تأُثیر مربای رژیمی تهیه شده از فروکتوز بر شاخص قند خون در بیماران دیابتی نوع II

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی،

2 کارشناس ارشد تغذیه

3 استاد

4 دکترایآمار

چکیده

مقدمه: شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم، دیابت است. بیماران مبتلا به این بیماری، مجاز به مصرف گلوکز یا دی ساکارید حاوی گلوکز (نظیر ساکارز) نیستند. در این مطالعه، تعیین تغییرات گلوکز خون بیماران دیابتی پس از مصرف مرباهای ژله ای رژیمی تهیه شده از شیرین کننده فروکتوز و نان سفید (‌رفرانس) مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد30 بیمار مبتلا به دیابت نوع II که عضو انستیتو غدد داخلی و متابولیسم بودند، انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعه در سال 1385 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. برای تعیین شاخص قند خون مرباهایی که دارای خصوصیات حسی قابل قبولی بودند، از نان سفید به عنوان رفرانس استفاده شد و مقادیر گلوکز خون در زمانهای صفر، 15، 30، 45، 60، 90، 120 دقیقه پس از خوردن هر یک از آنها اندازه گیری شدو تغییرات آن با آمار ویل کاکسون و من یو ویتنی مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
نتایج: تحقیق بر تعداد30 بیمار با نسبت مساوی جنس وبا سن 9/17 ±51 و وزن10± 6/72 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در بیماران دیابتی نوع II متوسط پاسخ قندی ‍پس از مصرف نان سفید به مراتب بیشتر از مربای رژیمی فروکتوز بود (001/0p<). ‌شاخص های قند خون نان سفید (‌رفرانس) و مربای فروکتوز به ترتیب 100 و 4/34 تعیین شد.
نتیجه گیری: ‌با توجه به شاخص قند خون کم این مربا و اثرات مثبت کلینیکی مواد غذایی دارای شاخص قند خون کم، استفاده از این مربا در رژیم غذایی بیماران دیابتی مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fructose Jelly Jam in Glycaemic Index in Type II Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • P Farahbakhsh 1
  • I Mehrniya 2
  • M Razaghi Azar 3
  • M Kimyagar 3
  • M.R Hsas 3
  • N Valaee 4
چکیده [English]

I

ntroduction: Diabetic mellitus is the most widespread illness resulted from metabolic disorders. Intake of glucose or any disaccharides containing glucose is limited or restricted in these patients. In this study changes in blood glucose of diabetic patients after eating jelly jams with fructose as sweetener and white bread (reference) were determined.
Materials and Methods: In this clinical trial study in 2006 at Shahid Beheshti Universiy of Medical Sciences on 30 diabetic patients type II of members of Endocrine and Metabolism Institute, the effect of jam on blood glucose were evaluated. To determine the glycaemic index of these jams, white bread was used as reference and blood glucose level was measured after eating each of them at different time intervals of: 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes. Statistical analyzis was done using Wilcaxon and ManUwhiteny.
Results: Study was done on 30 patients with blanced male to female ratio, with mean age of 51 ± 17.9 years old and weighit of 72.6 ± 10 Kgs. Blood glucose response evaluations in patients determined that glycaemic index of white bread and fructose jam was 100 and 34.4, respectively, with significant statistical difference (p< 0.001).
Conclusion: According to the results of the present study, the glycaemic index of these jams is low and considering the positive clinical effects of the foods with low glycaemic index, the use of these jams in the diet of diabetic patients is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabete
  • Dietic jelly jams
  • Fructose
  • Glycaemic index
1- Mahan L K, Escott SKrause's food nutrition & diet therapy. 11 Ed. East Carolina: Saunders; 2004. Chap 4: 45-53.
2-Koltun V Implication of carbohydrate digestion time in diet therapy.Klin Med 2003; 81:59-64.
3-Unite for diabete/2005.Available at:http://www.gabric.ir/fa/sec/statistis- pages/88/.
4-Blende L. Current challenges in diabetes management.Clinical cornerstone 2005; 7:s6-s17.
5-Berry D, Urban A, Grey M. Management of typeII diabetes in youth (part 2). J pedia health care 2006; (20)2:88-97.
6-Brand Miller JC Importance of Glycemic index in Diabetes. Amer J Clin Nutr 1994; 59:747-752.
7-Kensall CW,Augustin L ,Emam A ,Josse AThe glycaemic IndexMethodology and use Nestle Nutr.workshop
Ser.Clin Perform program 2006;11:43-53.
8-Ciok J, Dolna A. The role of glycaemic index conception carbohydrate metabolism.Przeql Lek 2006; 63(5):287-91.
9-Truswell AS. Glycemic index of foods.European J Of clinical nutrition 1992; 46:91-101.
10- Bierman E L, WatsonB M. Principles of nutrition & Diatary recommendation for patients with diabetes mellitus. J
Diabetes 1971; 20:633-4.
11- Brunzeli D D. Use of Fructose, Sorbitol or Xylitol as a sweetener in diabete mellitus J Am Diet Assoc 1978;
(73):499-506.
12- Jenkins DJ The glycaemic response to carbohydrate foods.Lancet 1984, 2:388-91
13- Lee BM, Wolever T M. Effect of glucose,sucrose and fructose on plasma glucose and insulin response in normal
humans(comparison with white bread).Eur Clin Nutr 1998;52:224-8.