیمار پسودومننگوسل ایجاد گردید.
نتیجه گیری: جراحی به منظور حذف ضایعه و دتترینگ نخاع با قطع فیلوم ترمینال سفت شده و رفع چسبندگی های این ناحیه انجام می گردد. نتایج این جراحی بسیار خوب است به ویژه هنگامی که با تشخیص به موقع در سنین پائین تر اقدام به درمان آن شود. در بچه ها، جراحی زودرس به منظور پیشگیری از اختلالات پیشرونده نورولوژیک توصیه می گردد. در بالغین دتترینگ نخاع موجب کاهش اندازه کیست های نخاع و متوقف شدن سیر پیشرونده یافته های بالینی و نورولوژیک و یا رفع کامل علائم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lumbosacral Tethered Cord Syndrome (A Review of 27 Cases )

نویسندگان [English]

  • Fariborz Samini
  • Housein Mashhadinejad
Associate Professor of Neurosurgery Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Tethered cord syndrome is a neurological disorder that is accompanied by limited movement of spinal cord within the spinal column. This study aimed to describe clinical features, surgery treatment and long term outcomes in these patients.
Material and Methods: This prospective study carried out from 1997 to 2007 on we selected 27 patients with lumbosacral tethered cord syndrome, neurological findings and positive MRI. Operation was performed clinical and neurological and imaging findings and their etiologies were recorded. Follow up was achieved in three periods for studying and reviewing of their neurological and scoliosis recovery. Data analyzed by descriptive statistics and frequency distributes tables by SPSS software.
Results: Sixteen patients were male and 11 were female. 22 cases were younger than 7 and 5 other cases were between 17 to 33. After 3 years, most of disorders were recovered. The best results were due to LBP, motoric disorder, dysesthesia and muscle cramps in lower limbs. Tree Patients had CSF leakage and one patient had pseudomeningocele after operation.
Conclusion: Surgery is recommended for resection of lesion, cord detethering or resection of tight filum terminal and adhesions. Results of surgical treatment are excellent especially in younger patients. In children, surgery is achieved for prevention of progressive neurological disorders. Cord detethering in adults, diminishes the size of cord cysts and prevents of progressive clinical and neurological disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tethered cord syndrome. Spinal dysraphism
  • Filum terminal