ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماریهای مغز واعصاب

2 استادیار بیماریهای مغزواعصاب

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص‌هایی که در بیماریهای مغزی ممکن است مورد تاثیر قرار بگیرد ضریب هوشی (IQ) می‌باشد. از سالها قبل سعی شده با تعیین روشی جهت کمی کردن میزان هوش از آن به عنوان یک شاخص جهت تشخیص و سیر بیماری استفاده نمود. از بهترین روش‌های تعیین هوش در حال حاضر آزمون های روانشناختی وکسلر می‌باشد. که البته محدودیت‌های خاص خود را دارد از جمله این که این روش‌ها وقت‌گیر هستند و به توجه و همکاری طرف مقابل نیازمندند .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کمی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی بوده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان به انجام رسیده است. 71 دانش آموز پسر 10 ساله مورد مطالعه قرارکرفته اند. ازکلیه دانش آموزان آزمون هوش WISC-R و EEGhg; jv, hkstکمی الکتروانسفالوگرافی کمیتی به عمل آمد و نتایج آزمون هوش در سه نمره کلی، آزمون عملی و آزمون کلامی با ریتم آلفا در مناطق مختلف مغزی و همین طور شاخصهای میانگین توزیع شاخصهای آلفا و توالی اوج آلفا مقایسه گردیده است. مشصات فردی؛ نتایج آزمون های الکتروانسفالوگرافی وضریب هوش در پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی وجداول توزیع فراوانی پردازش شد. جهت پی بردن به ارتباط بین ضریب هوشی و ریتم آلفا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه به طور خلاصه نشان می‌دهند که بین ضریب هوشی و موارد غیرطبیعی در نقشه برداری از مغز ارتباط واضحی وجود دارد. یعنی نقشه برداری غیرطبیعی با هوشی پائین‌تر مربوط است. بین ضریب هوشی، دیس ریتمی واالکتروانسفالوگرافی ارتباط واضحی وجود دارد یعنی دیس ریتمی در االکتروانسفالوگرافی با هوش پایین‌تر مربوط است.
نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت تغییرات کمی الکتروانسفالوگرافیک را می توان به عنوان یک شاخص هوشی مد نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QuantitativeRelationship between Alpha Rhythm and Intelligence Quotient

نویسندگان [English]

  • A Hamzei Moghadam 1
  • R Seifodini 2
چکیده [English]

I

ntroduction: One of the indices that may be influenced in brain diseases, is Intelligence Quotient or IQ. Since many years ago, it has been tried to provide a method in order to quantify intelligence as an index for diagnosis & prognosis of the disease. Weksler psychological tests are now of the best methods of determining Intelligence. However, weksler has some limitation such as being time consuming and also need of the individual's attention & cooperation. This Study aimed to evaluate the relationship between alpha brain rhythm and IQ.
Materials and Methods: In this descriptive investigation done on 71 school boys aged 10 years in Neurology Research Center of Kerman University of Medical Sciences, WISC – R intelligence test & quantitative EEG were used. And the results of the intelligence test in 3 items of total score, practical test and verbal test compared to Alfa – rhythm in different brain regions and also mean distribution & frequency peak Alpha indices. In order to realize the relationship between IQ and Alpha – rhythm, spearman correlation test was used.
Results: The results of this study showed that there was an obvious association between IQ and Brain mapping abnormalities, this means abnormal mapping related to a lower IQ. There was an obvious association between IQ, disrhythmia and EEG, it means that disrhythmia related to a lower IQ.
Conclusion: Quantitative EEG findings may be used as factors for IQ interpretation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EEG
  • Brain Mapping
  • IQ
  • Alpha Rhythm