بررسی عوامل خطردر بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 پزشک عمومی

4 دستیار مغز و اعصاب

چکیده

مقدمه: خونریزی ساب آراکنوئید 5% از تمامی ضربه ها را شامل می‌شود. عوامل خطر خونریزی ساب آراکنوئید شامل پرفشاری خون، مصرف سیگار، الکل و قرص های ضدبارداری خوراکی می باشد. در این مطالعه عوامل خطر خونریزی ساب آراکنوئید را در بیماران بستری شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از فروردین 80 تا اسفند 84 مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش کار: این تحقیق مورد-شاهدی می‌باشد که به مدت 5 سال از فروردین 1380 تا اسفند 1384 در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری شهرستان ارومیه و بر اساس مدارک و پرونده‌های تمام بیماران بستری شده و داده‌های رایانه‌ای موجود در بایگانی بیمارستان صورت پذیرفته است. 375 نفر به عنوان گروه مورد و 750 نفر به عنوان گروه شاهد با هم مقایسه شدند. به این ترتیب که عوامل خطر مشخصات فردی در هر گروه ، در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی ،جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.برای تطبیق اثر متغیرهای مخدوشگر و بررسی تعامل اثر متغیرهای مستقل ازالگوی لجستیک رگرسیون استفاده شد.
نتایج: 60% از جمعیت بیماران را زنان تشکیل داده و بیشترین محدوده سنی 60-40 سال می باشد. نسبت شانس1 محاسبه شده برای سیگار 46/3، برای الکل 69/2 ، برای فشار خون 59/3 و برای قرص های جلوگیری از بارداری 19/2 می باشد که همگی بالاتر از یک می‌باشند بنابراین ارتباط معنی داری بین عوامل خطرتعریف شده فوق با خونریزی ساب آراکنوئید وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تا حدودی مشابه مطالعات دیگر (همچون مطالعه ترومسو نروژ، اوترخت هلند و سان فرانسیسکو)می باشد اما نکته مهم این مطالعه قابلیت پیشگیری هر یک از عوامل خطر فوق می باشد که طبعاً باعث کاهش شیوع خونریزی ساب‌آراکنوئید در جامعه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Risk Factors of Patients with Subarachnoid Hemorrhage in Motahari Hospital of Urmia University (March 2002-March 2006)

نویسندگان [English]

  • A Sarsarshahi 1
  • R Boostani 2
  • S Sarsarshahi 3
  • R Kiani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

I

ntroduction:Subarachnoid Hemorrhage (SAH) accounts for 5% of all strokes. Risk factors for SAH include hypertension, Cigarette smoking, alcohol and oral contraceptive pills (OCPs). In this study the risk factors of SAH in West Azerbaijan Province, Iran were evaluated.
Materials and Methods:This case-control study carried out from March 2002 to March 2006 at Motahari Hospital of Urmia University. Using saved data of the patients of the hospital, 375 patients (exposed group) compared with 750 non exposed cases (Control). All of the risk factors evaluated in two groups, then were analyzed using the SPSS software. Data processing accomplished by the Chi-square test. Odd Ratios evaluated for all of the risk factors. Logistic regression model was used to find out the interaction of risk factors for SAH.
Results: Of patients, 60% were women. SAH most frequently occured between 40 to 60 years old. The Odd Ratios of cigarette smoking was 3.46, of hypertension 3.59, of alcohol use 2.69, and of oral contraceptive pills 2.19; So SAH had a relationship with these factors.
Conclusion: The Results of this study were similar to other studies of this type. The important point of this study was the ability of controlling each of the risk factors which led to the decrease of prevalence of SAH in the Community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subarachnoid Hemorrhage
  • Cigarette
  • Alcohol
  • oral contraceptive pills