تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روماتولوژی

2 دانشیار نورولوژی

3 دانشیار روماتولوژی،

4 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه: بیماری لوپوس اریتماتو سیستمیک یک بیماری خود ایمنی سیستمیک است که علت آن ناشناخته است. این بیماری تظاهرات کلینیـکی متعددی دارد. از اختلالات عمده و شدیدی که در این بیماری ممکن است پدیدار شود،اختلالات عصبی وروانشناختی است. با توجه به اهمیت تظاهرات عصبی، نیاز به بررسی زود هنگام و درمانهای جدی است. هدف این تحقیق بررسی تظاهرات عصبی روانی بیماران مبتلا به لوپوس بوده است.
روش کار: این تحقیق، توصیفی که از سال81 تا 83 بر 88 بیمار لوپوسی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی قائم (عج) مشهد انجام شد. بیمارانی که بر طبق معیارهای کالج آمریکائی روماتولوژی مبتلا به لوپوس سیستمیک بودند وارد مطالعه شدند. متخصص مغز و اعصاب تمام بیماران را مورد معاینات بالینی کامل قرار داده و در صورت وجود شواهدی از درگیری سیستم عصبی، ارزیابیهای فرا بالینی مورد نیاز انجام شد.27 بیمار دارای اختلالات عصبی وروانشناختی بودند. مشخصات فردی ،نتایج آزمایشگاهی ومعاینات بالینی درپرسشنامه جمع آوری وبا استفاده از آمار توصیفی وجداول توزیع فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
نتایج: از تعداد 88 بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوسیستمیک مورد مطالعه، 27 مورد تظاهر عصبی روانشــناخـتی داشتند (6/30 %). متوسط سن در این گروه 25 سال بود. متوسط زمان بروز علائم عصبی از شروع بیماری 1/2 سال بود. ابتلای سیستم عصبی مرکزی در 9/88 % موارد و سیستم عصبی محیطی در 6/29% موارد مشاهده شد. از میان انواع تظاهرات عصبی اختلالات شناخت با 5/55% موارد شایعترین تظاهر و تشنج با37% دومین تظاهر شایع بود.
 
نتیجه گیری: درگیری عصبی در مبتلایان به لوپوس غالباً در افراد جوان مشاهده گردید. ابتلای سیستم عصبی مرکزی در مبتلایان به این بیماری شایع تراز درگیری سیستم عصبی محیطی بود که بیشتر به صورت تشنج و سایکوز دیده شد. درمجموع اختلال شناختی شایعترین تظاهر عصبی شناخته شد که با نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات در سطح دنیا همخوانی داشت. تنوع تظاهرات عصبی در بیماران لوپوسی و تاثیرات آنها بر پیش آگهی بیماری زمینه ای، انجام معاینه عصبی دقیقی را به طور روتین به محض تشخیص لوپوس در این افراد ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neuropsychiatric Manifestations in Patients with Systemic Lupus Erythematosus

نویسندگان [English]

  • M Saghafi 1
  • M Forughipour 2
  • Z Rezayi Yazdi 3
  • A Sakhdari 4
  • P Ahmadi Moghadam 4
1
2
3
4
چکیده [English]

I
 
 

 
ntroduction: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an autoimmune disease with unknown etiology. It can causes diverse clinical manifestations. Neuropsychiatric (NP) features may appear as the main signs and symptoms of the disease while they can be extremely severe in nature. Since the NP conditions are almost always very important, early diagnosis and aggressive treatment is mandatory. This study was aimed to evaluate the NP manifestations of SLE.
Materials and Methods: This was a descriptive prospective study conducted from 2002 to 2004 at Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences. Patients, involved in SLE according to American College of Rheumatology (ACR) criteria, entered the study. A neurologist examined all the patients clinically while paraclinical assessments were carried out in parallel when required. All the data were gathered in prepared questionnaires and analyzed statistically.
Results: From 88 examined SLE patients, 27 had NP-SLE (30.6%). The mean age in this group was 25 years. The mean time between the beginning of the disease and the occurrence of the NP manifestations was 2.1 years. Central Nervous System (CNS) and Peripheral Nervous System (PNS) involvements were seen in 88.9% and 29.6% respectively. Cognitive dysfunction (55.5%), among all other NP features, was the most prevalent, and seizure with 37 % was the second common manifestation.
Conclusion: NP involvement of SLE patients usually occurs in young individuals. CNS involvement (most frequently seizure and psychosis) was more common than the PNS involvement. In our study, cognitive disorders were the most widespread features, which is compatible to the results of other similar studies. The vast variety of neuropsychiatric manifestations and their effects on the prognosis of the underlying disease, necessitate routine complete neurologic examinations as soon as the diagnosis is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
  • Neuropsychiatric (NPs)